Moi Cytaty

Moi Cytaty: Woj­ny przychodzą i od­chodzą, a moi żołnie­rze są wieczni. -Tupac Amaru Shakur


woj­ny-przychodzą-i od­chodzą-a moi-żołnie­rze-są wieczni
Moi Cytaty: W głębi ducha zawsze się pozostaje kimś bardzo młodym. Moi sędziwi przyjaciele zwierzyli mi się, że czasem odczuwają swe własne ciało i twarze jak przebranie. -Jeanne Moreau


w-głębi-ducha-zawsze-ę-pozostaje-kimś-bardzo-młodym-moi-sędziwi-przyjaciele-zwierzyli-mi-ę-że-czasem-odczuwają-swe-własne-ciało-i-twarze
Moi Cytaty: Tydzień te­mu ku­piłem strzelbę. Gdy­bym miał gu­za, za­biłbym się. Ale moi rodzi­ce by­liby zroz­pacze­ni. Mu­siałbym ich naj­pierw za­bić. A po­tem ciotkę i wuj­ka. To byłaby rzeź. -Woody Allen


Moi Cytaty: To moi najlepsi parafianie - mówi ksiądz proboszcz oprowadzając po cmentarzu. - Nie obmawiają mnie, nie piszą na mnie anonimów i najwięcej przynoszą dochodów. -Jan Twardowski


to-moi-najlepsi-parafianie-mówi-ksiądz-proboszcz-oprowadzając-po-cmentarzu-nie-obmawiają-mnie-nie-piszą-na-mnie-anonimów-i-najwięcej
Moi Cytaty: Moi kocha­ni!, a kto po pierwsze lu­bi czy­tać bar­dzo długie wiersze? Bo ten, kto te wier­sze czy­ta pasjami- Te­mu życie prze­cieka między wierszami... -Niusza


moi-kocha­-a kto-po pierwsze-lu­bi-czy­ć-bar­dzo-długie-wiersze-bo-ten-kto-te wier­sze-czy­-pasjami-te­mu-życie-prze­cieka-między
Moi Cytaty: Dla tej sprawy jestem gotowy umrzeć. Ale, moi przyjaciele... Nie ma takiej sprawy, dla której byłbym gotowy zabić. -Mahatma Gandhi


dla-tej-sprawy-jestem-gotowy-umrzeć-ale-moi-przyjaciele-nie-takiej-sprawy-dla-której-byłbym-gotowy-zabić
Moi Cytaty: Przy­jaciół ry­cerz miał od liku Zbierał pochwały za wyg­ra­ne walki Bro­nił ptac­twa z pier­wsze­go rzędu i da­my ub­ra­nej w czer­wo­ne woalki


Moi Cytaty: Moi amerykańscy przyjaciele najwyraźniej mi nie wierzą, kiedy opowiadam, że przez piętnaście lat życia w Niemczech nie zawarłem bliższej znajomości z żadnym Niemcem, nie przeczytałem żadnej niemieckiej gazety czy książki i nigdy nie odczuwałem najmniejszej niedogodności z powodu nieznajomości języka niemieckiego. -Władimir Nabokow


Moi Cytaty: Nie­szczęścia in­nych ludzi poz­ba­wiają mnie od­czu­wania włas­nych radości. Mam się znie­czu­lić?, prze­cież świata nie zmienię!, a moi blis­cy chcą mnie widzieć szczęśliwą!? Mogę się uśmie­chać, ale w środ­ku zos­ta­nie we mnie ja­kieś dziw­ne poczu­cie winy... -Niusza


Moi Cytaty: Wierzę, że wszys­tko dzieje się po coś. Ci, którzy mnie naj­bar­dziej skrzyw­dzi­li, to by­li moi naj­więksi nau­czy­ciele. Ci, którzy mnie oszu­kali, nau­czy­li jak nie być oszu­kiwaną i jak się nie dać oszu­kać po raz dru­gi. I również jak nie krzyw­dzić innych. -Katarzyna Grochola


Moi Cytaty: Od­dajmy cześć gwiazdom, módlmy się do Księżyca, tańczmy na­go wokół ognisk, poz­ba­wieni krępujących nas trosk, opi­ci trun­kiem słodkim, złącze­ni w miłości melodii, ra­zem bra­cia moi, ra­zem sios­try moje. Wspólnie przez noc, wśród drzew gęstych, tańczmy, króluj­my nad snem. Jes­teśmy na mar­twym szlaku, niedługo zab­raknie nam tchu, bra­my mias­ta po­zos­tają zamknięte, nie spełnię złożonych wam obietnic, kłamałem, boję się. -Aidan