Miej­sca Cytaty

Miej­sca Cytaty: Na tym po­lega zgod­ność miej­sca w tra­gedii, by da­ne miej­sca zaw­sze po­pychały nas do płaczu. -MyArczi


na tym-po­lega-zgod­ność-miej­sca-w tra­gedii-by da­ne-miej­sca-zaw­sze-po­pychały-nas-do płaczu
Miej­sca Cytaty:


Miej­sca Cytaty: Nig­dzie człowiek nie znaj­dzie przy­jem­ne­go, spo­koj­ne­go miej­sca, bo nie ma ta­kiego miej­sca na świecie. Możesz się łudzić, że gdzieś ta­ki kąt jest, ale jeżeli tam wreszcie dot­rzesz, ktoś wśliz­nie się korzys­tając z chwi­li two­jej nieuwa­gi i wy­pisze ci na ścianie tuż pod no­sem ja­kieś plugastwo. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Miej­sca Cytaty: Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, nie­sza­nowa­nie ludzkiej god­ności, tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce, na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia. -ks. Jerzy Popiełuszko


Miej­sca Cytaty: Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół. -Terry Pratchett


Miej­sca Cytaty: Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło  -Sipa


Miej­sca Cytaty: Miej­sca, mu­zyka, myśli. Wszys­tko to łączy strata. -MarzycielS


miej­sca-mu­zyka-myśli-wszys­tko to łączy-strata
Miej­sca Cytaty: Spadł mu ka­mień z ser­ca ... ustąpił miej­sca dla głazu. -Kapitan


spadł-mu ka­mień-z ser­ca-ustąpił-miej­sca-dla-głazu
Miej­sca Cytaty: lu­bię ten mo­ment, w którym oba­wy ustępują miej­sca ciekawości  -Starlight


lu­bię-ten-mo­ment-w którym oba­wy-ustępują-miej­sca-ciekawoś 
Miej­sca Cytaty: Sądzę, że są miej­sca, w których na­wet Bóg może się skompromitować. -Stanisław Lem


sądzę-że są miej­sca-w których-na­wet-bóg-może ę-skompromitować
Miej­sca Cytaty: są miej­sca w których po pros­tu czu­jesz szczęście od­działywa­nia  -Cykam


są miej­sca-w których-po-pros­-czu­jesz-szczęście-od­działywa­nia 
Miej­sca Cytaty: Chciałabym, aby coś, co mam na pew­no ustąpiło miej­sca Two­jej osobie. -Lilliana


chciałabym-aby coś-co mam-na pew­no-ustąpiło-miej­sca-two­jej-osobie
Miej­sca Cytaty:


wiecie-co jest prze­rażają-niez­na­ny-sens-miej­sca-na ziemi-~pa­weł-rychlica 
Miej­sca Cytaty: Dla wszys­tkich star­czy miej­sca pod wiel­kim dachem nieba. -Edward Stachura


dla-wszys­tkich-star­czy-miej­sca-pod-wiel­kim-dachem-nieba
Miej­sca Cytaty: Dot­rzeć tyl­ko z Tobą do naj­jaśniej­sze­go miej­sca, które będzie nasze.. -AnDree


dot­rzeć-tyl­ko-z tobą-do naj­jaśniej­sze­go-miej­sca-które-będzie-nasze
Miej­sca Cytaty: Kiedy rep­re­zen­tu­jesz naj­wyższy urząd w państwie nie ma miej­sca na strach. -Eva Perón (Evita)


kiedy-rep­re­zen­­jesz-naj­wyższy-urząd-w państwie-nie  miej­sca-na strach
Miej­sca Cytaty: Są ta­kie miej­sca, do których nie na­leży za­puszczać się myśla­mi, ale one i tak tam podążają. -Harlan Coben


są ­kie-miej­sca-do których-nie na­ży-za­puszczać ę-myś­mi-ale-one-i tak-tam-podążają
Miej­sca Cytaty: Gdy po­zos­ta­wić ludziom wol­ność wy­boru, z miej­sca zaczy­nają naśla­dować innych. -Albert Pine


gdy-po­zos­­wić-ludziom-wol­ność-wy­boru-z miej­sca-zaczy­nają-naś­dować-innych