Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty

Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość. -Bujak Bogusław


można ę-zes­tarzeć-za młodu-na­tomiast-nie można-odmłodzić-na starość
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Każde młode po­kole­nie od za­rania tę pra-myśl pow­tarza -  jak naj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzeć i nie dać się roz­poznać po twarzy. -PraJaszczur


każde-młode-po­kole­nie-od-za­rania-tę pra-myśl-pow­tarza- -jak-naj­szyb­ciej-ro­zum-zes­tarzeć-i-nie dać ę-roz­poznać
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy kończą się rozterki miłosne i światopoglądowe, gdy kończy się walka i można w spokoju konsumować przyzwoicie przebyte życie. I można tak jak za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, zapachem kwitnącego bzu i muzyką, i widokiem tych, których się kocha. -Nadzieja Drucka


Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Po­sunął się w latach z zaw­rotną szybkością, bo usil­nie się starał pos­tarzeć z godnością. -sherst


po­sunął ę-w latach-z-zaw­rotną-szybkośą-bo-usil­nie ę-starał-pos­tarzeć-z godnośą
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Za młodu przew­ra­camy góry. Na sta­rość wyg­rze­buje­my się spod nich. -Kazimierz Chyła


za młodu-przew­ra­camy-góry-na sta­rość-wyg­rze­buje­my ę-spod-nich
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli. -Olga Tokarczuk


Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Nig­dy nie zes­tarze­je się ser­ce, które kocha. -Sokrates


nig­dy-nie zes­tarze­ ę-ser­-które-kocha
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Kochać się za młodu, a ożenić na starość, to słuchać przez cały dzień śpiewu skowronka latającego w powietrzu, a wieczorem jeść z niego pieczeń. -Jean Paul Richter


kochać-ę-za-młodu-a-ożenić-na-starość-to-słuchać-przez-cały-dzień-śpiewu-skowronka-latającego-w-powietrzu-a-wieczorem-ść-z-niego
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Na starość jest młodość potrzebniejsza niż za młodu. -Hugo Dyonizy Steinhaus


na-starość-jest-młodość-potrzebniejsza-ż-za-młodu
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Kto ma mieć kiedy serce, ma je zaraz z młodu. -Pierre Corneille


Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Każdemu zdaje się za młodu, że jeśli gwiazdy z nieba nie zdejmie - w łeb sobie palnie, a potem i przy świetle śmierdzącej łojówki żyje. -Louis Aragon


każdemu-zdaje-ę-za-młodu-że-śli-gwiazdy-z-nieba-nie-zdejmie-w-łeb-sobie-palnie-a-potem-i-przy-świetle-śmierdzącej-łojówki-żyje
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci. -Ezop


czym-skorupka-nasiąknie-za-młodu-tym-na-starość-trą
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Czym sko­rup­ka na­siąknie za młodu, tym na sta­rość trąci. -Ezop


czym-sko­rup­ka-na­ąknie-za młodu-tym-na sta­rość-trą
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Kto z młodu w rozkoszy chowa sługę swego, dozna potem jego krnąbrności. -Salomon


kto-z-młodu-w-rozkoszy-chowa-sługę-swego-dozna-potem-jego-krnąbrnoś
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Na sta­rość jest młodość pot­rzeb­niej­sza niż za młodu. -Hugo Dionizy Steinhaus


na sta­rość-jest młodość-pot­rzeb­niej­sza-ż-za młodu
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Do 9 ro­ku życia byłem soc­ja­listą. Po­dob­no każdy za młodu po­winien nim być, po­tem mądrzeje. -Janusz Korwin-Mikke


do 9 ro­ku-życia-byłem-soc­ja­listą-po­dob­no każdy-za młodu-po­winien-nim-być-po­tem-mądrzeje
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Kto nie był bun­towni­kiem za młodu ten będzie świ­nią na starość. -Józef Piłsudski


kto-nie był-bun­towni­kiem-za młodu-ten-będzie-świ­ą-na starość
Można się Zes­tarzeć Za młodu Cytaty: Je­dynie miłość zdol­na jest zes­po­lić żywe is­to­ty tak, by się nawza­jem uzu­pełniały i roz­wi­jały, gdyż tyl­ko ona od­wołuje się do te­go, co w nich najgłębsze. -Pierre Teilhard de Chardin