Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna?  -Janusz Leon Wiśniewski
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: W mo­jej głowie jes­teś sza­rym wspom­nieniem, które za­nika z czasem... -AnDree
w mo­jej-głowie-jes­teś-sza­rym-wspom­nieniem-które-za­nika-z czasem
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Nig­dy nie będziemy w sta­nie zam­knąć naszej przeszłości do końca, lecz jeżeli chce­my zmienić nasze życie, żyć te­raźniej­szością mu­simy zna­leźć miej­sce gdzie scho­wamy wspom­nienia z przeszłości. -stokrotka123
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: odetchnij bieg­niesz przed siebie i klniesz tak dziw­nie i głucho tyl­ko cisza prze­biera się w damę zakłada czar­ne rzęsy i brwi w zwiew­nym krwi ko­lorze szlaf­ro­ku przep­la­ta się z wes­tchnieniem by­le zakląć ten mo­ment od­da­nia na wieki gdy sta­nie się dzi­kim wspom­nieniem zos­ta­nie tyl­ko sze­lest liści niosących his­to­rie gdzieś w zapomnienie  -jesienna mgła
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Bo życie ucieka, swe­go cza­su nie go­ni, gdyż jest to już prze­paść, wspom­nienie z przeszłości…  -Devin
bo życie-ucieka-swe­go-cza­su-nie go­-gdyż-jest to już-prze­paść-wspom­nienie-z przeszłoś 
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Naj­gor­szy mo­ment w życiu to ten, w którym dom Twój rodzin­ny sta­je się pus­tym wspom­nieniem radości. -Jakuss
naj­gor­szy-mo­ment-w życiu-to ten-w którym dom-twój-rodzin­ny-sta­ ę-pus­tym-wspom­nieniem-radoś
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Miłość jest gorącym za­pom­nieniem o wszystkim. -Victor Marie Hugo
miłość-jest gorącym-za­pom­nieniem-o wszystkim
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Jeśli ko­bieta mówi o swej przeszłości - to jest spo­wiedź. Gdy mężczyz­na - to są wspom­nienia z woj­ska lub zwykła bujda. -Janina Ipohorska
jeśli-ko­bieta-mówi-o swej-przeszłoś- to jest spo­wiedź-gdy mężczyz­na- to są wspom­nienia-z woj­ska-lub-zwykła-bujda
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość. -PoznajPrawdę
wspom­nienia-nie opi­sują-przeszłoś-wyz­naczają-przyszłość
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Miłość jest prag­nieniem, aby coś ko­muś da­wać, a nie otrzymywać. -Bertold Brecht
miłość-jest prag­nieniem-aby coś-ko­muś-da­wać-a nie otrzymywać
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Su­mienie? Pa­mięć i wspom­nienia. Nic więcej. Zwykłe grze­banie w przeszłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
su­mienie-pa­mięć-i wspom­nienia-nic więcej-zwykłe grze­banie-w przeszłoś
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu ciągnącą nas ku za­topieniu w przeszłości. -thrillofit
wspom­nienia-by­wają-kot­wicą-czasu-ągnącą-nas-ku za­topieniu-w-przeszłoś
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Ser­ce wyol­brzy­mia dob­re wspom­nienia, zagłuszjąc złe, dzięki te­mu pot­ra­fimy udzwignąć ciężar przeszłości... -kate-em
ser­-wyol­brzy­mia-dob­re-wspom­nienia-zagłuszjąc-złe-dzięki-te­mu-pot­ra­fimy-udzwignąć-ężar-przeszłoś
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Byłeś moim Aniołkiem. Poz­ba­wiłeś mi siebie...Mo­jego Anioła. Te­raz tyl­ko Two­je zdjęcie będzie mnie chro­nić. Fo­tog­ra­fia wy­maza­na wspom­nieniami. Wspom­nieniami o Aniołku. -Breath
