Mnie W prze­kona­niu Cytaty

Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Prze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie serca. -Vauvenargues


prze­kona­niu-ro­zumu-nie zaw­sze-to­warzyszy-prze­kona­nie-serca
Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości... -blacksun


fałszy­wa-przy­jaźń-ut­wier­dza-mnie-w prze­kona­niu-że war­to-cza­sem-stać ę-iluz­jo­nistą-szczeroś
Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Wolę, gdy ludzie po­pierają mnie ze strachu niż z prze­kona­nia. Prze­kona­nia są zmien­ne, strach zaw­sze jest ten sam. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


wolę-gdy-ludzie-po­pierają-mnie-ze strachu-ż-z prze­kona­nia-prze­kona­nia są zmien­ne-strach-zaw­sze-jest ten-sam
Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Długo tkwiłem w prze­kona­niu, że świat jest wro­gi dla człowieka. Na tym właśnie po­lega niedojrzałość. -Krzysztof Pieczyński


długo-tkwiłem-w prze­kona­niu-że świat-jest wro­gi-dla-człowieka-na tym-właśnie-po­lega-niedojrzałość
Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Jes­tem prze­kona­ny ze anioły nie po­gar­dza­ja ludźmi w tym stop­niu, co ludzie sa­mi sobą. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


jes­tem-prze­kona­ny-ze anioły-nie po­gar­dza­ja-ludźmi-w tym-stop­niu-co ludzie-­mi-sobą
Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Żony da­leko jaw­niej os­karżają nies­naski małżeńskie niż mężowie wstydzący się przyz­nać do życiowych błędów i po­myłek, nieomyl­ni we włas­nym prze­kona­niu i głup­stw nie po­pełniający nigdy. -Alfred Aleksander Konar


Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Małe dziew­czyn­ki, którym rodzi się bra­ciszek, rosną w prze­kona­niu, że one sa­me są tyl­ko wstępem, uwer­turą do in­ne­go, ważniej­sze­go is­tnienia, po­nieważ po­jawienie się bra­ta, od ra­zu usu­wa je w cień. -Olga Tokarczuk


Mnie W prze­kona­niu Cytaty: W prze­bacze­niu tkwi ma­gia, która uz­dra­wia. W prze­bacze­niu, które da­jesz, a zwłaszcza w tym, które uzyskujesz. -Terry Goodkind


w prze­bacze­niu-tkwi-­gia-która-uz­dra­wia-w prze­bacze­niu-które-da­jesz-a zwłaszcza-w tym-które-uzyskujesz
Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Prze­kona­nie, które może się dla mnie za­mienić w prawdę to ta­kie, które poz­wa­la mi naj­le­piej wy­korzys­tać moją siłę i jest dla mnie naj­lep­szym środ­kiem, by zap­rząc do działania mo­je zalety. -André Gide


Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Jeśli złamiesz po­ważnie pra­wo, wyrządzisz krzywdę ko­muś, a następnie w sądzie po­wiesz


Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Każde­go ran­ka budzę się z prze­kona­niem, że dzi­siaj w końcu od­ważę się mu to po­wie­dzieć. Jed­nak z każdą ko­lejną mi­nutą, przyb­liżającą mnie do spot­ka­nia z nim, uświada­miam so­bie, że nie dam ra­dy te­go zro­bić, nie te­raz, nie dziś. Nie wiem cze­go tak bar­dzo się boję, prze­cież, ja go wca­le nie kocham... -Zielona15


Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Oczy­wiście kłam­stwem jest to, co pi­sano o moich re­ligij­nych prze­kona­niach i kłam­stwo to jest sys­te­matycznie pow­tarza­ne. Nie wierzę w oso­bowe­go Bo­ga i nig­dy te­mu nie przeczyłem, prze­ciw­nie, mówiłem o tym wy­raźnie. Jeśli jest we mnie coś re­ligij­ne­go, to bez­gra­niczny podziw dla bu­dowy świata, którą nasza nauka może odsłonić. -Albert Einstein


Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Prze­kona­nie jest su­mieniem umysłów. -Nicholas de Chamfort


Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Ab­surd: prze­kona­nie sprzeczne z twoimi poglądami. -Ambrose Bierce


ab­surd-prze­kona­nie-sprzeczne-z twoimi-poglądami
Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Sądzę, że na­wet nie widzieli, jak się wy­niszczam. Im bar­dziej ich pro­woko­wałam, im głośniej wzy­wałam po­mocy, tym bar­dziej na­bierałam prze­kona­nia, że otocze­nie wyk­reśliło mnie ze swe­go po­la widzenia. -Ysabelle Lacamp


Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Jes­tem Po­lakiem – więc całą roz­ległą stroną swe­go ducha żyję życiem Pol­ski, Jej uczu­ciami i myśla­mi, Jej pot­rze­bami, dążeniami i as­pi­rac­ja­mi. Im więcej nim jes­tem tym mniej z jej życia jest mi ob­ce i tym sil­niej chcę, żeby to, co w mym prze­kona­niu uważam za naj­wyższy wy­raz życia stało się włas­nością całego narodu. -Roman Dmowski


Mnie W prze­kona­niu Cytaty: umilknę gdy o uczu­cia mnie zapytasz umilknę gdy słuchać będziesz chciał i  się zachwycać umilknę gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała umilknę bo jes­tem dla świata ta­ka mała Ty złap mnie gdy w mil­cze­niu będę spadać Ty ochroń gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać Ty przyjdź tu gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną Ty bądź bo bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną  -RudaDusza


Mnie W prze­kona­niu Cytaty: za­toczo­ny krąg chro­ni świet­lista zbroja prze­kona­nie trwa   -Cykam


za­toczo­ny-krąg-chro­-świet­lista-zbroja-prze­kona­nie-trwa-