Miłości Po­lega Na tym Cytaty

Miłości Po­lega Na tym Cytaty: W końcu per­fek­cja miłości nie po­lega na tym, żeby być kocha­nym, lecz kochającym. -Umberto Eco


w końcu-per­fek­cja-miłoś-nie po­lega-na tym-żeby-być-kocha­nym-lecz-kochającym
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: -Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego. -karaczan19


ta­to-na czym-po­lega-praw­dzi­wa-przyjaźń-ach-syn­ku-po­lega na tym-że przy­jaciel-wy­korzys­­-ciebie-a ty jego
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Praw­dzi­wa war­tość miłości po­lega na tym, że zaw­sze roz­rzut­nie darzy sobą niegodnych. -Rabindranath Tagore


praw­dzi­wa-war­tość-miłoś-po­lega-na tym-że zaw­sze-roz­rzut­nie-darzy-sobą-niegodnych
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma. -Elbert Hubbard


suk­-po­lega-na tym-że zdo­bywa ę-to co ę-chciało-szczęście po­lega-na tym-że po­doba ę-to co ę
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Is­to­ta miłości po­lega na tym, że zakłada ona be­zin­te­resow­ność, samą be­zin­te­resow­ność i tyl­ko bezinteresowność. -Gustaw Holoubek


is­to­-miłoś-po­lega-na tym-że zakłada-ona-be­zin­te­resow­ność-samą-be­zin­te­resow­ność-i tyl­ko-bezinteresowność
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Siła człowieka nie po­lega na tym, że nig­dy nie upa­da ale na tym, że pot­ra­fi się podnosić. -zwariowana1995


siła-człowieka-nie po­lega-na tym-że nig­dy-nie upa­da-ale-na tym-że pot­ra­fi ę-podnosić
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. -św. Teresa z Ávila


mod­litwa-nie po­lega-na tym-żeby-żo-myść-ale-na tym-żeby-bar­dzo-kochać
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Przy­jaźń po­lega na tym, także na tym, że nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot. -Jerzy Pilch


przy­jaźń-po­lega-na tym-także-na tym-że nie ­tar­cza ę-przy­jaciołom-zby­tecznych-zgryzot
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Hu­mor po­lega na tym, że śmiejesz się mi­mo wszystko. -Otto Julius Bierbaum


hu­mor-po­lega-na tym-że śmiejesz ę-mi­mo-wszystko
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Żyć po­woli, na tym po­lega ta­jem­ni­ca szczęścia. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Urok pier­wszej miłości po­lega na naszej niewie­dzy, że to się może kiedyś skończyć. -Benjamin Disraeli


urok-pier­wszej-miłoś-po­lega-na naszej-niewie­dzy-że to ę-może-kiedyś-skończyć
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Je­den z uroków mo­dy po­lega na tym, że nicze­mu nie służy. -Francoise Giroud


je­den-z uroków-mo­dy-po­lega-na tym-że nicze­mu-nie służy
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Roz­ma­wiać i poz­na­wać na tym po­lega szczęście. -Platon


roz­­wiać-i poz­na­wać-na tym-po­lega-szczęście
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Sztu­ka mądrości po­lega na tym, by wie­dzieć co przeoczyć. -William James


sztu­ka-mądroś-po­lega-na tym-by wie­dzieć-co przeoczyć
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili. -Jean de La Bruyére


hoj­ność-po­lega-nie ty­-na tym-aby da­wać-żo-co na tym-aby da­wać-w od­po­wied­niej-chwili
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Dob­ry styl po­lega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia. -Arthur Schopenhauer


dob­ry-styl-po­lega-głównie-na tym-że  ę-coś-do powiedzenia
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko... -Wojciech Kuczok


sta­rość-po­lega-na tym-że ę-wszędzie- da­leko-za daleko
Miłości Po­lega Na tym Cytaty: - widzisz jej łzy? - nie... - i właśnie, na tym po­lega obojętność... -Autor nieznany


 widzisz-jej-łzy-nie-i właśnie-na tym-po­lega-obojętność