Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Nie znoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo. -Jerzy Broszkiewicz
nie-znoszę-kłam­stwa-na czczo-ani-mil­cze­nia-na trzeźwo
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty:
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. -Arthur Schopenhauer
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Słowa to ele­ment mil­cze­nia, które da się powiedzieć. -Jeanette Winterson
słowa-to ele­ment-mil­cze­nia-które-da ę-powiedzieć
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności. -Coco Chanel
prze­mil­cze­nia-dzielą-bar­dziej-ż-nieobecnoś
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Supłami mil­cze­nia nie pozbędziesz się roz­wiązłego języka. -Papużka
supłami-mil­cze­nia-nie pozbędziesz ę-roz­wiązłego-języka
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Cze­mu mil­czysz, sko­ro wiesz że ktoś cze­ka na Twój głos. Cze­mu cze­kasz na głos, sko­ro wiesz że nikt się nie odezwie. Jak to jest, że masz nadzieje a ktoś ją traci. Stań jak słup so­li, nie mów nic. Ale nie mil­cz już więcej. -Fabian Czarnecki
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Na­wet nie wyob­rażasz so­bie siły mil­cze­nia,do­bywa­nego każde­go dnia głosu. -kitsh
na­wet-nie wyob­rażasz-so­bie-ły-mil­cze­niado­bywa­nego-każde­go-dnia-głosu
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić. -Jan Twardowski
można-mil­czeć-i mil­cze­niem-ko­goś-ranić
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia. -Stefan Wyszyński
wiel­kie-spra­wy-pow­stają-w ciszy-i sku­pieniu-mu­simy uczyć ę-sztu­ki-mil­cze­nia-i skupienia
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Sztu­ka mil­cze­nia jest większa niż sztu­ka mówienia. -Arthur Schopenhauer
sztu­ka-mil­cze­nia-jest większa-ż-sztu­ka-mówienia
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16  -Lola_♡
mil­cze­nie-za­bija-mnie-mil­cze­nie-wy­niszcza-mnie-dlacze­go-więc-go nie przerwę-czy-to już-­mobójstwo-czy-jeszcze-brak-nadziei
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: umilknę gdy o uczu­cia mnie zapytasz umilknę gdy słuchać będziesz chciał i  się zachwycać umilknę gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała umilknę bo jes­tem dla świata ta­ka mała Ty złap mnie gdy w mil­cze­niu będę spadać Ty ochroń gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać Ty przyjdź tu gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną Ty bądź bo bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną  -RudaDusza
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Nie pla­nowałem te­go, by tam­to spot­ka­nie było os­tatnie, a ja pot­rze­buję os­tatnich spot­kań w pla­nach. Trze­ba zap­la­nować ton mil­cze­nia, wzruszyć ra­miona­mi i wy­mienić ze dwa zda­nia na lepsze. -MyArczi
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Wiesz, nieraz myślę so­bie, że to lek­ka prze­sada gdy mil­cze­nie przys­tra­jamy złotem. Po cza­sie może się oka­zać, że ta cisza, to tyl­ko zar­dze­wiała blacha, niemająca nic wspólne­go ze złotem. Wiem, nieraz bra­kuje słów szczególnie gdy myśli zap­rzątnięte...aczkol­wiek złoto jest szlachet­ne i wy­daje się dużym nietak­tem gdy nim za­tyka­my dziury niez­reczne­go mil­cze­nia lub ciszy pow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu. -motylek96
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że 
mil­cze­niem-można-często-więcej-po­wie­dzieć-ż-słowa­mi-pod-wa­run­kiem-że mówiący-i słuchający-mil­czą-w tym-­mym-języku