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: W przy­jaźni po­ciąga nas po­dob­ne. W sek­sie pod­nieca ob­cość. Miłość jest jed­nym i dru­gim. Prag­nieniem po­dobieństwa i różnicy. -Manuela Gretkowska
w przy­jaź-po­ąga-nas-po­dob­ne-w sek­sie-pod­nieca-ob­cość-miłość jest jed­nym-i dru­gim-prag­nieniem po­dobieństwa
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że 
miłość-ko­biety-jest tyl­ko-jed­na-to niep­rawda-że każda-miłość-jest pier­wsza-praw­dzi­wa może-być-tyl­ko-raz-in­ne
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Prze­nikasz mnie do głębi. Roz­le­wasz siebie lep­kim stru­mieniem do wszys­tkich za­kamarków podświadomości. Zachłan­nie przywłaszczasz każdą drżącą komórkę. Kiedy osu­wam się w Ciebie, prze­lewam Ci się przez pal­ce, ok­ropnie wi­dać wte­dy, że jes­tem tyl­ko wodą. Czasem. I prze­de wszystkim. Pod­no­sisz dłonie. Zwilżasz us­ta mną. Łap­czy­wie zbierasz krop­le, jak­bym była os­tatnim prag­nieniem w Twoim życiu i je­dyną prze­paścią, w którą od­ważyłbyś się rzucić… Wspom­nienie ma­gii nos­talgicznych po­ranków pachnących kawą. dedykowane  -Alfa Centauri
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: ten mo­ment już minął ko­lej­ny moment w przeszłości zginął ze­gar od­licza czas który pozostał gwiazd rozbłyski na niebie zostały śla­dy istnienia te­go co daw­no w pył się zamienia jak fil­mu starego ko­lej­ne klatki rozbłys­ki ludzi przeszłości znaki chci­wie połykam ko­lej­ny moment po nim po­zos­tał już tyl­ko kurz następne klatki fil­mu mojego lecą z szyb­kością światła gdy do mnie ta myśl dotarła ko­lej­ne pli­ki klatek powędro­wały w przeszłości zamęt *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: więc tak to jest gdy za­nika ból do które­go zdążyliśmy przywyknąć bez nas wzno­si się księżyc malejąc choć przed godziną nie było go więcej niedowierzając gi­niemy w śle­pej plamce wytężone­go spojrzenia za zaw­stydzoną obietnicą scho­waną te­raz dla innych choć nie po­zos­tało nam nic po­za wzbierającą błogością cze­kające­go snu i wspom­nieniem ciężkiego dnia za­pina­nym dla przyzwoitości na os­tatni guzik czu­jemy niesmak jes­teśmy zaskoczeni jak śniętą rybą leżącą niczym suchy ka­wałek drewna w rażącym słońcu pod­czas nie­dziel­ne­go spaceru na drodze wśród winorośli miłość jest jak cza­rodziej­ska sztuczka żyje chwilą i nie zno­si powtórzeń  -silvershadow
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Ogar­niony je­sien­nym mro­kiem, od­liczam dni kiedy znów będziesz przy mnie...Ok­ry­wam się wspom­nieniem tych chwil, które prze­minęły...Bo tyś moją muzą, dla której war­to żyć...I na­dejdą nasze wspólne po­ran­ki, prze­pel­nione blas­kiem i ra­dością...Lecz te­raz?...Te­raz smut­no mi  -blacksun
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Wspom­nienia spo­wijają mnie niczym we­lon. Unoszę ra­mię i za­raz otacza je rękaw wspom­nień. Spoglądam i widzę mno­gość czasów. Naj­bar­dziej jed­nak lękam się te­go, że po­dob­nie jak z in­ny­mi kwes­tiami, okaże się, że tak się one tyl­ko ciągną przez stu­lecia na sa­mej gra­nicy nicości. -R » Anne Rice » Wampir Armand
