Miłość W przeszłości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Miłość W przeszłości Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
Miłość W przeszłości Cytaty: Nig­dy nie zaglądaj do przeszłości lecz pat­rz w przyszłość. Bo przeszłości juz nie zmienisz. -Enjoy46
nig­dy-nie zaglądaj-do przeszłoś-lecz-pat­rz-w przyszłość-bo przeszłoś-juz-nie zmienisz
Miłość W przeszłości Cytaty: Nig­dy nie będziemy w sta­nie zam­knąć naszej przeszłości do końca, lecz jeżeli chce­my zmienić nasze życie, żyć te­raźniej­szością mu­simy zna­leźć miej­sce gdzie scho­wamy wspom­nienia z przeszłości. -stokrotka123
Miłość W przeszłości Cytaty: ten mo­ment już minął ko­lej­ny moment w przeszłości zginął ze­gar od­licza czas który pozostał gwiazd rozbłyski na niebie zostały śla­dy istnienia te­go co daw­no w pył się zamienia jak fil­mu starego ko­lej­ne klatki rozbłys­ki ludzi przeszłości znaki chci­wie połykam ko­lej­ny moment po nim po­zos­tał już tyl­ko kurz następne klatki fil­mu mojego lecą z szyb­kością światła gdy do mnie ta myśl dotarła ko­lej­ne pli­ki klatek powędro­wały w przeszłości zamęt *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Miłość W przeszłości Cytaty: Bliz­ny ot­wierają bramę do przeszłości. -Devin
bliz­ny-ot­wierają-bramę-do przeszłoś
Miłość W przeszłości Cytaty: Twórczość his­to­ryków od­działuje na­wet na ludzi z przeszłości. -Piotr Szreniawski
twórczość-his­to­ryków-od­działuje-na­wet-na ludzi-z przeszłoś
Miłość W przeszłości Cytaty: Jedynym ideałem jest miniona realność przeszłości. -Fryderyk Chrystian Hebbel
Miłość W przeszłości Cytaty: Miłość: pragnął, żeby wszystkie były dziewicze, bez przeszłości i mężczyzn. Jedynej napotkanej istocie, która taka była, oddał swoje życie, ale nigdy nie był jej wierny. Chciał więc, żeby kobiety były takie, jakim on sam nie był. A to, jakim był, przeznaczał dla kobiet sobie podobnych, które kochał i brał z wściekłością i furią. -Albert Camus
Miłość W przeszłości Cytaty: Ci, którzy nie pamiętają o przeszłości, są skazani na jej powtarzanie. -George Santayana
ci-którzy-nie-pamiętają-o-przeszłoś-są-skazani-na-jej-powtarzanie
Miłość W przeszłości Cytaty: Te­raźniej­szości zaw­sze to­warzyszą duchy przeszłości. -Papużka
te­raźniej­szoś-zaw­sze-to­warzyszą-duchy-przeszłoś
Miłość W przeszłości Cytaty: My żyjemy cieniem przeszłości, czym będzie żyła przyszłość? -Ernest Renan
my-żyjemy-cieniem-przeszłoś-czym-będzie-żyła-przyszłość
Miłość W przeszłości Cytaty: Je­dynym ideałem jest mi­niona real­ność przeszłości. -Fryderyk Chrystian Hebbel
Miłość W przeszłości Cytaty: Bez Ciebie przeżycia są tylko martwym naskórkiem przeszłości. -Hipolit
bez-ciebie-przeżycia-są-tylko-martwym-naskórkiem-przeszłoś
Miłość W przeszłości Cytaty: Bar­dzo głębo­ka jest stud­nia przeszłości. -Tomasz Mann
bar­dzo-głębo­ka-jest stud­nia-przeszłoś
Miłość W przeszłości Cytaty: Ci, którzy nie pa­miętają przeszłości, ska­zani są na jej powtarzanie. -George Santayana
ci-którzy-nie pa­miętają-przeszłoś-ska­zani-są na jej-powtarzanie
Miłość W przeszłości Cytaty: Osamotnienie Jest bramą dla demonów Wszel­kiej przeszłości  -Taiyono Kudarashi
osamotnienie-jest-bramą-dla-demonów-wszel­kiej-przeszłoś 
Miłość W przeszłości Cytaty: Kobieta ma tyle złudzeń w stosunku do swojej przeszłości, co mężczyzna do przyszłości. -Sidonie Gabrielle Colette
kobieta-tyle-złudzeń-w-stosunku-do-swojej-przeszłoś-co-mężczyzna-do-przyszłoś
Miłość W przeszłości Cytaty: De­mony przeszłości... nie mu­simy ich go­nić. One na nas czekają. -Nieżywy
de­mony-przeszłoś-nie mu­simy-ich-go­ć-one na nas-czekają
Miłość W przeszłości Cytaty: Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości. -Robert A. Heinlein
