Można Tyl­ko W da­li Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: ABY DO­SAD­NIE COŚ UJĄĆ W SŁOWA; TO TYL­KO Z PRZY­PIER­DEM I TYL­KO Z PRZYTUPEM! BO DE­LIKATNĄ FORMĄ SŁOWA TO MOŻNA PO­DET­RZEĆ SO­BIE DU*PĘ!!!  -Niusza
aby-do­sad­nie-coŚ-ujĄĆ-w sŁowa-to-tyl­ko-z przy­pier­dem-i tyl­ko-z przytupem-bo-de­likatnĄ-formĄ-sŁowa-to-moŻna-po­det­rzeĆ
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo. -Jodi Picoult
faktów-nie można-uni­­twić- można- tyl­ko-prze­mil­czeć-mil­cze­nie zaś-to nic-in­ne­go-jak ciche-kłamstwo
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Nap­rawdę zdradzić można tyl­ko sercem. -Pierre La Mure
nap­rawdę-zdradzić-można-tyl­ko-sercem
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Ze mną można tyl­ko w da­li zni­kać cicho. -Edward Stachura
ze mną-można-tyl­ko-w da­li-zni­kać-cicho
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Niena­wiść można uleczyć tyl­ko miłością. -Stefan Wyszyński
niena­wiść-można-uleczyć-tyl­ko-miłośą
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: to niesamowite.... ile ra­zy człowiek może dać się skrzyw­dzić, udając że to os­tatni już raz. to niesamowite.... ile można uro­nic łez, mówiąc że to łzy szczęścia. to niesamowite.... ile można kochać, uk­ry­wając ta miłość lub kochać bez wzajemności. to niesa­mowi­te.... ile można przet­rwać cier­pień tyl­ko po to by móc dojść do ce­lu. to niesa­mowi­te.... ile słów idzie w niepa­mięć, a ile czynów prag­niemy zapomnieć  -anileczek893
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Można skłamać nie tyl­ko słowa­mi, lecz i bukietem. -Michał Choromański
można-skłamać-nie tyl­ko-słowa­mi-lecz-i bukietem
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Tyl­ko z po­mocą sil­nych można do­pomóc słabym. -Bertold Brecht
tyl­ko-z po­mocą-sil­nych-można-do­pomóc-słabym
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Po­wol­ne­go człowieka można opić tyl­ko mocną, dobrą kawą. -Chemicals
po­wol­ne­go-człowieka-można-opić-tyl­ko-mocną-dobrą-kawą
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Można nam cze­kać, nie wol­no tyl­ko wyczekiwać. -respirer
można-nam-cze­kać-nie wol­no-tyl­ko-wyczekiwać
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Wszędzie można mieć przy­jaciół. Za­leży to tyl­ko od człowieka. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Można pa­nować siłą, ale nig­dy samą tyl­ko zręcznością. -Vauvenargues
można-pa­nować-łą-ale-nig­dy-samą-tyl­ko-zręcznośą
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Bo­les­ne i przyk­re słowa tej bos­kiej prośby Za­bij mnie proszę, żyć już nie potrafię Los tak łas­ka­wy, oka­zał się podły Ze zdro­wego człowieka uczy­nił ofiarę To tyl­ko zas­trzyk, ewi­den­tnie w żyły Bru­tal­niej można, ow­szem, po­derżnąć gardło Pe­net­racja os­trzem, tor cięcia krzywy Szar­pa­na ra­na, cięcie wy­kona­ne nieśmiało Hu­mani­tar­ne poz­by­cie się ciała Spa­lenie na sto­sie w zwiew­ny ciem­ny popiół Stan ago­nal­ny, można tyl­ko zapłakać W lep­szym świecie zo­baczy­my się znowu. -Bruno
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Kochać można na­wet rzeczy mar­twe. Niena­widzić tyl­ko człowieka. -Józef Jotem
kochać-można-na­wet-rzeczy-mar­twe-niena­widzić tyl­ko-człowieka
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Na niektórych tyl­ko wte­dy można liczyć, gdy się już nie liczą. -Władysław Grzeszczyk
na niektórych-tyl­ko-wte­dy-można-liczyć-gdy ę-już-nie liczą
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. -Halina Poświatowska
spieszą ę-tyl­ko-głup­cy-którzy-wierzą-że gdzieś-i po coś-można-zdążyć
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Wszys­tko na­leży up­raszczać jak tyl­ko można, ale nie bardziej. -Albert Einstein
wszys­tko-na­ży-up­raszczać-jak tyl­ko-można-ale-nie bardziej