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Jeśli pot­ra­fisz spędzić z kimś pół godzi­ny w zu­pełnym mil­cze­niu i nie czuć przy tym wca­le skrępo­wania, ty i oso­ba ta możecie zos­tać przy­jaciółmi. Jeśli zaś mil­cze­nie będzie wam ciążyło, jes­teście so­bie ob­cy i nie war­to na­wet sta­rać się o zadzie­rzgnięcie przyjaźni. -Lucy Maud Montgomery
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo. -Jodi Picoult
faktów-nie można-uni­­twić- można- tyl­ko-prze­mil­czeć-mil­cze­nie zaś-to nic-in­ne­go-jak ciche-kłamstwo
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: To, że mil­czę nie oz­nacza, że nie mam nic do po­wie­dze­nia. Wręcz prze­ciw­nie, gdyż na końcu języ­ka mam ty­siące słów. -Emmalice
to-że mil­czę-nie oz­nacza-że nie mam-nic-do po­wie­dze­nia-wręcz prze­ciw­nie-gdyż-na końcu-języ­ka-mam-ty­ą-słów
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej. -Largo13
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Jeśli ko­goś zra­nisz i żałujesz te­go, nie mil­cz- zmuś się by z nim rozmawiać. Mil­cze­nie, w którym dźwięczą niewy­powie­dziane słowa, dys­tans i chółd nie jest czymś po czym poczu­je się on lepiej  -Silvidian
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: mil­czące kwiaty mil­czących, zra­nionych dusz - mil­cząc krzyczymy  -Maverick123
mil­czą-kwiaty-mil­czących-zra­nionych-dusz-mil­cząc-krzyczymy 
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Wie­czo­rem wciaz za­tapiam sie w mil­cze­niu cze­kajac na twoj je­den gest ,do­tyk ,po­calu­nek sa­ma te­go nie ro­bię bo bo­je sie od­tra­cenia .marze o Twoich dłoniach pie­szcza­cych mo­je cialo us­tach krzycza­cych mo­je imie cze­mu we snie wszys­tko jest ta­kie lat­we cze­mu we snie nie. Ma ciebie jest on ten kto­rego sie nie wstydze, nie bo­je od­rzu­cenia bo wiem cze­go prag­ne i spel­niam praagnienia  -Talia2901
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­nie stroi kobietę. -Sofokles
mil­cze­nie-stroi-kobietę
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Ja scho­wałem przeszłość za mu­rem mil­cze­nia, ty zaś za maską uśmiechu. Mnie strzegą wy­sokie mu­ry, ciebie sekretność. Na py­tania od­po­wiadam chłodem ka­mienia, ciebie nikt o przeszłość nie pyta. Ja mówię, że to­bie jest łatwiej. Bo maskę możesz zdjąć a mu­ry urosły wy­soko- z obu stron przejść je ciężko. -Silvidian
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Uczę się czułości. Mądrej czułości, która nie zniewa­la, ale ożywia; czułości, która pogłębia, od­kry­wa, stwarza... Og­romnie trud­no o tym mówić... Przychodzi w życiu ta­ki czas, kiedy wy­ras­ta się ze słów, tak jak wy­ras­ta się ze 
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­nie ~ zaklęta me­lodia myśli. -Papużka
mil­cze­nie-~ zaklę-me­lodia-myśli
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­nie jest cnotą głupich. -Francis Bacon
mil­cze­nie-jest cnotą-głupich
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­nie to nu­da głup­ca i myśl mędrca. -Piotr Szreniawski
mil­cze­nie-to nu­da-głup­ca-i myśl-mędrca
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­niem skar­bisz ser­ce ro­zumem ... -Cykam
mil­cze­niem-skar­bisz-ser­-ro­zumem
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Słowo - to wiele, ale mil­cze­nie - to wszystko. -Władysław Grzeszczyk
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­nie ra­ni bar­dziej niż słowo :(  -marcioszka21
mil­cze­nie-ra­-bar­dziej-ż-słowo- 
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: O kon­struk­tywnym mil­cze­niu: Wyższa for­ma komunikacji. -Marcin Kossek
o kon­struk­tywnym-mil­cze­niu-wyższa-for­-komunikacji
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Słowa przy­należą do cza­su, mil­cze­nie do wieczności. -Thomas Carlyle
słowa-przy­należą-do cza­su-mil­cze­nie-do wiecznoś