Możemy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Możemy Cytaty: Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem. -József Eotvos
boga-możemy-szukać-rozumem-ale-znaleźć-możemy-go-tylko-sercem
Możemy Cytaty: To, co możemy przecho­wać na półkach, możemy wyrzu­cić z pamięci. -Auguste Forel
to-co możemy-przecho­wać-na półkach-możemy-wyrzu­ć-z pamię
Możemy Cytaty: Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy. -George Sand
nie-możemy-z-naszego-życia-wyrwać-ani-jednej-strony-ale-książkę-wrzucić-w-ogień-możemy
Możemy Cytaty: Nie mu­simy się rozmnażać, możemy po­sadzić dom, możemy wy­budo­wać drzewo. W su­mie jest mi to obojętne. -Kurt Cobain
nie-mu­simy ę-rozmnażać-możemy-po­sadzić-dom-możemy-wy­budo­wać-drzewo-w-su­mie-jest mi to obojętne
Możemy Cytaty: Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
Możemy Cytaty: Możemy pójść do nieba, Ale możemy poszu­kać włas­nych miejsc, A na­wet jeśli wy­bie­rze­my niebo, War­to swoją drogą doń dojść. -fyrfle
możemy-pójść-do nieba-ale-możemy-poszu­kać-włas­nych-miejsc-a-na­wet-śli-wy­bie­rze­my-niebo-war­to-swoją-drogą-doń-dojść
Możemy Cytaty: Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć. -Anonim
pożądamy-więcej-ż-możemy-osiągnąć-lecz-osiągamy-zwykle-mniej-ż-możemy-zdobyć
Możemy Cytaty: Dlaczego nie możemy byś szczęśliwi teraz, przecież jutro możemy już nie żyć. -Tennessee Williams
dlaczego-nie-możemy-byś-szczęśliwi-teraz-przecież-jutro-możemy-już-nie-żyć
Możemy Cytaty: Wy­daje się nam, że mniej możemy, niż możemy. Mi­nus no­bis vi­demur pos­se, quam pos­su­mus. (łac.)  -Autor nieznany
wy­daje ę-nam-że mniej-możemy-ż-możemy-mi­nus-no­bis-vi­demur-pos­se-quam-pos­su­mus-łac 
Możemy Cytaty: Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani. -Frank Zappa
jeśli-nie możemy-być-wol­-to przy­naj­mniej-możemy-być-tani
Możemy Cytaty: Nig­dy nie możemy po­wie­dzieć, że ko­goś zna­my na wy­lot, po­nieważ możemy się pośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznym gruncie. -Emmalice
nig­dy-nie możemy-po­wie­dzieć-że ko­goś-zna­my-na wy­lot-po­nieważ-możemy ę-pośliz­gnąć-na po­zor­nie-bez­pie­cznym
Możemy Cytaty: Możemy nie mieć wpływu na ilość ob­rotów swo­jej klep­sydry, ale możemy spra­wić, aby prze­sypy­wało się przez nią coś piękniej­sze­go niż piasek. Z cyk­lu po­wieści
Możemy Cytaty: -Jak to jest kochać życie? - Po pros­tu, pat­rząc na otaczający świat, pielęgnując każdą mi­jającą se­kundę, każdy spa­dający liść. Wkładać w nią cały swój umysł i za­pał, ze wzgle­du na to, że możemy to ob­serwo­wać i możemy tu­taj być. - No, to właśnie się zakochałem!  -Sienki
Możemy Cytaty: chwi­le spędzo­ne od­dziel­nie pogłębiają nasze uczu­cia chwi­le spędzo­ne ra­zem rodzą kon­flik­ty między na­mi nie możemy się kochać będąc ra­zem nie możemy żyć osob­no ta­ki nasz los..... co da­lej ........... -samothnick
