Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty

Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Dla cier­piących naj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kim szczęściem. -Sokrates


dla-cier­piących-naj­mniej­sza-ra­dość-jest wiel­kim-szczęściem
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Ciało jest tym naj­mniej­szym, co ko­bieta może dać mężczyźnie. -Romain Rolland


ciało-jest tym-naj­mniej­szym-co ko­bieta-może-dać-mężczyźnie
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. -Marcel Pagnol


powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Nie bój się po­wie­działa, miłość może nieść za sobą tyl­ko sa­mo dob­ro, na­wet jeśli przy­pad­kiem zdarzy mu się po­hara­tać ser­ce. Pa­miętaj, że w naj­gor­szym wy­pad­ku będziesz mieć zra­nione ser­ce, a to i tak jest mniej bo­les­ne niż, gdy­byś nig­dy nie zaz­nała miłości. -Rayona


Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje, bo większym szczęściem jest dawać niż brać. -Max Scheller


człowiek-jest-szczęśliwy-tylko-wtedy-kiedy-kocha-i-coś-daje-bo-większym-szczęściem-jest-dawać-ż-brać
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Gdy­by nie my, owa­dy byłyby naj­prze­raźliw­szym two­rem przy­rody. Bo życie jest zap­rzecze­niem mecha­niz­mu, a mecha­nizm - życia, owa­dy zaś - to ożywione mecha­niz­my, kpi­na, szy­der­stwo natury... -Stanisław Lem


Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Gdy­by szczęście trwało dłużej niż chwilę nie byłoby szczęściem. Było by codziennością. -qches


gdy­by-szczęście-trwało-dłużej-ż-chwilę-nie byłoby-szczęściem-było by codziennośą
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Trzeba na pewno mniej wytrwałości i mniej wysiłku, aby pozwolić sztuce dojrzeć, niż aby zapobiec następnie jej zgniciu. -Andre Gide


trzeba-na-pewno-mniej-wytrwałoś-i-mniej-wysiłku-aby-pozwolić-sztuce-dojrzeć-ż-aby-zapobiec-następnie-jej-zgniciu
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Przy­jaźń jest cen­niej­szym uczu­ciem, bo trwa dłużej niż prze­lot­ne zakochanie. -Margit Sandemo


przy­jaźń-jest cen­niej­szym-uczu­ciem-bo trwa-dłużej-ż-prze­lot­ne-zakochanie
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Starzeć się jest trud­niej niż um­rzeć, po­nieważ wyrzec się za jed­nym ra­zem, i wszys­tkiego, kosztu­je mniej niż od­na­wiać ofiarę co dzień, i po trochu. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Los nie może nas obdarzyć większym szczęściem niż zasianie niezgody między naszymi nieprzyjaciółmi. -Tacyt


los-nie-może-nas-obdarzyć-większym-szczęściem-ż-zasianie-niezgody-między-naszymi-nieprzyjaciółmi
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Autorytet to więcej niż rada i mniej niż rozkaz. -Hans Heinrich Muchow


Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Praca jest mniej nudna niż zabawa. -Charles Baudelaire


Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Pra­ca jest mniej nud­na niż zabawa. -Charles Baudelaire


Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Mniej jest mężczyzn zdradzonych, niż kobiet rozczarowanych. -Jaques Deval


mniej-jest-mężczyzn-zdradzonych-ż-kobiet-rozczarowanych
Mniej­szym Jest nie­szczęściem Ubóstwo Niż Cytaty: Mniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych. -Jacques Deval


mniej-jest mężczyzn-zdradzo­nych-ż-ko­biet-rozczarowanych