Można Za Nią Cytaty

Można Za Nią Cytaty: Można mnie ośmie­szać na różne spo­soby, ja się wca­le nie boję ośmie­sze­nia, bo sa­ma szu­kam na­wet w so­bie rzeczy śmie­sznych, a autoiro­nia jest kluczem do wszystkiego...!  -Niusza


można-mnie-ośmie­szać-na różne-spo­soby-ja ę-wca­-nie boję-ośmie­sze­nia-bo ­-szu­kam-na­wet-w so­bie-rzeczy-śmie­sznych
Można Za Nią Cytaty: Ba­gaż ochra­niał swo­jego właści­ciela. Trud­no byłoby opi­sać je­go sto­sunek do reszty stworze­nia, zacząć jed­nak można od ok­reśle­nia „piekiel­na złośli­wość”, a po­tem po­suwać się dalej. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Można Za Nią Cytaty: Arytmetyki nie można zrozumieć, trzeba tylko w nią wierzyć. -Maria Kuncewicz


arytmetyki-nie-można-zrozumieć-trzeba-tylko-w-ą-wierzyć
Można Za Nią Cytaty: Mężczyznę można nauczyć mądrości, kobieta musi się z nią urodzić. -Aleksander Świętochowski


Można Za Nią Cytaty: Brak wiary to wa­da, którą na­leży uk­ry­wać, jeśli nie można się z nią uporać. -Jonathan Swift


brak-wiary-to wa­da-którą-na­ży-uk­ry­wać-śli-nie można ę-z ą-uporać
Można Za Nią Cytaty: Tam­te cza­sy miały dog­ma­ty, my ma­my tyl­ko mniema­nia... a ni­mi nie można bu­dować katedr. -Heinrich Heine


tam­te-cza­sy-miały-dog­­ty-my ­my-tyl­ko-mniema­nia-a ­mi-nie można-bu­dować-katedr
Można Za Nią Cytaty: To niep­rawdo­podob­ne, jak w jed­nej chwi­li z kocha­nia można przejść do nienawiści... -Devin


to niep­rawdo­podob­ne-jak w jed­nej-chwi­li-z kocha­nia-można-przejść-do nienawiś
Można Za Nią Cytaty: ..nie jes­tem już dwu­let­nią dziew­czynką której wszys­tkie krzyw­dy można wy­nag­rodzić ta­nią lalką bar­bie al­bo dro­gim te­lefo­nem wy­rosłam z te­go... możesz ku­pować mi na­wet bar­dzo dro­gie pre­zen­ty ja się uśmie­chnę podziękuję ale wewnątrz i tak będę wciąż płakała. -NieBędęJulią


Można Za Nią Cytaty: `Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę !  -bluecaffe


`wszys­tkich-można-ku­pić-wys­tar­czy-zap­ro­pono­wać-od­po­wied­ą-cenę- 
Można Za Nią Cytaty: Honor to stroma wyspa bez brzegów, nie można na nią wrócić, gdy ją już się opuściło. -Nicolas Boileau-Despreaux


honor-to-stroma-wyspa-bez-brzegów-nie-można-na-ą-wróć-gdy-ją-już-ę-opuśło
Można Za Nią Cytaty: Piękna ko­bieta po­siada ty­le ro­zumu, że można jej wszys­tko po­wie­dzieć i o niczym z nią nie rozmawiać. -Karl Kraus


piękna-ko­bieta-po­siada-ty­-ro­zumu-że można-jej-wszys­tko-po­wie­dzieć-i o niczym-z ą-nie rozmawiać
Można Za Nią Cytaty: Jeżeli człowiek śmieje się z własnej porażki, to znaczy, że znalazł już kogoś, kogo można obarczyć winą za nią. -Robert Bloch


jeżeli-człowiek-śmieje-ę-z-własnej-porażki-to-znaczy-że-znalazł-już-kogoś-kogo-można-obarczyć-winą-za-ą
Można Za Nią Cytaty: Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie. -Gertrud von Le Fort


Można Za Nią Cytaty: Uprzejmość tak mało kosztuje, a tak wiele można za nią kupić. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Można Za Nią Cytaty: Przyjaźń jest godzinożerna i wymaga haraczy na dziś i na jutro, czy można sobie na nią pozwolić bez pretensji do jej złodziejskich zachcianek? -Zofia Bystrzycka


przyjaźń-jest-godzinożerna-i-wymaga-haraczy-na-dziś-i-na-jutro-czy-można-sobie-na-ą-pozwolić-bez-pretensji-do-jej-złodziejskich-zachcianek
Można Za Nią Cytaty: - Ci też. Oto naj­krótsze i pełne za­razem treści życze­nia Wiel­ka­noc­ne, ja­kie ot­rzy­mała pew­na niewias­ta, i co można?!  -fyrfle


 ci też-oto-naj­krótsze-i pełne-za­razem-treś-życze­nia-wiel­ka­noc­ne-ja­kie-ot­rzy­ła-pew­na-niewias­-i co można 
Można Za Nią Cytaty: To już dużo, jeżeli się z prawdą flirtuje, ożenić się z nią i tak nie można. -George Bernard Shaw


to-już-żo-żeli-ę-z-prawdą-flirtuje-ożenić-ę-z-ą-i-tak-nie-można
Można Za Nią Cytaty: Człowiek jest tak moc­no związa­ny ze sobą, że trud­no mu o so­bie za­pom­nieć, można jed­nak wy­robić w so­bie zwyczaj myśle­nia o innych. -Stefan Wyszyński


człowiek-jest tak-moc­no-związa­ny-ze sobą-że trud­no-mu o so­bie-za­pom­nieć-można-jed­nak-wy­robić-w so­bie-zwyczaj-myś­nia