Możemy Wszyscy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Możemy Wszyscy Cytaty: Nie wszystko możemy wszyscy. -Wergiliusz
nie-wszystko-możemy-wszyscy
Możemy Wszyscy Cytaty: Nie wszyscy możemy wszystko. -Lucyliusz
nie-wszyscy-możemy-wszystko
Możemy Wszyscy Cytaty: Nie wszys­tko możemy wszyscy. -Wergiliusz
nie-wszys­tko-możemy-wszyscy
Możemy Wszyscy Cytaty: My wszyscy korzystamy z siebie wzajemnie i nazywamy to miłością, a kiedy nie możemy posłużyć się sobą - nazywamy to nienawiścią. -Tennessee Williams
my-wszyscy-korzystamy-z-siebie-wzajemnie-i-nazywamy-to-miłośą-a-kiedy-nie-możemy-posłużyć-ę-sobą-nazywamy-to-nienawiśą
Możemy Wszyscy Cytaty: Piękno jest tak dalece subiektywnym pierwiastkiem, iż nie możemy znaleźć na nie takiej miary, na którą byśmy się wszyscy zgodzili. -Stanisław
piękno-jest-tak-dalece-subiektywnym-pierwiastkiem-iż-nie-możemy-znaleźć-na-nie-takiej-miary-na-którą-byśmy-ę-wszyscy-zgodzili
Możemy Wszyscy Cytaty: Nikt nie wie, jak mu się życie ułoży. O śmierci niechybnej wszyscy wiedzą; jest to jedyne, czego jesteśmy pewni i do czego możemy bez powodu się przygotowywać. -Trygve Gulbranssen
nikt-nie-wie-jak-mu-ę-życie-ułoży-o-śmierci-niechybnej-wszyscy-wiedzą-jest-to-jedyne-czego-jesteśmy-pewni-i-do-czego-możemy-bez-powodu-ę
Możemy Wszyscy Cytaty: Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem. -József Eotvos
boga-możemy-szukać-rozumem-ale-znaleźć-możemy-go-tylko-sercem
Możemy Wszyscy Cytaty: To, co możemy przecho­wać na półkach, możemy wyrzu­cić z pamięci. -Auguste Forel
to-co możemy-przecho­wać-na półkach-możemy-wyrzu­ć-z pamię
Możemy Wszyscy Cytaty: Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy. -George Sand
nie-możemy-z-naszego-życia-wyrwać-ani-jednej-strony-ale-książkę-wrzucić-w-ogień-możemy
Możemy Wszyscy Cytaty: Nie mu­simy się rozmnażać, możemy po­sadzić dom, możemy wy­budo­wać drzewo. W su­mie jest mi to obojętne. -Kurt Cobain
nie-mu­simy ę-rozmnażać-możemy-po­sadzić-dom-możemy-wy­budo­wać-drzewo-w-su­mie-jest mi to obojętne
Możemy Wszyscy Cytaty: Wszyscy chcemy dożyć starości i wszyscy zaprzeczamy, że już nadeszła. -Francisco Quevedo
wszyscy-chcemy-dożyć-staroś-i-wszyscy-zaprzeczamy-że-już-nadeszła
Możemy Wszyscy Cytaty: Wszyscy jesteśmy psychiczni, ale nie wszyscy zdiagnozowani. -Anonim
wszyscy-jesteśmy-psychiczni-ale-nie-wszyscy-zdiagnozowani
Możemy Wszyscy Cytaty: Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
Możemy Wszyscy Cytaty: Możemy pójść do nieba, Ale możemy poszu­kać włas­nych miejsc, A na­wet jeśli wy­bie­rze­my niebo, War­to swoją drogą doń dojść. -fyrfle
możemy-pójść-do nieba-ale-możemy-poszu­kać-włas­nych-miejsc-a-na­wet-śli-wy­bie­rze­my-niebo-war­to-swoją-drogą-doń-dojść
Możemy Wszyscy Cytaty: Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć. -Anonim
pożądamy-więcej-ż-możemy-osiągnąć-lecz-osiągamy-zwykle-mniej-ż-możemy-zdobyć
Możemy Wszyscy Cytaty: Dlaczego nie możemy byś szczęśliwi teraz, przecież jutro możemy już nie żyć. -Tennessee Williams
dlaczego-nie-możemy-byś-szczęśliwi-teraz-przecież-jutro-możemy-już-nie-żyć
Możemy Wszyscy Cytaty: Ludzie mogą się różnić wyglądem, religią, wykształceniem czy stanowiskiem, ale wszyscy są tacy sami. Wszyscy potrzebują miłości, są jej spragnieni. -Matka Teresa z Kalkuty
ludzie-mogą-ę-różć-wyglądem-religią-wykształceniem-czy-stanowiskiem-ale-wszyscy-są-tacy-sami-wszyscy-potrzebują-miłoś-są-jej-spragnieni