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Pier­wsza miłość os­tatnią jest szczęścia godziną, z nią wszys­tko gi­nie - je­no wspom­nienia nie giną. -Józef Ignacy Kraszewski
pier­wsza-miłość-os­tatnią-jest szczęścia-godziną-z-ą-wszys­tko-gi­nie- ­no-wspom­nienia-nie giną
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Nig­dy nie zaglądaj do przeszłości lecz pat­rz w przyszłość. Bo przeszłości juz nie zmienisz. -Enjoy46
nig­dy-nie zaglądaj-do przeszłoś-lecz-pat­rz-w przyszłość-bo przeszłoś-juz-nie zmienisz
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia. -Hagiwara Sakutaro
szczęśli­wym-jest człowiek-który-z przeszłoś-swej-pa­mię-to tyl­ko-co dało-mu za­dowo­lenie-nie­szczęśli­wym zaś-ten-co no­
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Miłość różowa nie jest ko­loro­wa lecz tyl­ko za­bar­wiona . Miłość bez­bar­wna jest jak mi­zeria ros­tarta . Miłość biała jest niczym ma­larz nat­chniony lecz nie prze­pełniony . -ZłoteMyśliLeonka
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Dlacze­go w nas­to­let­nim życiu liczy się tyl­ko miłość ? Prze­cież nie tyl­ko to jest ważne ... -nasia
dlacze­go-w nas­to­let­nim-życiu-liczy ę-tyl­ko-miłość-prze­cież-nie tyl­ko-to jest ważne
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Pięknie być słowa­mi, które szeptasz, wie­czo­rami puszczając je wolno. Miłością, której nig­dy nie zdeptasz, choć ci wy­rosła górą zbyt stromą. Pięknie jest być ob­ra­zem w pa­mięci, gdy już znużony przy­mykasz oczy. Ob­ra­zem, który już cię nie męczy, choć ból za­dawał i oczy moczył. Dob­rze stać się światłem z ciem­ności, wspom­nieniem ciepłym za­miast koszmaru. Nie za­pom­niałeś o tej miłości... Lecz wyz­wo­liłeś się spod jej czaru... -Alfa Centauri
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Długi spłaca się pieniędzmi, a miłość czym? Miłość tyl­ko miłością bo jest war­ta ty­le ile kosztuje  -cala_ja
długi-spłaca ę-pieniędzmi-a miłość-czym-miłość-tyl­ko-miłośą-bo jest war­-ty­-ile-kosztuje 
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Wszys­tko, co minęło, już nie wróci, wspom­nieniami, tyl­ko ser­ce się smuci. -Lynx71
wszys­tko-co minęło-już-nie wró-wspom­nieniami-tyl­ko-ser­ ę-smuci
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Wspom­nienia upiększają życie, ale tyl­ko zdol­ność za­pomi­nania czy­ni je znośnymi. -Honoré de Balzac
wspom­nienia-upiększają-życie-ale-tyl­ko-zdol­ność-za­pomi­nania-czy­- znośnymi
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Śmierć jest wie­cznym schro­nieniem, w którym nic się nie odczuwa. -Cyceron
Śmierć-jest wie­cznym-schro­nieniem-w którym nic ę-nie odczuwa
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie. -Olga Tokarczuk
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Mu­sisz nau­czyć się trochę mo­jej fi­lozo­fii: myśl o przeszłości tyl­ko wte­dy, kiedy może ci ona spra­wić przyjemność. -Jane Austen
mu­sisz-nau­czyć ę-trochę-mo­jej-fi­lozo­fii-myśl-o przeszłoś-tyl­ko-wte­dy-kiedy-może- ona-spra­wić-przyjemność
Miłość W przeszłości Jest tyl­ko Wspom­nieniem Cytaty: Nos­talgia jest cier­pieniem spo­wodo­wanym nies­pełnionym prag­nieniem powrotu. -Milan Kundera
nos­talgia-jest cier­pieniem-spo­wodo­wanym-nies­pełnionym-prag­nieniem-powrotu