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Vin­son wciąż tyl­ko na­pomi­nał, żeby „ujed­no­licać” i „up­raszczać”. A prze­cież nie ze wszys­tkim tak można. Chcę przez to po­wie­dzieć, że pew­nych spraw człowiek nie może ujed­no­licić, up­rościć, i tyl­ko dla­tego, że ktoś mu tak nakazuje. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi. -Stanisław Lem
nie-można-uwie­rzyć-w pa­na-bo­ga-tyl­ko-od wie­dzy-że to nam-dob­rze-zrobi
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Tam­te cza­sy miały dog­ma­ty, my ma­my tyl­ko mniema­nia... a ni­mi nie można bu­dować katedr. -Heinrich Heine
tam­te-cza­sy-miały-dog­­ty-my ­my-tyl­ko-mniema­nia-a ­mi-nie można-bu­dować-katedr
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie. -Gertrud von Le Fort
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Siebie można prze­mil­czeć, także - przecze­kać, a na­wet - przeżyć. Tyl­ko nie - zrozumieć. -Władysław Grzeszczyk
siebie-można-prze­mil­czeć-także- przecze­kać-a na­wet- przeżyć-tyl­ko nie - zrozumieć
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Wys­tar­czy tyl­ko przyz­wyczaić się do pra­cy i już bez niej nie można żyć. -Louis Pasteur
wys­tar­czy-tyl­ko-przyz­wyczaić ę-do pra­cy-i już-bez-niej-nie można-żyć
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Miłości można mieć, aż nad­to w objęciach włas­nej wyobrażni. I tyl­ko rzeczy­wis­tość może być jej zdradą. -Niusza
miłoś-można-mieć-aż nad­to-w objęciach-włas­nej-wyobraż-i-tyl­ko-rzeczy­wis­tość-może-być-jej-zdradą
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: W życiu można przet­rzy­mać tyl­ko jed­no piekło. Każde następne jest lus­trza­nym od­bi­ciem pierwszego. -Barbara Rosiek
w życiu-można-przet­rzy­ć-tyl­ko-jed­no-piekło-każde następne-jest lus­trza­nym-od­bi­ciem-pierwszego
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Z kłam­stwem w ser­cu nie tyl­ko żyć, ale i um­rzeć nie można. -Wacław Berent
z kłam­stwem-w ser­cu-nie tyl­ko-żyć-ale-i um­rzeć-nie można
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Ty nie możesz nic wie­dzieć o so­bie, bo można poz­nać tyl­ko to, co nie jest na­mi samymi. -Olga Tokarczuk
ty nie możesz-nic-wie­dzieć-o so­bie-bo można-poz­nać-tyl­ko-to-co nie jest na­mi-samymi
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Szpi­tal­ny ko­rytarz to par­szy­we miej­sce. Przed­sionek piekła, gdzie można tyl­ko po­kor­nie cze­kać na werdykt. -Maja Lidia Kossakowska
szpi­tal­ny-ko­rytarz-to ­szy­we-miej­sce-przed­sionek piekła-gdzie-można-tyl­ko-po­kor­nie-cze­kać-na werdykt
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć. -bloodymery
sen­ty­ment-za­pełnia-tyl­ko-dziurę-po uczu­ciu-­ka-chwi­lowa-łata-dla­tego często-prze­zeń-można-dziury-nie zauważyć
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać. -Alfred Adler
ludzie-ge­nial­-są podzi­wiani-bo­gatym ę-zaz­droś-potęż-budzą-strach-ale-tyl­ko-ludziom-z cha­rak­te­rem-można-zaufać
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając. -Romano Guardini
można-mieć-okresy-w-których-modlitwa-kuleje-ale-nie-można-utrzymać-wiary-na-stałe-nie-modląc-ę-tak-jak-nie-można-żyć-nie-oddychając
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Ze sta­nu dos­ko­nałości nie wie­dzie żad­na dro­ga w przyszłość; osiągnąwszy dos­ko­nałość można się tyl­ko cofnąć. -Carl Gustav Jung
ze sta­nu-­ko­nałoś-nie wie­dzie-żad­na-dro­ga-w przyszłość-osiągnąwszy-­ko­nałość-można ę-tyl­ko-cofnąć
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Praw­dzi­wej przy­jaźni nie można bu­dować na li­tości i trzy­maniu się ko­goś tyl­ko po to,żeby nie utonąć... -anja
praw­dzi­wej-przy­jaź-nie można-bu­dować-na li­toś-i trzy­maniu ę-ko­goś-tyl­ko-po tożeby-nie utonąć
Można Tyl­ko W da­li Cytaty: Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt. -Bertrand Russell