Mu­simy Cytaty

Mu­simy Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson


Mu­simy Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


Mu­simy Cytaty: Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa. -Józef Stanisław Tischner


Mu­simy Cytaty: Miłość jest jak od­ra, wszys­cy mu­simy ją przebyć. -Jerome Klapka


miłość-jest jak od­ra-wszys­cy-mu­simy-ją przebyć
Mu­simy Cytaty: Mu­simy nieść krzyż, za­nim on nas będzie niósł. -Paul Claudel


mu­simy-nieść-krzyż-za­nim-on nas-będzie-ósł
Mu­simy Cytaty: Mu­simy być niewol­ni­kami praw, abyśmy by­li wolni. -Cyceron


mu­simy-być-niewol­­kami-praw-abyśmy-by­li-wolni
Mu­simy Cytaty: Nie mu­simy mieć ty­siąca wspólnych cech, by być razem. -Who


nie-mu­simy-mieć-ty­ąca-wspólnych-cech-by być-razem
Mu­simy Cytaty: będąc 5 kołem mu­simy być przy­goto­wani na wykorzystywanie  -badtomek


będąc-5 kołem-mu­simy-być-przy­goto­wani-na wykorzystywanie 
Mu­simy Cytaty: De­mony przeszłości... nie mu­simy ich go­nić. One na nas czekają. -Nieżywy


de­mony-przeszłoś-nie mu­simy-ich-go­ć-one na nas-czekają
Mu­simy Cytaty: Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. -Mikołaj Gogol


im więcej-w człowieku-zła-tym-bar­dziej-mu­simy-go kochać
Mu­simy Cytaty: Sta­ra to praw­da, że w po­lity­ce często mu­simy uczyć się od wrogów. -Włodzimierz Lenin


sta­ra-to praw­da-że w po­lity­-często-mu­simy-uczyć ę-od wrogów
Mu­simy Cytaty: Kiedy przychodzi do nas spokój, mu­simy go przyjąć z ot­warty­mi rękoma. -Arthur Schopenhauer


kiedy-przychodzi-do nas-spokój-mu­simy-go przyjąć-z ot­warty­mi-rękoma
Mu­simy Cytaty: Tyl­ko we śnie jes­teśmy wol­ni. Na ja­wie mu­simy się śpieszyć. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


Mu­simy Cytaty: prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza  -badtomek


prze­biera­jac-w ofer­tach-mu­simy-pa­mietac-ze kiedys-sie-skoncza 
Mu­simy Cytaty: Jeśli ma­my być ra­zem szczęśli­wi, mu­simy skończyć kurs wy­bacza­nia i zapominania. -John Drescher


jeśli-­my-być-ra­zem-szczęśli­wi-mu­simy-skończyć-kurs-wy­bacza­nia-i zapominania
Mu­simy Cytaty:


je­den-dru­giego-brze­miona-noście-no­simy-na ple­cach-trzeciego
Mu­simy Cytaty:


mu­simy-to pa­mięć-ta pla­neta-nie jest naszą-włas­nośą-~pa­weł-rychlica 
Mu­simy Cytaty: Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-do tru­-spra­wia-że łat­wiej-zno­simy-cierpienia