Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty

Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Oto ja Duch Twój We mnie mie­szka pełen Zbój Ja - kto? Po sam chuj Pełen wo­dy Zdrój Ukochaw­szy mózg mój Jes­tem CZłeku cały Twój  -Melchior


oto-ja duch-twój-we-mnie-mie­szka-peł-zbój-ja- kto-po sam-chuj-peł-wo­dy-zdrój-ukochaw­szy-mózg-mój-jes­tem-człeku-cały-twój 
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Wczo­raj ktoś przyszedł do mie­szka­nia, w którym mie­szam z za­pyta­niem gdzie mie­szkam. Żądał też ad­resów rodzi­ny na wy­padek mo­jej śmierci. -Emilia Szumiło


wczo­raj-ktoś-przyszedł-do mie­szka­nia-w którym mie­szam-z za­pyta­niem-gdzie-mie­szkam-Żądał też-ad­resów-rodzi­ny
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Miłość to wza­jem­ne mie­szka­nie w sobie. -Inmate


miłość-to wza­jem­ne-mie­szka­nie-w sobie
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Bóg mie­szka wszędzie, gdzie się Go wpuści. -Menachem Mendel


Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Spra­wied­li­wość mie­szka na dnie pełne­go worka. -Stanisław Brzozowski


spra­wied­li­wość-mie­szka-na dnie-pełne­go-worka
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Dob­ra poez­ja mie­szka w wier­szach - ge­nial­na między wierszami. -Stanisław Fornal


dob­ra-poez­ja-mie­szka-w wier­szach- ge­nial­na-między-wierszami
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Nie chodź na ry­nek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mie­szka prawda. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Kiedy umysł nig­dzie nie mie­szka, ty sam jes­teś w domu. -amel


kiedy-umysł-nig­dzie-nie mie­szka-ty sam-jes­teś-w domu
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Bu­dujesz piękne zam­ki na lodzie, Lecz kto z Tobą za­mie­szka w tym chłodzie?  -Andrea


bu­dujesz-piękne-zam­ki-na lodzie-lecz-kto-z tobą-za­mie­szka-w tym-chłodzie 
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Dziec­ko, które w nas mie­szka, ufa, że is­tnieją gdzieś mędrcy znający prawdę. -Czesław Miłosz


dziec­ko-które-w nas-mie­szka-ufa-że is­tnieją-gdzieś-mędrcy-znający-prawdę
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Te­go piękne­go dnia w swoim mie­szka­niu na siódmym piętrze po­myliła drzwi z ot­wartym oknem. -Riot


te­go-piękne­go-dnia-w swoim-mie­szka­niu-na ódmym-piętrze-po­myliła-drzwi-z ot­wartym-oknem
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Małżeństwo to wielo­piętro­wy dom. Raz ktoś mie­szka na wy­sokich piętrach, in­nym ra­zem na parterze. -Henryk Horosz


małżeństwo-to wielo­piętro­wy-dom-raz ktoś-mie­szka-na wy­sokich-piętrach-in­nym-ra­zem-na parterze
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: I znów ot­worzyłam się przed kimś, zry­wając krępujące mnie więzy sa­mot­ności…Znów wys­ta­wiłam ko­niu­szek no­sa zza klat­ki, która dotąd służyła mi za mie­szka­nie…Wys­tar­czył usil­ny po­wiew wiat­ru…, by drzwi na powrót zat­rzasnęły się z hukiem…  -agusia96


Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Ekonomia Ir­lan­dczy­cy co­raz częściej de­cydują się na kre­dyty mie­szka­niowe w złotówkach. Wychodzi im czte­ry ra­zy taniej…  -Tsanyo


ekonomia-ir­lan­dczy­cy-co­raz-częściej-de­cydują ę-na kre­dyty-mie­szka­niowe-w złotówkach-wychodzi-im czte­ry-ra­zy-taniej 
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Mam ta­ki prob­lem, że nie umiem pi­sać gdy mie­szka we mnie szczęście To dob­rze i nie Bo lubię Ale gdy nie ma dob­re­go, słowa płyną same Cza­sem zaata­kują mnie w tram­wa­ju nu­mer 7 Cza­sem gdy myję talerz Cza­sami gdy ob­ra­cam się bez ce­lu na środ­ku pokoju Dlacze­go nie jest tak teraz Bo jes­tem bo­gat­sza o zadowolenie Bo te­rapia przy­niosła skutek Zab­rała smutek I natchnienie  -matka.słów


Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: O ra­dości, is­kro bogów. - Ob­ra­mieńcie się, miliony! Po­całunek całej ziemi! Bra­cia, za gwiaz­da­mi temi Oj­ciec mie­szka uwielbiony. -Friedrich von Schiller


o ra­doś-is­kro-bogów- ob­ra­mieńcie-ę-miliony-po­całunek-całej-ziemi-bra­cia-za gwiaz­da­mi-temi-oj­ciec-mie­szka-uwielbiony
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Ty, Pa­nie ty­le cza­su masz, Mie­szka­nie w chmu­rach i błękicie A ja na głowie mnóstwo spraw I na to wszys­tko jed­no życie. -Magdalena Czapińska


ty-pa­nie-ty­-cza­su-masz-mie­szka­nie-w chmu­rach-i błękicie-a-ja na głowie-mnóstwo-spraw-i-na to wszys­tko-jed­no-życie
Mnie Mie­szka Pełen Zbój Cytaty: Ni­by świat jest ta­ki piękny, pełen szczęścia i ra­dości... Ale dla mnie nie znaczy nic, jeśli nie ma Ciebie obok mnie... -KsiezycowaNoc


ni­by-świat-jest ­ki-piękny-peł-szczęścia-i ra­doś-ale dla-mnie-nie znaczy-nic-śli-nie  ciebie-obok-mnie