Możemy Cytaty: Oto światem zewnętrznym możemy kiero­wać dość swo­bod­nie, pod­da­je się on naszej wo­li i wielok­rotnie możemy go kształto­wać tak, jak to jest pot­rzeb­ne do nasze­go szczęścia. Na­tomiast kiero­wać własną psychi­ka jest właśnie bez porówna­nia trud­niej, a nieraz jest to wręcz niemożliwe. -Władysław Tatarkiewicz
Możemy Cytaty: By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko .By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat .Nie możemy ich prze­widzieć .Nie możemy się na nie przy­goto­wać .Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . -Anna Onichimowska
Możemy Cytaty: Nie wszyscy możemy wszystko. -Lucyliusz
nie-wszyscy-możemy-wszystko
Możemy Cytaty: Nie wszystko możemy wszyscy. -Wergiliusz
nie-wszystko-możemy-wszyscy
Możemy Cytaty: Najpiękniejszym, co możemy odkryć, jest tajemniczość. -Albert Einstein
najpiękniejszym-co-możemy-odkryć-jest-tajemniczość
Możemy Cytaty: Nie wszys­tko możemy wszyscy. -Wergiliusz
nie-wszys­tko-możemy-wszyscy
Możemy Cytaty: Tylko w ubogich możemy coś Bogu podarować. -Franciszek z Asyżu Św
Możemy Cytaty: Nie słowami, lecz bronią zwyciężyć możemy. -Homer
nie-słowami-lecz-bronią-zwyciężyć-możemy
Możemy Cytaty: Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi. -Jan Vianney Św
dobrą-modlitwą-możemy-rozkazywać-niebu-i-ziemi
Możemy Cytaty: Kochać możemy tylko to czego nie posiadamy w całości. -Anonim
kochać-możemy-tylko-to-czego-nie-posiadamy-w-całoś
Możemy Cytaty: Możemy być starzy i mimo to jeszcze komuś potrzebni. -Valdemar Baldhead
możemy-być-starzy-i-mimo-to-jeszcze-komuś-potrzebni
Możemy Cytaty: Możemy się uleczyć z cierpienia, tylko przeżywając je do końca. -Anonim
możemy-ę-uleczyć-z-cierpienia-tylko-przeżywając-do-końca
Możemy Cytaty: Rozumiemy wszystko, dlatego nie możemy niczego zrozumieć. -Stanisław Jerzy Lec
rozumiemy-wszystko-dlatego-nie-możemy-niczego-zrozumieć
Możemy Cytaty: Nikogo nie możemy zmusić, żeby nas kochał. -Alain Ayache
nikogo-nie-możemy-zmusić-żeby-nas-kochał
Możemy Cytaty: Kochamy tylko te kobiety, które możemy uczynić szczęśliwymi. -Marcel Achard
kochamy-tylko-te-kobiety-które-możemy-uczynić-szczęśliwymi
Możemy Cytaty: Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić bez pieniędzy, są długi. -Heinz Schenk
jedyną-rzeczą-jaką-możemy-zrobić-bez-pieniędzy-są-długi
Możemy Cytaty: Kocha­my tyl­ko te ko­biety, które możemy uczy­nić szczęśliwymi. -Marcel Achard
kocha­my-tyl­ko-te ko­biety-które-możemy-uczy­ć-szczęśliwymi
Możemy Cytaty: Krewnych daje ci los. Co za szczęście, że przyjaciół możemy sami wybierać. -Anonim
krewnych-daje-los-co-za-szczęście-że-przyjaciół-możemy-sami-wybierać
Możemy Cytaty: Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć. -Edyta Stein
modlitwa-i-ofiara-są-z-pewnośą-ważniejsze-ż-wszystko-co-możemy-powiedzieć
Możemy Cytaty: Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, możemy odczytać z Jezusa Chrystusa. -Klaus Hemmerle
wszystko-co-bóg-nam-do-powiedzenia-możemy-odczytać-z-jezusa-chrystusa
Możemy Cytaty: Aż do dnia śmierci nie możemy być pewni swojej odwagi. -Jean Anouilh
aż-do-dnia-śmierci-nie-możemy-być-pewni-swojej-odwagi