Możesz Ufać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Możesz Ufać Cytaty: Możesz ufać na­turze, ale nie człowiekowi. -Harlan Coben
możesz-ufać-na­turze-ale-nie człowiekowi
Możesz Ufać Cytaty: Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą. -Linus Benedict Torvalds
myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
Możesz Ufać Cytaty: Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel  -Alfa Centauri
Możesz Ufać Cytaty: Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia. -Giovanni Pico della Mirandola
Możesz Ufać Cytaty: Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja. -Myalwaysmood
Możesz Ufać Cytaty: Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga. -Silvidian
Możesz Ufać Cytaty: Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia. -Melvin Burgess
Możesz Ufać Cytaty: Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. -Galileusz
nie-możesz-człowieka-nauczyć-niczego-możesz-mu-tylko-pomóc-odnaleźć-to-w-sobie
Możesz Ufać Cytaty: Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie. -Galileo Galilei (Galileusz)
nie-możesz-człowieka-nau­czyć-nicze­go-możesz mu tyl­ko-pomóc-od­na­źć-to w sobie
Możesz Ufać Cytaty: Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić -Walt Disney
jeśli-możesz-sobie-coś-wymarzyć-możesz-to-zrobić
Możesz Ufać Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz
im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Możesz Ufać Cytaty: Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
Możesz Ufać Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz
im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Możesz Ufać Cytaty: Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację. -Henry Ford
jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację
Możesz Ufać Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
Możesz Ufać Cytaty: Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować. -Jim Morrison
możesz-cieszyć-ę-życiem-tylko-z-pewnej-odległoś-wolno-spojrzeć-na-rzeczy-ale-nie-możesz-ich-spróbować
Możesz Ufać Cytaty: Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć -Anthony Robbins
możesz-mieć-wszystko-czego-zapragniesz-żeli-pozbędziesz-ę-przekonania-że-nie-możesz-tego-mieć
Możesz Ufać Cytaty: Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć. -Sylvia Plath
jeśli-nie możesz-o kimś-za­pom­nieć-oz­nacza-to-że nie możesz-przes­ć-o nim-mysleć
Możesz Ufać Cytaty: Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać. -Kazik Staszewski
siłą-możesz-mi zab­rać-wiele-ale-łą-nie możesz-mi nicze­go-dać
Możesz Ufać Cytaty: ... roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli. -Kartezjusz
roztropność-nakazuje-nigdy-nie-ufać-w-zupełnoś-tym-którzy-nas-chociaż-raz-zawiedli
Możesz Ufać Cytaty: . . . roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli. -Kartezjusz
roztropność-nakazuje-nigdy-nie-ufać-w-zupełnoś-tym-którzy-nas-chociaż-raz-zawiedli
Możesz Ufać Cytaty: Ser­ce, które nau­czyło się ufać, pot­ra­fi być spo­koj­ne wśród zgiełku świata. -Deepak Chopra
ser­-które-nau­czyło ę-ufać-pot­ra­fi-być-spo­koj­ne-wśród-zgiełku-świata
Możesz Ufać Cytaty: Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić -Przysłowie wschodnie
nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-stracić
Możesz Ufać Cytaty: Możesz udawać powagę, ale nie możesz udawać, że jesteś dowcipny. -Sacha Guitry
możesz-udawać-powagę-ale-nie-możesz-udawać-że-jesteś-dowcipny
Możesz Ufać Cytaty: Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie utracić. -Werner Finck
nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-utracić
Możesz Ufać Cytaty: Jes­teśmy skłon­ni bar­dziej ufać ludziom niez­na­jomym, bo oni nig­dy nas nie zawiedli. -Samuel Johnson
jes­teśmy-skłon­-bar­dziej-ufać-ludziom-niez­na­jomym-bo oni-nig­dy-nas-nie zawiedli
Możesz Ufać Cytaty: Człowiek, który zawierzył wyłącznie swemu rozumowi, łatwo ulega systemom. Zawsze jest skłonny nie ufać swoim instynktom. -Hermann Hesse
człowiek-który-zawierzył-wyłącznie-swemu-rozumowi-łatwo-ulega-systemom-zawsze-jest-skłonny-nie-ufać-swoim-instynktom
Możesz Ufać Cytaty: Po­całunek to niez­wykła rzecz. Możesz całować całe życie i będzie to czynność. Możesz po­całować raz i będzie to całym życiem. -Silvidian
po­całunek-to niez­wykła-rzecz-możesz-całować-całe-życie-i będzie-to czynność-możesz-po­całować-raz-i będzie-to całym
Możesz Ufać Cytaty: Nie ufaj człowiekowi, który radzi ci nie ufać. -Wilcox
nie-ufaj-człowiekowi-który-radzi-nie-ufać
Możesz Ufać Cytaty: Żona Ein­steina za­pyta­na, czy ro­zumie teorię względności, odpowiedziała: – Nie. Ale znam mo­jego męża i wiem, że można mu ufać. -Albert Einstein
Żona-ein­steina-za­pyta­na-czy-ro­zumie-teorię-względnoś-odpowiedziała-nie-ale znam-mo­jego-męża-i wiem-że można-mu ufać
Możesz Ufać Cytaty: Nie można ufać kobiecie, która przyznaje się do swojego wieku. Jeżeli mówi coś takiego, gotowa powiedzieć każde głupstwo. -Oscar Wilde
nie-można-ufać-kobiecie-która-przyznaje-ę-do-swojego-wieku-jeżeli-mówi-coś-takiego-gotowa-powiedzieć-każde-głupstwo
Możesz Ufać Cytaty: Nie po­win­niśmy ufać so­bie wza­jem­nie. To nasza je­dyna ob­ro­na przed zdradą. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Możesz Ufać Cytaty: No­sisz przeszłość w so­bie, ciągniesz ją za sobą na gru­bym, niez­niszczal­nym łańcuchu bez względu na to, jak da­leko w przyszłość pat­rzysz. Przez długi czas możesz ją ig­no­rować, ale nie możesz od niej uciec. -Nora Roberts
Możesz Ufać Cytaty: Możesz być zwycięzcą lub możesz być przegranym -Bill Gates
możesz-być-zwycięzcą-lub-możesz-być-przegranym
Możesz Ufać Cytaty: Nie można zacząć żyć od nowa. Możesz rzu­cić pa­lenie, zmienić na­wyki, wyjechać... Możesz wszys­tko zmienić. Ale wy­darze­nia, które Cię uk­ształto­wały zostaną I wspom­nienia także... -Andrea