Mogło Cytaty

Mogło Cytaty: Oczy­wiście, że to mogło przejść... lecz nie mogło się udać. Teore­tycznie by­liśmy dla siebie stworze­ni. W prak­ty­ce by­liśmy dwo­ma puzzla­mi, które kształtem pa­sowały ideal­nie, ale nie tworzyły spójne­go obrazu. -MyArczi


Mogło Cytaty: Py­tamy: Jak duże jest praw­do­podo­bieństwo, by coś mogło pow­stać z nicze­go? Lub, oczy­wiście, od­wrot­nie: Jak duże są szan­se, by coś mogło is­tnieć od zaw­sze? I bez względu na wszys­tko: czy da się ob­liczyć, ja­kie były szan­se, aby ma­teria kos­miczna nag­le pew­ne­go dnia prze­budziła się świado­ma swe­go włas­ne­go istnienia?  -Jostein Gaarder


Mogło Cytaty: To co doskonałe, nie mogło mieć początku. -Friedrich Nietzsche


Mogło Cytaty: Cóż warta byłaby miłość, gdyby cokolwiek mogło ją zastąpić? -Simone de Beauvoir


cóż-warta-byłaby-miłość-gdyby-cokolwiek-mogło-ją-zastąpić
Mogło Cytaty: Aby się kochać mogło dwoje, wystarczy ich rozdzielić. -Johann Wolfgang Goethe


Mogło Cytaty: Aby marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć -Brian Tracy


aby-marzenie-mogło-ę-spełć-najpierw-musisz-zacząć-marzyć
Mogło Cytaty: Nic nie jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. -Michael Faraday


nic-nie jest zbyt-piękne-aby mogło-być-prawdziwe
Mogło Cytaty: Dziecko za dużo swej matce zawdzięcza, by mogło kiedykolwiek być jej wierzycielem. -Ricarda Huch


dziecko-za-żo-swej-matce-zawdzięcza-by-mogło-kiedykolwiek-być-jej-wierzycielem
Mogło Cytaty: Bru­tal­na jest ewo­luc­ja - śmierć 99.9%, by 0.01% mogło wznieść się wyżej. -Krio


bru­tal­na-jest ewo­luc­ja- śmierć-999%-by 001%-mogło-wznieść ę-wyżej
Mogło Cytaty: Aby marze­nie mogło się spełnić, naj­pierw mu­sisz zacząć marzyć. -Brian Tracy


aby-marze­nie-mogło ę-spełć-naj­pierw-mu­sisz-zacząć-marzyć
Mogło Cytaty: To ty po­dej­mu­jesz kro­ki, żeby szczęście mogło nastąpić. Z cyk­lu po­wieści


to ty po­dej­mu­jesz-kro­ki-żeby-szczęście-mogło-nastąpić-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Mogło Cytaty: Życie to zbyt wielka rzecz, aby mogło się skończyć, zanim wydamy ostatnie tchnienie. -Erich Maria Remarque


Życie-to-zbyt-wielka-rzecz-aby-mogło-ę-skończyć-zanim-wydamy-ostatnie-tchnienie
Mogło Cytaty: Korytarz - swoisty rytuał znaczący koniec jakiejś epoki, stracony czas, stanąć w miejscu, w którym nie mogło nic wyrosnąć. -Paulo Coelho


korytarz-swoisty-rytuał-znaczący-koniec-jakiejś-epoki-stracony-czas-stanąć-w-miejscu-w-którym-nie-mogło-nic-wyrosnąć
Mogło Cytaty: Miłość to nasza ostatnia szansa. Poza nią doprawdy nie istnieje na ziemi nic, co by nas mogło utrzymać przy życiu. -Louis Aragon


miłość-to-nasza-ostatnia-szansa-poza-ą-doprawdy-nie-istnieje-na-ziemi-nic-co-by-nas-mogło-utrzymać-przy-życiu
Mogło Cytaty: Nie ma nic ludzkiego, co by nie mogło posłużyć za pułapkę dla ludzi. -Georges Bataille


nie-nic-ludzkiego-co-by-nie-mogło-posłużyć-za-pułapkę-dla-ludzi
Mogło Cytaty: Mogło być gorzej. Twój wróg mógł być twoim przyjacielem. -Stanisław Jerzy Lec


mogło-być-gorzej-twój-wróg-mógł-być-twoim-przyjacielem
Mogło Cytaty: Oburzenie nigdy nie powinno być tak głębokie, by nie mogło wybuchnąć. -Stanisław Jerzy Lec


oburzenie-nigdy-nie-powinno-być-tak-głębokie-by-nie-mogło-wybuchnąć
Mogło Cytaty: Coś mu­si się skończyć, żeby coś mogło trwać. -PoznajPrawdę


coś-mu­ ę-skończyć-żeby-coś-mogło-trwać