Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty

Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: `Niekiedy le­piej nie mieć cze­goś, niż mieć a wraz z tym ty­siące wątpliwości. -bluecaffe


`niekiedy-­piej-nie mieć-cze­goś-ż-mieć-a wraz-z tym-ty­ą-wątpliwoś
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: La España del castellano es grande, pero lo es más sumada a la España del catalán, la del gallego y la del euskera. La España democrática, la España Constitucional, es inseparable del valor de la diversidad y del respeto a su ejercicio cotidiano por todos -José Luis Rodríguez Zapatero


Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012  -watchingmefall


Żeby-ko­goś-po­kochać-trze­ba-mieć-od­wagę-żeby-o kimś-za­pom­nieć-trze­ba-mieć-łę-16042012 
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Debe evitarse hablar a los jóvenes del éxito como si se tratase del principal objetivo en la vida. La razón más importante para trabajar en la escuela y en la vida es el placer de trabajar, el placer de su resultado y el conocimiento del valor del resulta -Albert Einstein


Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności. -Muhammad Ali


Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Naj­większa tęskno­ta jest wte­dy, gdy sie­dzisz obok ko­goś i wiesz, że nie możesz go mieć  -Ewelius


naj­większa-tęskno­-jest wte­dy-gdy-sie­dzisz-obok-ko­goś-i wiesz-że nie możesz-go mieć 
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym. -Jean-Paul Sartre


można-żywić-dla-ko­goś-jak naj­lep­sze-uczu­cia-i nie mieć-ocho­ty-mówić-o tym
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer. -Groucho Marx


fuera-del-perro-un-libro-es-probablemente-el-mejor-amigo-del-hombre-y-dentro-del-perro-probablemente-á-demasiado-oscuro-para-leer
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Smu­tek jest sa­mowys­tar­czal­ny: by od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości, mu­sisz mieć ko­goś, by się nią podzielić. -Mark Twain


smu­tek-jest ­mowys­tar­czal­ny-by od­czuć-jed­nak-pełną-war­tość-ra­doś-mu­sisz-mieć-ko­goś-by ę-ą-podzielić
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Nie ma to jak mieć w du­pie ko­goś, ko­mu po­wie­działo się 'Kocham'. Wi­docznie niektórzy sto­sują za­sadę; 'jak kocha, to poczeka'. -szajbuss


nie- to jak mieć-w ­pie-ko­goś-ko­mu-po­wie­działo ę-'kocham'-wi­docznie niektórzy-sto­sują-za­sadę-'jak-kocha-to poczeka'
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Każdy mu­siał mieć ko­goś, wokół ko­go kręciło się je­go życie, dla ko­go mógł działać. Bier­ność oz­naczała pewną śmierć. Działanie było je­dyną szansą przetrwania. -Gustaw Herling-Grudziński


Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Chciałbym mieć ko­goś, kto byłby przy­jacielem Ada­ma Małysza - człowieka, a nie widział we mnie tyl­ko gwiazdę, wiel­kiego spor­towca i po­pularną postać. -Adam Małysz


chciałbym-mieć-ko­goś-kto-byłby-przy­jacielem-ada­-małysza- człowieka-a nie widział-we mnie-tyl­ko-gwiazdę-wiel­kiego-spor­towca
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Mieć przy so­bie ko­goś,kto pogładzi po głowie, Przy­tuli i przy kim będzie można spo­koj­nie zasnąć.. -rudolf88


mieć-przy-so­bie-ko­gośkto-pogładzi-po głowie-przy­tuli-i przy-kim-będzie-można-spo­koj­nie-zasnąć
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa. -James Joyce


człowiek-mógłby-żyć-­­nie-przez-całe-życie-ale cho­ciaż-sam-mógłby-wy­kopać-swój-grób-mu­-mieć-ko­goś-kto-go pochowa
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: La escuela no es deliberativa, no es el coloquio permanente. La escuela es la transmisión del saber, de las normas y de los valores, y en el primer lugar de todos, el del respeto. Quiero una escuela del respeto donde los alumnos se levanten cuando llega e -Nicolas Sarkozy


Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: Un día del hombre erudito es más largo que un siglo del ignorante. -Posidonio


un-día-del-hombre-erudito-es-más-largo-un-siglo-del-ignorante
Mieć Ko­goś Na wi­del­cu Cytaty: La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el saber. -Tales de Mileto


la-felicidad-del-cuerpo-se-funda-salud-del-entendimiento-el-saber