Miej­sce Cytaty

Miej­sce Cytaty: Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika. -Truman Capote


le­piej-jest pat­rzeć-na niebo-ż-w nim-żyć-to straszne-miej­sce-­kie-nieu­chwyt­ne-ta­kie miej­sce-gdzie-uderza-piorun
Miej­sce Cytaty: Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ... -Kredka132


Miej­sce Cytaty: Gdy człowiek się starze­je, choćby los rzu­cał nim po całym świecie, mu­si mieć gdzieś miej­sce, które jest dla niego praw­dzi­wym do­mem, bo na­wet wędrow­ny ptak ma jed­no miej­sce, do które­go zdąża. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Miej­sce Cytaty: Kiedy jes­tem na sce­nie, czu­je ze jest to dla mnie naj­bezpie­czniej­sze miej­sce na ziemi. -Michael Jackson


kiedy-jes­tem-na sce­nie-czu­-ze jest to dla-mnie-naj­bezpie­czniej­sze-miej­sce-na ziemi
Miej­sce Cytaty: Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół. -Terry Pratchett


Miej­sce Cytaty: Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło  -Sipa


Miej­sce Cytaty: Bez marzeń to miej­sce byłoby puste. -Autor nieznany


bez-marzeń-to miej­sce-byłoby-puste
Miej­sce Cytaty: Szpi­tal to nie miej­sce na chorowanie. -Samuel Goldwyn


szpi­tal-to nie miej­sce-na chorowanie
Miej­sce Cytaty: Za­pach, słowo, miej­sce - wszys­tko wraca. -Bogdański


za­pach-słowo-miej­sce- wszys­tko-wraca
Miej­sce Cytaty: Miej­sce które­go nie znam - wnętrze two­jego serca. -Silvidian


miej­sce-które­go-nie znam- wnętrze-two­jego-serca
Miej­sce Cytaty: miej­sce bo­ga jest tam, gdzie nam nie wolno  -danioł


miej­sce-bo­ga-jest tam-gdzie-nam-nie wolno 
Miej­sce Cytaty: Oczekiwania Spełnione zabliźniają W miej­sce łez- uśmiech Krys­ty­na A.Sz. 19.05.2016r. -krysta


oczekiwania-spełnione-zabliźniają-w-miej­sce-łez-uśmiech-krys­ty­na-asz-19052016r
Miej­sce Cytaty: Świat w os­ta­tecznym roz­rachun­ku na­leży ok­reślić ja­ko miej­sce cierpienia. -Iris Murdoch


Świat-w os­­tecznym-roz­rachun­ku-na­ży-ok­reślić-ja­ko-miej­sce-cierpienia
Miej­sce Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że mo­ja du­pa to miej­sce, w którym spo­tykają się wszys­cy ludzie... -Ewelius


praw­da-jest ­ka-że mo­ja-­pa-to miej­sce-w którym spo­tykają ę-wszys­cy-ludzie
Miej­sce Cytaty: Każdy ma swo­je miej­sce ulu­bione w dzieciństwie. To jest oj­czyz­na duszy. -Stefan Żeromski


każdy- swo­-miej­sce-ulu­bione-w dzieciństwie-to jest oj­czyz­na-duszy
Miej­sce Cytaty: Żad­ne miej­sce nie po­win­no być dla ciebie mil­sze od ojczyzny. -Cyceron


Żad­ne-miej­sce-nie po­win­no-być-dla-ciebie-mil­sze-od ojczyzny
Miej­sce Cytaty: Gdzie jest miej­sce na in­dy­widual­ność, sko­ro na­wet do­rośli wy­pełniają kolorowanki. -Déchirer


gdzie-jest miej­sce-na in­dy­widual­ność-sko­ro-na­wet-do­rośli-wy­pełniają-kolorowanki
Miej­sce Cytaty: Miej­sce naj­da­lej od Bos­kiej światłości, mu­si być pełne lo­du i zim­na - nie ognia. -Krio


miej­sce-naj­da­lej-od bos­kiej-światłoś-mu­-być-pełne-lo­-i zim­na- nie ognia