Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty

Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło. -cala_ja


ale-mu­sisz-też-wie­dzieć-że będąc-ze mną-mu­sisz-być-niepew­nym-te­go-co mi do głowy-wpad­nie-i wie­dzieć-że nie łat­wo
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Przyszłość jest chaotyczna i niepew­na, gdyż chaos i niepew­ność tkwi w sa­mym człowieku. -Antoni Kępiński


przyszłość-jest chaotyczna-i niepew­na-gdyż-chaos-i niepew­ność-tkwi-w ­mym-człowieku
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Cza­sami mu­sisz być łagod­na, żeby być okrutna. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Żyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz. -Tyrezjasz


Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


im większy-od­no­sisz-suk­-tym-więcej-mu­sisz-poświęć-te­go-co kiedyś-posiadałeś
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Mu­sisz być inną, choć będziesz tą samą. -Adam Asnyk


mu­sisz-być-inną-choć-będziesz-tą samą
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Gdy­bym pa­lił, za­paliłbym te­raz pa­piero­sa, pat­rząc na rzekę i myśląc o tym, jak wszys­tko jest mętne i niepew­ne, a tak, nie paląc, po­myślę tyl­ko, że wszys­tko jest mętne i niepew­ne, rzeczy­wiście, ale bez pa­piero­sa, cho­ciaż pa­pieros, gdy­bym go pa­lił, sam z siebie wy­raziłby mętność i niepew­ność rzeczy, tak jak dym, gdy­bym palił. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Żeby być do­cenionym mu­sisz do­cenić sa­mego siebie. -Chemicals


Żeby-być-do­cenionym-mu­sisz-do­cenić-­mego-siebie
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Nie zaw­sze w życiu mu­sisz być pierwszy  -Intryga


nie-zaw­sze-w życiu-mu­sisz-być-pierwszy 
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Zeb­rał wszys­tkie no­tat­ki, la­ta prze­myśleń, niepew­ności, szczęścia i nadziei, wszys­tko to za­war­te w za­pisa­nych drob­nym maczkiem kartkach. Uniósł je w ra­mionach niczym twarz ukocha­nej ko­biety. Wyszedł z sy­pial­ni, słysząc jak je­go bu­ty skrzy­pią po drew­nianej podłodze, po czym poszedł do drzwi pro­wadzących na strych. Ot­worzył je, za­palił światło, za­ciągnął się dy­mem pa­piero­sa, usiadł na za­kurzo­nym fotelu. To wszys­tko co mam - po­myślał. I to Wszys­tko stracone. -laser show


Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest. -André Gide


le­piej-być-niena­widzo­nym-za to-czym ę-jest-ż-być-kocha­nym-za to-czym ę-nie jest
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...   -Seneka 18


nie-mu­sisz-być-bo­giem-aby po­daro­wać-ko­muś-niebo- 
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Niepew­ność rodzi gniew, niepew­ność rodzi ból. -Edyta Bartosiewicz


niepew­ność-rodzi-gniew-niepew­ność-rodzi-ból
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty:


Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Kiedy uczysz się cze­goś no­wego, mu­sisz być dla siebie bar­dzo uprzejma. -Elizabeth Gilbert


kiedy-uczysz ę-cze­goś-no­wego-mu­sisz-być-dla-siebie-bar­dzo-uprzejma
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Można być za­baw­nym, ale nie na­leży być śmiesznym. -Magdalena Samozwaniec


można-być-za­baw­nym-ale-nie na­ży-być-śmiesznym
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną. -Jules Michalet


mężczyz­na-prag­nie-być-sil­nym-ko­bieta-chce-być-kochaną
Mu­sisz Być Niepew­nym Cytaty: Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach. -Owidiusz


być-za­kocha­nym-to być-sza­lonym-przy-zdro­wych-zmysłach