Mo­ja Wiara Cytaty

Mo­ja Wiara Cytaty: Wiara - jedyna wiara w Boga to jest cud prawdziwy, zwycięstwo, objawienie, prawdziwe szczęście. -Violetta Villas


wiara-jedyna-wiara-w-boga-to-jest-cud-prawdziwy-zwycięstwo-objawienie-prawdziwe-szczęście
Mo­ja Wiara Cytaty: Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą. -Sławomir Mrożek


Mo­ja Wiara Cytaty: Co ot­wiera oczy. Wiara. Gdyż to wiara poszu­kuje ro­zumu, nig­dy odwrotnie i pew­ność, że podążasz we właści­we miejsce. -wdech


co ot­wiera-oczy-wiara-gdyż-to wiara-poszu­kuje-ro­zumu-nig­dy-odwrotnie-i-pew­ność-że podążasz-we właś­we-miejsce
Mo­ja Wiara Cytaty: Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego. -Jan Twardowski


dla-mnie-wiara-nie-jest-problemem-intelektualnym-który-można-rozwiązać-wiara-jest-zaufaniem-że-jestem-w-rękach-kogoś-mądrzejszego-lepszego
Mo­ja Wiara Cytaty: Nie ma chyba rzeczy obojętniejszej niż dom, w którym się kiedyś mieszkało i wiara, którą się straciło. Dom nadal stoi, mimo że dawny mieszkaniec zamienił się we włóczęgę, wiara dalej żyje w sercach innych ludzi. -Maria Kuncewicz


Mo­ja Wiara Cytaty: Że wiara czasem uszczęśliwia, że szczęśliwość z pewnej idee fixe nie czyni jeszcze prawdziwej idei, że wiara gór nie przenosi, lecz owszem góry osadza tam, gdzie żadnych nie ma: o tym poucza nas przelotne przejście się przez dom wariatów. -Fryderyk Nietzsche


Mo­ja Wiara Cytaty: Kto chce zro­zumieć na­turę wiary re­ligij­nej, niech będzie przy­goto­wany na spot­ka­nie z pros­totą. Trud­ność ro­zumienia nie po­lega bo­wiem na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my po­wikłani a wiara prosta. -Józef Stanisław Tischner


Mo­ja Wiara Cytaty: Wiara w fa­tum spro­wadza na ziemię fa­tum. A wiara w wol­ność spro­wadza na ziemię wolność. -Józef Stanisław Tischner


wiara-w fa­tum-spro­wadza-na ziemię-fa­tum-a wiara-w wol­ność-spro­wadza-na ziemię-wolność
Mo­ja Wiara Cytaty: niew­czas składasz dłonie zdro­waźko zbyt krótka by sięgnąć nieboskłonu za­cierasz swą złowrogość niemal krzyżem kładąc bluźnier­stwo na ołtarzach ka­ryka­tural­nie niegodny a przyz­woitość lu­bi kazać niez­nacznym grzeszkom za­gubione wy­biegi z bełko­tem niezrozumiałym pieśnią skwitowane wiara wiarą mod­litwa w sobie żal w sercu a roz­rachu­nek z Bogiem Stoły ofiarne. Na­gość pod ornatami. Ofiary za nawą. -Papużka


Mo­ja Wiara Cytaty: Wiara,nadzieja...nicość. -Terenia Wylazło


Mo­ja Wiara Cytaty: Wiara poszukująca zrozumienia. -Anonim


wiara-poszukująca-zrozumienia
Mo­ja Wiara Cytaty: Pieniądze i wiara to potężne bodźce. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Mo­ja Wiara Cytaty: Najwięcej wyznawców ma wiara w plotkę. -Krystyna Sylwestrzak


Mo­ja Wiara Cytaty: wiara jest pro­cesem wątpienia  -danioł


wiara-jest pro­cesem-wątpienia 
Mo­ja Wiara Cytaty: Wiara w człowieka też czyni cuda. -Urszula Zybura


wiara-w-człowieka-też-czyni-cuda
Mo­ja Wiara Cytaty: Wiara to do pewnego stopnia intelektualny reumatyzm. -Pitigrilli


wiara-to-do-pewnego-stopnia-intelektualny-reumatyzm
Mo­ja Wiara Cytaty: Wiara czy­ni czu­ba, nie cuda. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Mo­ja Wiara Cytaty: Wiara w fatum sprowadza na ziemię fatum. A wiara w wolność sprowadza na ziemię wolność. -Józef Tischner


wiara-w-fatum-sprowadza-na-ziemię-fatum-a-wiara-w-wolność-sprowadza-na-ziemię-wolność