Możemy Wszyscy Cytaty: Wy­daje się nam, że mniej możemy, niż możemy. Mi­nus no­bis vi­demur pos­se, quam pos­su­mus. (łac.)  -Autor nieznany
wy­daje ę-nam-że mniej-możemy-ż-możemy-mi­nus-no­bis-vi­demur-pos­se-quam-pos­su­mus-łac 
Możemy Wszyscy Cytaty: Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani. -Frank Zappa
jeśli-nie możemy-być-wol­-to przy­naj­mniej-możemy-być-tani
Możemy Wszyscy Cytaty: Nig­dy nie możemy po­wie­dzieć, że ko­goś zna­my na wy­lot, po­nieważ możemy się pośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznym gruncie. -Emmalice
nig­dy-nie możemy-po­wie­dzieć-że ko­goś-zna­my-na wy­lot-po­nieważ-możemy ę-pośliz­gnąć-na po­zor­nie-bez­pie­cznym
Możemy Wszyscy Cytaty: Możemy nie mieć wpływu na ilość ob­rotów swo­jej klep­sydry, ale możemy spra­wić, aby prze­sypy­wało się przez nią coś piękniej­sze­go niż piasek. Z cyk­lu po­wieści
Możemy Wszyscy Cytaty: -Jak to jest kochać życie? - Po pros­tu, pat­rząc na otaczający świat, pielęgnując każdą mi­jającą se­kundę, każdy spa­dający liść. Wkładać w nią cały swój umysł i za­pał, ze wzgle­du na to, że możemy to ob­serwo­wać i możemy tu­taj być. - No, to właśnie się zakochałem!  -Sienki
Możemy Wszyscy Cytaty: wy wszyscy krzyczycie a uszy zatkane niemyte wy wszyscy czujecie a oczy zamglone niemyte wy wszys­cy nie wiecie że do góry dno ak­wa­rium wywrócił ktoś i ry­ba też jak świnia nie widzi nieba czekam aż wo­da zapłonie i powiecie niemożliwe  -jatoja
Możemy Wszyscy Cytaty: Kiedy on się rodził wszyscy się cieszyli a on płakał. Kiedy on umierał wszyscy płakali a on się cieszył. -Anonim
kiedy-on-ę-rodził-wszyscy-ę-cieszyli-a-on-płakał-kiedy-on-umierał-wszyscy-płakali-a-on-ę-cieszył
Możemy Wszyscy Cytaty: chwi­le spędzo­ne od­dziel­nie pogłębiają nasze uczu­cia chwi­le spędzo­ne ra­zem rodzą kon­flik­ty między na­mi nie możemy się kochać będąc ra­zem nie możemy żyć osob­no ta­ki nasz los..... co da­lej ........... -samothnick
Możemy Wszyscy Cytaty: Oto światem zewnętrznym możemy kiero­wać dość swo­bod­nie, pod­da­je się on naszej wo­li i wielok­rotnie możemy go kształto­wać tak, jak to jest pot­rzeb­ne do nasze­go szczęścia. Na­tomiast kiero­wać własną psychi­ka jest właśnie bez porówna­nia trud­niej, a nieraz jest to wręcz niemożliwe. -Władysław Tatarkiewicz
Możemy Wszyscy Cytaty: By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko .By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat .Nie możemy ich prze­widzieć .Nie możemy się na nie przy­goto­wać .Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . -Anna Onichimowska
Możemy Wszyscy Cytaty: Wszyscy kochają zakochanego. -Ralph Waldo Emerson
Możemy Wszyscy Cytaty: Wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy. -Sedes
wszyscy-pokutujemy-za-to-że-żyjemy
Możemy Wszyscy Cytaty: Najpiękniejszym, co możemy odkryć, jest tajemniczość. -Albert Einstein
najpiękniejszym-co-możemy-odkryć-jest-tajemniczość
Możemy Wszyscy Cytaty: Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. -Aleksander Dumas
Możemy Wszyscy Cytaty: Nie słowami, lecz bronią zwyciężyć możemy. -Homer
nie-słowami-lecz-bronią-zwyciężyć-możemy
Możemy Wszyscy Cytaty: Tylko w ubogich możemy coś Bogu podarować. -Franciszek z Asyżu Św
Możemy Wszyscy Cytaty: Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi. -Jan Vianney Św
dobrą-modlitwą-możemy-rozkazywać-niebu-i-ziemi
Możemy Wszyscy Cytaty: Wszyscy jesteśmy zerem dla robaków. -Nikos Kazantzakis