Możesz Ufać Na­turze Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Możesz ufać na­turze, ale nie człowiekowi. -Harlan Coben
możesz-ufać-na­turze-ale-nie człowiekowi
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą. -Linus Benedict Torvalds
myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel  -Alfa Centauri
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia. -Giovanni Pico della Mirandola
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja. -Myalwaysmood
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga. -Silvidian
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: ....w kul­turze ma­sowej stałam się masą lepką i bez kształtu. Pomóż mi, bo ja nie umiem unieść. Nie umiem zna­leźć te­go dob­ra tu i te­raz. Pa­miętam egoizm jak­by wy­ras­tał z nas, z sa­mego korze­nia na­dając nam kształt sa­mot­nych drzew. Nie jes­teśmy so­bie niczym in­nym po­nad sa­mot­ność. Widzisz to. Pat­rząc w ciem­ność czu­jesz strach, które­go nie możesz umiej­sco­wić. Mam żal i tym żalem jestem. -karykaturalna
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia. -Melvin Burgess
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. -Galileusz
nie-możesz-człowieka-nauczyć-niczego-możesz-mu-tylko-pomóc-odnaleźć-to-w-sobie
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie. -Galileo Galilei (Galileusz)
nie-możesz-człowieka-nau­czyć-nicze­go-możesz mu tyl­ko-pomóc-od­na­źć-to w sobie
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić -Walt Disney
jeśli-możesz-sobie-coś-wymarzyć-możesz-to-zrobić
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz
im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz
im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację. -Henry Ford
jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: W na­turze człowieka leży mar­no­wanie da­nych mu szans. -respirer
w na­turze-człowieka-ży-mar­no­wanie-da­nych-mu szans
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Jest w na­turze człowieka, że łapie się co chwi­la za kieszeń. -Talmud
jest-w na­turze-człowieka-że łapie ę-co chwi­-za kieszeń
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Biada li­tera­turze, która nie budzi namiętności. -Tadeusz Boy-Żeleński
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować. -Jim Morrison
możesz-cieszyć-ę-życiem-tylko-z-pewnej-odległoś-wolno-spojrzeć-na-rzeczy-ale-nie-możesz-ich-spróbować
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Właści­we jest ludzkiej na­turze niena­widzić te­go, ko­go się skrzywdziło. -Tacyt
właś­we-jest ludzkiej-na­turze-niena­widzić-te­go-ko­go ę-skrzywdziło
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: W na­turze człowieka leży rozsądne myśle­nie i nielo­giczne działanie. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: W li­tera­turze jest dużo sek­su i nie ma dzieci, w życiu na odwrót. -David Lodge
w li­tera­turze-jest żo-sek­su-i nie  dzieci-w życiu-na odwrót
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć. -Sylvia Plath
jeśli-nie możesz-o kimś-za­pom­nieć-oz­nacza-to-że nie możesz-przes­ć-o nim-mysleć
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć -Anthony Robbins
możesz-mieć-wszystko-czego-zapragniesz-żeli-pozbędziesz-ę-przekonania-że-nie-możesz-tego-mieć
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać. -Kazik Staszewski
siłą-możesz-mi zab­rać-wiele-ale-łą-nie możesz-mi nicze­go-dać
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: . . . roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli. -Kartezjusz
roztropność-nakazuje-nigdy-nie-ufać-w-zupełnoś-tym-którzy-nas-chociaż-raz-zawiedli
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: ... roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli. -Kartezjusz
roztropność-nakazuje-nigdy-nie-ufać-w-zupełnoś-tym-którzy-nas-chociaż-raz-zawiedli
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Ser­ce, które nau­czyło się ufać, pot­ra­fi być spo­koj­ne wśród zgiełku świata. -Deepak Chopra
ser­-które-nau­czyło ę-ufać-pot­ra­fi-być-spo­koj­ne-wśród-zgiełku-świata
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Możesz udawać powagę, ale nie możesz udawać, że jesteś dowcipny. -Sacha Guitry
możesz-udawać-powagę-ale-nie-możesz-udawać-że-jesteś-dowcipny
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie utracić. -Werner Finck
nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-utracić
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić -Przysłowie wschodnie
nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-stracić
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Jes­teśmy skłon­ni bar­dziej ufać ludziom niez­na­jomym, bo oni nig­dy nas nie zawiedli. -Samuel Johnson
jes­teśmy-skłon­-bar­dziej-ufać-ludziom-niez­na­jomym-bo oni-nig­dy-nas-nie zawiedli
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Człowiek, który zawierzył wyłącznie swemu rozumowi, łatwo ulega systemom. Zawsze jest skłonny nie ufać swoim instynktom. -Hermann Hesse
człowiek-który-zawierzył-wyłącznie-swemu-rozumowi-łatwo-ulega-systemom-zawsze-jest-skłonny-nie-ufać-swoim-instynktom
Możesz Ufać Na­turze Cytaty: Po­całunek to niez­wykła rzecz. Możesz całować całe życie i będzie to czynność. Możesz po­całować raz i będzie to całym życiem. -Silvidian
po­całunek-to niez­wykła-rzecz-możesz-całować-całe-życie-i będzie-to czynność-możesz-po­całować-raz-i będzie-to całym