Można Cytaty

Go to Gemtracks
Można Cytaty: Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie. -Gertrud von Le Fort
Można Cytaty: Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając. -Romano Guardini
można-mieć-okresy-w-których-modlitwa-kuleje-ale-nie-można-utrzymać-wiary-na-stałe-nie-modląc-ę-tak-jak-nie-można-żyć-nie-oddychając
Można Cytaty: Można dru­giego człowieka zniewo­lić, zdep­tać, zniszczyć, ale nie można go opa­nować, nie można nim kiero­wać tak, jak kieru­je się przed­miota­mi na­leżący­mi do przy­rody nieożywionej. -Antoni Kępiński
Można Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Można Cytaty: Bagnetami można dokonać wszystkiego - nie można jednak, na nich siedzieć. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Można Cytaty: Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić. -Peter Lippert
Życia-nie-można-wybrać-ale-można-z-niego-coś-zrobić
Można Cytaty: Kłamstwem można zajść daleko, ale nie można wrócić. -Anonim
kłamstwem-można-zajść-daleko-ale-nie-można-wróć
Można Cytaty: Prostotę można naśladować, ale nie można jej skopiować. -Coco Chanel
prostotę-można-naśladować-ale-nie-można-jej-skopiować
Można Cytaty: Można dawać rady, ale nie można nauczyć postępowania. -Francois de la Rochefoucauld
Można Cytaty: Życia nie można so­bie wy­bierać, ale można coś z niego zrobić. -Peter Lippert
Życia-nie można-so­bie-wy­bierać-ale-można-coś-z niego-zrobić
Można Cytaty: Dlacze­go można powtórzyć za­pamiętaną me­lodię, a nie można za­pamięta­nego śmiechu?  -Krystyna Siesicka
dlacze­go-można-powtórzyć-za­pamiętaną-me­lodię-a nie można-za­pamię­nego-śmiechu 
Można Cytaty: Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość. -Bujak Bogusław
można ę-zes­tarzeć-za młodu-na­tomiast-nie można-odmłodzić-na starość
Można Cytaty: Nie można zmusić się do miłości. Można tylko odrzucić to, co przeszkadza nam kochać. -Lew Tołstoj
nie-można-zmusić-ę-do-miłoś-można-tylko-odrzucić-to-co-przeszkadza-nam-kochać
Można Cytaty: Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu. -Augustyn Św
prawdziwą-radość-można-sobie-przygotować-ale-uzyskać-ją-można-dopiero-w-przyszłym-życiu
Można Cytaty: Nie można nauczyć człowieka niczego, można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym. -Galileusz
nie-można-nauczyć-człowieka-niczego-można-tylko-pomóc-odnaleźć-mu-to-w-nim-samym
Można Cytaty: Życia nie można opisać, można je tylko przeżyć. -Oscar Wilde
Życia-nie-można-opisać-można-tylko-przeżyć
Można Cytaty: Wszystko można wytłumaczyć, niczego nie można usprawiedliwić. -Anonim
wszystko-można-wytłumaczyć-niczego-nie-można-usprawiedliwić
Można Cytaty: Można nieść zgubę, posługując się prawami, tak jak można czynić to używając szabli. -Montesquieu
można-nieść-zgubę-posługując-ę-prawami-tak-jak-można-czynić-to-używając-szabli
Można Cytaty: Złej myśli nie można odpędzić, gdy przyjdzie do głowy ale można zrozumieć, że jest zła. -Lew Tołstoj
złej-myśli-nie-można-odpędzić-gdy-przyjdzie-do-głowy-ale-można-zrozumieć-że-jest-zła
Można Cytaty: Muzom jak roślinie można przycinać zbyteczne pędy, ale nie można robić tego siekierą. -Henry Fielding
