Mo­je Ser­ce Cytaty

Mo­je Ser­ce Cytaty: Ser­cem nie można służyć za pieniądze, ser­cem służy się za dar­mo, bezinteresownie. -Stefan Wyszyński


ser­cem-nie można-służyć-za pieniądze-ser­cem-służy ę-za dar­mo-bezinteresownie
Mo­je Ser­ce Cytaty: Jed­ne­go ser­ca! tak mało, Jed­ne­go ser­ca trze­ba mi na ziemi, Co by przy moim miłością zadrżało. -Adam Asnyk


jed­ne­go-ser­ca-tak-ło-jed­ne­go-ser­ca-trze­ba-mi na ziemi-co-by przy-moim-miłośą-zadrżało
Mo­je Ser­ce Cytaty: Ten dzień nie za­powiadał się tak bym roz­pa­lał ser­ce miłością tą którą dażę te is­to­ty dwie które pragnę kochać całym ser­cem swym. -Ramizes


ten-dzień-nie za­powiadał ę-tak-bym-roz­pa­ł-ser­-miłośą-tą-którą-dażę-te is­to­ty-dwie-które-pragnę-kochać-całym-ser­cem
Mo­je Ser­ce Cytaty: Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. -Oscar Wilde


las-mujeres-han-sido-hechas-para-ser-amadas-no-para-ser-comprendidas
Mo­je Ser­ce Cytaty: Ser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości. Ser­ce bijąc za Oj­czyznę o wolności. -IKON


ser­-bijąc-dla-ko­goś-opo­wiada-o miłoś-ser­-bijąc-za oj­czyznę-o wolnoś
Mo­je Ser­ce Cytaty: Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można. -Henryk Sienkiewicz


miłość-jest jak na­sion­ko-śne-z wiat­rem-szyb­ko-­-ale-gdy-drze­wem-w ser­cu-wy­rośnie-to tyl­ko-chy­ba-ra­zem-z ser­cem
Mo­je Ser­ce Cytaty: Mężczyźni, jeśli za każdym ra­zem ra­nicie nas, nad­gry­zając nasze ser­ce, to nie dziw­cie się po­tem, że ser­ca nie mamy. -Nicole


mężczyź-śli-za każdym-ra­zem-ra­nicie-nas-nad­gry­zając-nasze-ser­-to nie dziw­cie ę-po­tem-że ser­ca-nie mamy
Mo­je Ser­ce Cytaty: Ser bueno solamente consigo mismo es ser bueno para nada. -Voltaire


ser-bueno-solamente-consigo-mismo-es-ser-bueno-para-nada
Mo­je Ser­ce Cytaty: I po­jawił się hu­ragan...Zer­wał mo­je Ser­ce w po­wiet­rze i por­wał da­leko. Nag­le...Za­miast codzien­ne­go chłodu is­tnienia, Ser­ce top­niało w objęciach miłośći... -kamilka_509


i po­jawił ę-hu­raganzer­wał-mo­-ser­-w po­wiet­rze-i por­wał-da­leko-nag­za­miast-codzien­ne­go-chłodu-is­tnienia-ser­
Mo­je Ser­ce Cytaty: Kiedy się ma złama­ne ser­ce bo­li wszędzie. Nie mam pojęcia, który ka­wałek mo­jego ser­ca jest na­ruszo­ny. To tak jak z ta­lerza­mi - wiele ma­leńkich szcze­linek tworzy jed­no og­romne pęknięcie. -Mian Mian


Mo­je Ser­ce Cytaty: Nie zat­rzy­muj­my niep­rzy­jaźni względem ko­gokol­wiek w naszych ser­cach, bo gdy w ser­cu zbie­rze się dużo niena­wiści, ono niszczeje. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


nie-zat­rzy­muj­my-niep­rzy­jaź-względem-ko­gokol­wiek-w naszych-ser­cach-bo gdy-w ser­cu-zbie­rze ę-żo-niena­wiś-ono-niszczeje
Mo­je Ser­ce Cytaty: Ziar­no miłości zasieję, W Twoim ser­cu niepewnym, Będziemy je pielęgnować, Dzięki naszym dłonią splecionym. W moim ser­cu wy­rosła Miłość, Którą za­siałeś by mógł powstać, Ogród miłości Nas samych. -Angel Des Penseurs


Mo­je Ser­ce Cytaty: Si murmurar la verdad aun puede ser la justicia de los débiles, la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes -Jacinto Benavente


si-murmurar-verdad-aun-puede-ser-justicia-de-los-débiles-calumnia-no-puede-ser-otra-cosa-venganza-de-los-cobardes
Mo­je Ser­ce Cytaty: kiedyś tak bar­dzo chciałeś poz­nać me ser­ce ciało i duszę... ser­ce raz złamałeś, ciało dos­tałeś, a duszy... już nie chciałeś. -wesolutka214


kiedyś-tak-bar­dzo-chciałeś-poz­nać-me ser­-ciało-i duszę-ser­ raz-złamałeś-ciało-­łeś-a duszy-już nie chciałeś
Mo­je Ser­ce Cytaty: Quien en nombre de la libertad renuncia a ser el que tiene que ser, es un suicida en pie. La libertad, como la vida, sólo la merece quien sabe conquistarla todos los días. -Johann W. Goethe


quien-nombre-de-libertad-renuncia-a-ser-el-tiene-ser-es-un-suicida-pie-la-libertad-como-vida-sólo-merece-quien-sabe-conquistarla-todos-los
Mo­je Ser­ce Cytaty: Myślała, ze pęknie jej ser­ce, gdy wy­powie­działa te słowa, że się nie pod­niesie... Nie zro­biła te­go od ra­zu. Że nie ma dla ko­go już żyć... Te­raz wie, że ma. Że za­pom­ni, jak to jest się uśmie­chać... Uśmie­cha się nadal. Że zwątpi w to, co rodzi­ce wpa­jali jej od lat... A ona da­lej tak sa­mo moc­no wie­rzy w dru­giego człowieka. A ser­ce? ...ser­ce jej pękło. -Majka08


Mo­je Ser­ce Cytaty: Nuestro pueblo primero tiene que ser liberado de la confusión desesperada del internacionalismo y ser educado deliberada y sistemáticamente en un nacionalismo fanático. Hay un solo derecho en el mundo, y este derecho está en la propia fuerza de uno. -Adolf Hitler


Mo­je Ser­ce Cytaty: Nasze po­kole­nie, nasączo­ne bólem i łza­mi, wódką i faj­ka­mi. Pęknięte ser­ca i poszar­pa­ne dusze. Sztuczne ser­ca i sztuczne ciała. Fałszy­we ges­ty i dwu­lico­we zacho­wania. Brud­ni, puści, za­gubieni, samotni  -Nieżywy