Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: W mil­cze­niu na­wet słaby krzyk ro­bi wiele hałasu. -Brigitte Bardot
w mil­cze­niu-na­wet-słaby-krzyk-ro­bi-wiele-hałasu
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Ja swoim mil­cze­niem do­konam więcej niż Ty krzykiem. -Nadzieja21
ja swoim-mil­cze­niem-do­konam-więcej-ż-ty krzykiem
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Blis­kość to od­ległość, między mil­cze­niem a ciszą. -Papillondenuit
blis­kość-to od­ległość-między-mil­cze­niem-a ciszą
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał. -szantiil
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Nie wiem co po­wie­dzieć więc po­mil­czę. Będę obok. -Emilia Szumiło
nie-wiem-co po­wie­dzieć-więc-po­mil­czę-będę obok
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Jes­teś tam, ja tu Wy­mieniamy set­ki słów A ja mil­czę wciąż  -Taiyono Kudarashi
jes­teś-tam-ja -wy­mieniamy-set­ki-słów-a-ja mil­czę-wciąż 
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­nie ludów jest lek­cją dla królów. -Jean Baptiste de Beauvais
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­nie jest naj­bar­dziej niez­nośnym zaprzeczeniem. -Gilbert Keith Chesterton
mil­cze­nie-jest naj­bar­dziej-niez­nośnym-zaprzeczeniem
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: szczęście jest  mil­cze­niem wątpliwości głuchotą sumienia pa­raliżem strachu  -thrillofit
szczęście-jest -mil­cze­niem-wątpliwoś-głuchotą-sumienia-pa­raliżem-strachu 
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Człowiek ma w so­bie mil­cze­nie morza, zgiełk ziemi i mu­zykę powietrza. -Rabindranath Tagore
człowiek- w so­bie-mil­cze­nie-morza-zgiełk-ziemi-i mu­zykę-powietrza
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­czę do Ciebie, a Ty tak moc­no mnie trzymasz w ra­mionach przy­bitych do krzyża. -nicola-57
mil­czę-do ciebie-a ty tak-moc­no-mnie-trzymasz-w-ra­mionach-przy­bitych-do krzyża
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­nie to tek­st, który niez­wykle łat­wo jest błędnie zinterpretować. -Julian Tuwim
mil­cze­nie-to tek­st-który-niez­wykle-łat­wo-jest błędnie-zinterpretować
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Sen sta­je się śmier­cią. Mil­cze­nie wy­bucha szlochem milczenia. -Jan Paweł Krasnodębski
sen-sta­ ę-śmier­ą-mil­cze­nie wy­bucha-szlochem-milczenia
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Łat­wiej do­gadać się w mil­cze­niu niż zza ba­ryka­dy słów. -Manuela Gretkowska
Łat­wiej-do­gadać ę-w mil­cze­niu-ż-zza-ba­ryka­dy-słów
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Tak pragnę wraz z tobą po­sie­dzieć w mil­cze­niu zo­baczyć og­nia płomień w ciepłym twym spoj­rze­niu Tak pragnę dziś słuchać odgłosów wie­czo­ra spocząć na ra­mieniu gdy na­dej­dzie po­ra I budzić się ran­kiem u twe­go znów bo­ku w pow­szed­ni dzień cały dot­rzy­mać Ci kroku.  -dana1596
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Cze­kałem wraz z in­ny­mi na nor­malność i długo przyszło nam cze­kać. Reszta cze­kała wciąż, jak­by na cud. I by­li źli, i złości­li się, bo nie nad­szedł. By­li źli na prze­ciętność, na niemożli­wość zdarze­nia się cudu. -MyArczi
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Słychać dźwięki, prze­bijające mil­cze­nie. Głębo­kim spoj­rze­niem . -cytlopka
słychać-dźwięki-prze­bijają-mil­cze­nie-głębo­kim-spoj­rze­niem
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Pozwól być poezją pi­saną Twy­mi us­ta­mi ... ...w mil­cze­niu skąpa­ny noś mnie na swych wargach. -Papużka
pozwól-być-poezją-pi­saną-twy­mi-us­­mi-w-mil­cze­niu-skąpa­ny-noś-mnie-na swych-wargach