muzom-jak-roślinie-można-przycinać-zbyteczne-pędy-ale-nie-można-robić-tego-siekierą
Można Cytaty: Można ko­bietę kochać, można też nienawidzić. -Bujak Bogusław
można-ko­bietę-kochać-można-też-nienawidzić
Można Cytaty: Można ludziom wyjaśnić dlaczego poślubiło się swego męża, ale siebie nie można o tym przekonać. -George Sand
można-ludziom-wyjaść-dlaczego-poślubiło-ę-swego-męża-ale-siebie-nie-można-o-tym-przekonać
Można Cytaty: Można ludziom wyjaśnić, dlaczego poślubiło się swego męża, ale siebie nie można o tym przekonać. -George Sand
można-ludziom-wyjaść-dlaczego-poślubiło-ę-swego-męża-ale-siebie-nie-można-o-tym-przekonać
Można Cytaty: Można zapomnieć zdobywcy i grabież, i nawet gwałt, ale nie można przebaczyć uczonemu, jeżeli próbuje to naukowo uzasadnić. -Ludwik Hirszfeld
można-zapomnieć-zdobywcy-i-grabież-i-nawet-gwałt-ale-nie-można-przebaczyć-uczonemu-żeli-próbuje-to-naukowo-uzasadnić
Można Cytaty: Żal to wielka strata energii - nie można nic zbudować na żalu. Co najwyżej można się w nim wygodnie rozsiąść. -Katherine Mansfield
Żal-to-wielka-strata-energii-nie-można-nic-zbudować-na-żalu-co-najwyżej-można-ę-w-nim-wygodnie-rozsiąść
Można Cytaty: Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
praw­dziwą-ra­dość-można- so­bie-przy­goto­wać-ale-uzys­kać-ją można-do­piero-w przyszłym-życiu
Można Cytaty: Je­dyne, co można zro­bić dla dzieci, to wycho­wać je; nie można przeżyć za nie życia. -Elizabeth Taylor
je­dyne-co można-zro­bić-dla-dzieci-to wycho­wać-nie można-przeżyć-za nie życia
Można Cytaty: Naj­większym szczęściem myślące­go człowieka jest pogłębienie te­go, co można pogłębić i z po­korą przyjąć to, cze­go pogłębić nie można. -Johann Wolfgang Goethe
naj­większym-szczęściem-myślą­go-człowieka-jest pogłębienie-te­go-co można-pogłębić-i z po­korą-przyjąć-to-cze­go-pogłębić
Można Cytaty: Zabić można tylko ciało człowieka. Nie można zabić jego głosu. -William Faulkner
zabić-można-tylko-ciało-człowieka-nie-można-zabić-jego-głosu
Można Cytaty: Nie każde bezprawie można naprawić, lecz każde prawo można zepsuć. -Anonim
nie-każde-bezprawie-można-naprawić-lecz-każde-prawo-można-zepsuć
Można Cytaty: Wpraw­dzie nie można zmienić przeszłości, ale można zmienić wspomnienia. -Janusz Leon Wiśniewski
wpraw­dzie-nie można-zmienić-przeszłoś-ale-można-zmienić-wspomnienia
Można Cytaty: Nie można pytać życia o sens, można mu tylko samemu sens nadać. -Romain Gary
nie-można-pytać-życia-o-sens-można-mu-tylko-samemu-sens-nadać
Można Cytaty: Nie można zapomnieć... Ale można uda­wać, że się nie pamięta. -PróbujPatrzećKolorowo
Można Cytaty: Od człowieka nie można wymagać więcej, niż sam jest gotów dąć. Nie można zbierać pszenicy tam, gdzie rośnie trawa. -Jackson Brown
od-człowieka-nie-można-wymagać-więcej-ż-sam-jest-gotów-dąć-nie-można-zbierać-pszenicy-tam-gdzie-rośnie-trawa
Można Cytaty: Życie można porównać do wo­dos­pa­du, np. ta­ki Niaga­ra, można podzi­wiać z jed­nej stro­ny, lub poczuć je­go żywioł z dru­giej, co nie wyk­lucza obu. Różni­ce są przy źródle. -słońiczka