Można Usłyszeć Cytaty

Można Usłyszeć Cytaty: Bóg mówi często tak cicho, ze łatwo można Go nie usłyszeć. -Karl Rahner


bóg-mówi-często-tak-cicho-ze-łatwo-można-go-nie-usłyszeć
Można Usłyszeć Cytaty: `Naj­gor­sze KOCHAM CIĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia.. -bluecaffe


`naj­gor­sze-kocham-ciĘ-ja­kie-można-usłyszeć-to to z przyzwyczajenia
Można Usłyszeć Cytaty: Przez bramę wie­czności, prze­nika słowo we wszys­tkich języ­kach, które można usłyszeć, nie ty­le co w mil­cze­niu, a w głębo­kiej kon­tem­plac­ji ... -Cykam


przez-bramę-wie­cznoś-prze­nika-słowo-we wszys­tkich-języ­kach-które-można-usłyszeć-nie ty­-co w mil­cze­niu-a w głębo­kiej
Można Usłyszeć Cytaty: Kiedy nie można znaleźć nawet śladu rodzinnego domu, kiedy odmienione są drzewa i rzeka, jedynym głosem, jaki spodziewamy się usłyszeć od pielgrzyma, jest głos rozpaczy, lament, gorycz. -Julia Hartwing


kiedy-nie-można-znaleźć-nawet-śladu-rodzinnego-domu-kiedy-odmienione-są-drzewa-i-rzeka-jedynym-głosem-jaki-spodziewamy-ę-usłyszeć-od
Można Usłyszeć Cytaty: Różnica między dużym a małym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć. -Jean Cocteau


różnica-między-żym-a-łym-miastem-polega-na-tym-że-w-żym-mieście-można-więcej-zobaczyć-a-w-łym-więcej-usłyszeć
Można Usłyszeć Cytaty: za da­leko by usłyszeć, za blis­ko by dostrzec  -zuzus


za da­leko-by usłyszeć-za blis­ko-by dostrzec 
Można Usłyszeć Cytaty: Chcę tyl­ko usłyszeć:


chcę-tyl­ko-usłyszeć-dob­rze-że jesteś 
Można Usłyszeć Cytaty: Żeby człowieka usłyszeć, wystarczy go wysłuchać zamiast przesłuchiwać. -Jacek Wejroch


Żeby-człowieka-usłyszeć-wystarczy-go-wysłuchać-zamiast-przesłuchiwać
Można Usłyszeć Cytaty: Kocham pus­te naz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć Boga. -Waldemar Łysiak


kocham-pus­te-naz­wy- tyl­ko-w nich-pot­ra­fię-usłyszeć-boga
Można Usłyszeć Cytaty: Tak często mówię to co in­ni chcą usłyszeć, że sa­ma już nie wiem co z te­go jest prawdą. -Aleksandra_Czarna


tak-często-mówię-to co in­-chcą-usłyszeć-że ­-już-nie wiem-co z te­go-jest prawdą
Można Usłyszeć Cytaty: Czuła się niekocha­na. Niepot­rzeb­na.Była , bo nie miała po­mysłu na śmierć. Ludzie obar­cza­li ją wi­na za wszel­kie zło te­go świata. Ucie­czką stała się mu­zyka. Je­dyna przy­jaciółka, która mówi to co Ona chce usłyszeć. Być noże próbo­wała zagłuszyć ser­ce , które wyp­lu­wało uczu­cia. Ale one pow­ra­cały, za kaz­dym ra­zem , gdy widziała niepewną przyszłość z pew­nym cżłowiekiem. Bo za­bić można muchę , a nie sta­do uczuć. -vivaldi


Można Usłyszeć Cytaty: Jes­tem up­rzej­my dla ludzi, jeśli tyl­ko są na ty­le blis­ko, żeby mnie usłyszeć. -Rafał Kosik


jes­tem-up­rzej­my-dla-ludzi-śli-tyl­ko-są na ty­-blis­ko-żeby-mnie-usłyszeć
Można Usłyszeć Cytaty: • 


 -by-zro­zumieć-ludzi-trze­ba-sta­rać ę-usłyszeć-to-cze­go-nig­dy-nie mówią 
Można Usłyszeć Cytaty: Jeżeli głęboko zastanowisz się, co chciałbyś usłyszeć na swoim pogrzebie, znajdziesz swoją definicję sukcesu. -Stephen R. Covey


jeżeli-głęboko-zastanowisz-ę-co-chciałbyś-usłyszeć-na-swoim-pogrzebie-znajdziesz-swoją-definicję-sukcesu
Można Usłyszeć Cytaty: Przy­puszczal­nie kiedy się zas­ta­nowię, co chcę po­wie­dzieć, ty wy­myślisz, co chcesz usłyszeć. -Jeanette Winterson


przy­puszczal­nie-kiedy ę-zas­­nowię-co chcę-po­wie­dzieć-ty wy­myślisz-co chcesz-usłyszeć
Można Usłyszeć Cytaty: I wielką, i dobrą nadzieją jest usłyszeć w duszy Cichy Głos mówiący, że nie będę cze­kała wieczność. -szantiil


i wielką-i dobrą-nadzieją-jest usłyszeć-w duszy-cichy-głos-mówiący-że nie będę-cze­kała-wieczność
Można Usłyszeć Cytaty: Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie. -Gertrud von Le Fort


Można Usłyszeć Cytaty: Py­tając ko­goś o sa­mopoczu­cie, miej świado­mość te­go, że od­po­wiedź nie zaw­sze będzie ta­ka jaką chciałbyś usłyszeć. -respirer


py­tając-ko­goś-o ­mopoczu­cie-miej-świado­mość-te­go-że od­po­wiedź-nie zaw­sze-będzie-­ka-jaką-chciałbyś-usłyszeć