pokolenie-które-ignoruje-historię-nie-przeszłoś-ani-przyszłoś
Miłość W przeszłości Cytaty: I by­wają chwi­le ta­kie jak ta..w dni po­nure i deszczo­we ta­kie jak ten, gdy wszys­tkie zra­nione ser­ca tęsknią do swo­jej szczęśli­wej przeszłości i ludzi którzy ją tworzy­li..ja i mo­je ser­ce zaś nie chce­my znać czy też wspo­minać przeszłości i oso­by która ją tworzyła, liczy się tyl­ko dzień dzi­siej­szy, dzi­siej­sza sza­rość i dzi­siej­szy deszcz..bo czy war­to żyć dniem pop­rzed­nim na­wet jeśli był nad wy­raz słoneczny ?  -pepek100
Miłość W przeszłości Cytaty: Szep­ty przeszłości Oczy prze­wijają film Odzwierciedlenie Krys­ty­na Sz.  24.03.2015r. -krysta
szep­ty-przeszłoś-oczy-prze­wijają-film-odzwierciedlenie-krys­ty­na-sz- 24032015r
Miłość W przeszłości Cytaty: Ten, kto nie pamięta przeszłości, będzie skazany na to, że ją przeżyje powtórnie. -George Santayana
ten-kto-nie-pamię-przeszłoś-będzie-skazany-na-to-że-ją-przeżyje-powtórnie
Miłość W przeszłości Cytaty: Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość. -PoznajPrawdę
wspom­nienia-nie opi­sują-przeszłoś-wyz­naczają-przyszłość
Miłość W przeszłości Cytaty: Życie w obecnych czasach jest trudne, w przyszłości komiczne, a w przeszłości niemożliwe. -Tobias Mel
Życie-w-obecnych-czasach-jest-trudne-w-przyszłoś-komiczne-a-w-przeszłoś-niemożliwe
Miłość W przeszłości Cytaty: Doświadczenie jest zbiorową mądrością całej przeszłości z wyłączeniem teraźniejszego momentu. -Narcyza Żmichowska
doświadczenie-jest-zbiorową-mądrośą-całej-przeszłoś-z-wyłączeniem-teraźniejszego-momentu
Miłość W przeszłości Cytaty: Historia kanalizuje życie przeszłości i wiele sławionych czynów spuszcza do ścieków. -Aleksander Świętochowski
historia-kanalizuje-życie-przeszłoś-i-wiele-sławionych-czynów-spuszcza-do-ścieków
Miłość W przeszłości Cytaty: wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu ciągnącą nas ku za­topieniu w przeszłości. -thrillofit
wspom­nienia-by­wają-kot­wicą-czasu-ągnącą-nas-ku za­topieniu-w-przeszłoś
Miłość W przeszłości Cytaty: Epoka diabłów-indywidualistów należy do przeszłości. Piekło też działa na zasadzie kolektywu. -Zbigniew Waydyk
epoka-diabłów-indywidualistów-należy-do-przeszłoś-piekło-też-działa-na-zasadzie-kolektywu
Miłość W przeszłości Cytaty: Kiedy za­pom­ni­my o przeszłości tato? Nig­dy sy­nu, czas uleczy ra­ny, lecz bliz­ny pozostają. -ReWers94
kiedy-za­pom­­my-o przeszłoś-tato-nig­dy-sy­nu-czas-uleczy-ra­ny-lecz-bliz­ny-pozostają
Miłość W przeszłości Cytaty: Pysznie przeglądasz się w zwierciadle przeszłości, a tymczasem za tobą diabeł figę składa. -Aleksander Fredro
pysznie-przeglądasz-ę-w-zwierciadle-przeszłoś-a-tymczasem-za-tobą-diabeł-figę-składa
Miłość W przeszłości Cytaty: Su­mienie? Pa­mięć i wspom­nienia. Nic więcej. Zwykłe grze­banie w przeszłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
su­mienie-pa­mięć-i wspom­nienia-nic więcej-zwykłe grze­banie-w przeszłoś
Miłość W przeszłości Cytaty: Kiedy odzy­wają się de­mony przeszłości po­każ kto rządzi w piek­le ;)  -Loczek90
kiedy-odzy­wają ę-de­mony-przeszłoś-po­każ-kto-rządzi-w piek­- 
Miłość W przeszłości Cytaty: Nie można tak po pros­tu uwol­nić się od włas­nej przeszłości. -Ysabelle Lacamp
nie-można-tak-po pros­-uwol­ć ę-od włas­nej-przeszłoś
Miłość W przeszłości Cytaty: Wszys­tkie dusze mają styg­ma­ty przeszłości ~ świado­mość za­leży od jaźni. -Papużka
wszys­tkie-dusze-mają-styg­­ty-przeszłoś-~ świado­mość-za­ży-od jaź
Miłość W przeszłości Cytaty: Od przeszłości nie uciek­niesz. Jed­nak trze­ba ją cza­sem ignorować. -daniello
od przeszłoś-nie uciek­niesz-jed­nak trze­ba-ją cza­sem-ignorować