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Sub­telność poz­na­nia po­lega na doświad­cze­niu zla­nia się ob­serwa­tora i ob­serwo­wane­go obiek­tu w jedność. -Papillondenuit
sub­telność-poz­na­nia-po­lega-na doświad­cze­niu-zla­nia ę-ob­serwa­tora-i ob­serwo­wane­go-obiek­-w jedność
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Ludzie po­win­ni wyz­być się obaw. Wówczas mil­cze­nie od­czy­tywa­liby pozytywnie. -Emilia Szumiło
ludzie-po­win­-wyz­być ę-obaw-wówczas mil­cze­nie-od­czy­tywa­liby-pozytywnie
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Ona - mil­cze­nie jest złotem... On - tak wiem... dla was wszys­tko mu­si się świecić. 011  -wdech
ona- mil­cze­nie-jest złotem-on- tak-wiem-dla was-wszys­tko-mu­ ę-świecić-011 
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Ka­leczą się i dręczą mil­cze­niem i słowa­mi jak­by mieli przed sobą jeszcze jed­no życie. -Tadeusz Różewicz
ka­leczą ę-i dręczą-mil­cze­niem-i słowa­mi-jak­by-mieli-przed-sobą-jeszcze-jed­no-życie
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę. -Bolesław Prus
są chwi­-w życiu-ludzkim-pod­czas-których-mil­cze­nie-zastępu­-naj­wznioślej­szą-mowę
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście. -Bruno
doświad­cze­nia-na­biera ę-w prak­ty­-więc-nie mówcie-o czymś-cze­go-nie przeżyliście
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej. -Jeremi Przybora
bar­dzo-przy­jem­nie-cze­kać-na jakąś-pa­ą-właśnie cze­kać-jest chy­ba-najprzyjemniej
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Ni­by mil­cze­nie jest złotem, ja się zas­ta­nawiam, czy nie sreb­rem. Czy nie le­piej jest dzielić się swoimi myśla­mi , na­wet jeżeli nie każdy jest w sta­nie je odeb­rać pra­widłowo? Wielu mędrców wciąż mil­czy, być może dla­tego są pos­trze­gani ja­ko głup­cy, bo nikt nie zna ich myśli?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: O naj­lep­szym to­warzys­twie mówi się, że roz­mo­wa w nim pou­cza, a mil­cze­nie kształci. -Johann Wolfgang Goethe
o naj­lep­szym-to­warzys­twie-mówi-ę-że roz­mo­wa-w nim-pou­cza-a mil­cze­nie-kształ
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: I swoim krzy­kiem przez po­wiet­rze drążę drogę, Po której wszys­cy in­ni iść w mil­cze­niu mogą... -Jacek Kaczmarski
i swoim-krzy­kiem-przez-po­wiet­rze-drążę-drogę-po-której wszys­cy-in­-iść-w mil­cze­niu-mogą
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Gdy­by mil­cze­nie nap­rawdę było złotem, to naj­bo­gat­szy­mi oso­bami na świecie by­liby głuchoniemi  -Ewerina
gdy­by-mil­cze­nie-nap­rawdę-było-złotem-to naj­bo­gat­szy­mi-oso­bami-na świecie-by­liby-głuchoniemi 
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mil­cze­nie nie us­pra­wied­li­wia przemilczeń. -Kazimierz Chyła
mil­cze­nie-nie us­pra­wied­li­wia-przemilczeń
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Psychiczne grzechy rodzą się z za­nie­cha­nia. Tyl­ko to, o czym mil­czy­my wy­wołuje w dru­gim poczy­cie zo­bowiąza­nia. Prze­biegłość nie wy­raża swoich życzeń wprost, bo jest świado­ma, że da tym sa­mym czy­tel­ny i na­leżny powód odmowy. -Starlight
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Mężczyz­na mil­czy, gdy nie ma nic do po­wie­dze­nia. Ko­bieta - śmieje się. -Tadeusz Breza
mężczyz­na-mil­czy-gdy-nie  nic-do po­wie­dze­nia-ko­bieta - śmieje-ę
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Nie mu­sisz nic mówić, sa­mo mil­cze­nie z Tobą spra­wia mi przyjemność... -Papużka
nie-mu­sisz-nic-mówić-­mo-mil­cze­nie-z tobą-spra­wia-mi przyjemność
Mil­cze­nia Na trzeźwo Cytaty: Są słowa dla uszu i szep­ty dla ser­ca. Mil­cze­nie, to uczuć cichy morderca. -Kedar
są słowa-dla-uszu-i szep­ty-dla-ser­ca-mil­cze­nie to uczuć-cichy-morderca