Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras
mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Nie każda mu­zyka ser­ca dotyka. -Bujak Bogusław
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty:
ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety. -Ludwig van Beethoven
mu­zyka-po­win­na-za­palać-płomień-w ser­cu-mężczyz­ny-i na­pełniać-łza­mi-oczy-kobiety
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Bi­cie ser­ca ukocha­nej oso­by to naj­piękniej­sza mu­zyka na świecie. -Lanni
bi­cie-ser­ca-ukocha­nej-oso­by-to naj­piękniej­sza-mu­zyka-na świecie
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Nie korzys­ta z budzi­ka. Budzi go głos sumienia. -Jan Czarny
nie-korzys­-z budzi­ka-budzi go głos-sumienia
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka zaczy­na się tam, gdzie słowo jest bez­silne - nie pot­ra­fi od­dać wy­razu; mu­zyka jest tworzo­na dla niewyrażalnego. -Claude Debussy
mu­zyka-zaczy­na ę-tam-gdzie-słowo-jest bez­silne- nie pot­ra­fi-od­dać-wy­razu-mu­zyka-jest tworzo­na-dla-niewyrażalnego
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Uderzając w strunę wy­doby­wa się dźwięk Uderzając w ser­ce wy­doby­wa się uczucie Żyjąc mu­zyką zagląda­my w wnętrze Zaglądając w wnętrze słyszy­my muzykę Każda chwi­la ma je­den odcień A każdy od­cień za­war­ty jest w chwili Pa­mięć choć za­wod­na zos­ta­wia ślad Z naj­piękniej­szych chwil Czy­tając poezję kar­mi­my umysł Lecz słuchając mu­zyki kar­mi­my duszę War­to żyć mu­zyką w każdej chwili Która zni­ka jed­nocześnie zos­tając w pamięci  -Mitria
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Zachwy­cają wi­doki w różnych swych odsłonach słońce ser­ce napełnia ...ruszam w samą porę Budzi­my no­we i dzień będąc drogą jedną pniemy się ku szczytowi a ce­lem dru­gi człowiek... -sprajtka
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: W tą noc gwieździstą Gdy jes­teśmy sami, A w ser­cach naszych Mu­zyka piękna gra Wy­ciągnij proszę ręke swą I do tańca zap­roś mnie Bo z Tobą za­tańczyć chcę W tą niezywkłą, magiczną Roz­gwieżdżoną noc. -Kaye
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Tobą być i brzmieniem śnić Ciągiem dźwięków mieć swój bit Płynąć nutą a nie kpić Kom­po­nować su­per hit Być mu­zyką co pieści Każdą nutę kluczykiem Szep­tem rytm co szeleści Nieść z ser­ca dreszczykiem  -sprajtka
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić. -Antoni Słonimski
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST. -Frank Zappa
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: jak krop­la światła co spadła z rzęs boga na ser­ce uśpione­go miasta noc budzi sta­re tęsknoty coś drży jeszcze ok­rucha­mi księżyca a więc we mnie istniejesz jak dźwięk zgubiony ze skrzyp­ca­mi w tle jak mu­ry za­pom­nianej warowni za­mykam snów okiennice czas zga­sić wspomnienia już dnieje  -giulietka
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Más quiero ser mala con esperanza de ser bueno que ser bueno con el propósito de ser malo. -Miguel de Cervantes
más-quiero-ser-mala-con-esperanza-de-ser-bueno-ser-bueno-con-el-propósito-de-ser-malo
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka dziura­wi niebo. -Charles Baudelaire
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka wpływa na intelekt. -Piotr Szreniawski
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka pot­rzebą narodów. -Ludwig van Beethoven
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka za­pisem te­go, co kto ma w głowie. -szajbuss
mu­zyka-za­pisem-te­go-co kto- w głowie
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka jest na­miętnością, miłością i tęsknotą. -Richard Wagner
mu­zyka-jest na­miętnośą-miłośą-i tęsknotą
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Dziś mu­zyka po­kazu­je mi drogę do miłości. -Aleksandra_Czarna
dziś-mu­zyka-po­kazu­-mi drogę-do miłoś
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka wpływa na uszlachet­nienie obyczajów. -Arystoteles
mu­zyka-wpływa-na uszlachet­nienie-obyczajów
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Czuła się niekocha­na. Niepot­rzeb­na.Była , bo nie miała po­mysłu na śmierć. Ludzie obar­cza­li ją wi­na za wszel­kie zło te­go świata. Ucie­czką stała się mu­zyka. Je­dyna przy­jaciółka, która mówi to co Ona chce usłyszeć. Być noże próbo­wała zagłuszyć ser­ce , które wyp­lu­wało uczu­cia. Ale one pow­ra­cały, za kaz­dym ra­zem , gdy widziała niepewną przyszłość z pew­nym cżłowiekiem. Bo za­bić można muchę , a nie sta­do uczuć. -vivaldi
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka to dźwięki życia, które przys­wa­ja dusza. {3.09.2015}  -watchingmefall
mu­zyka-to dźwięki-życia-które-przys­wa­ja-dusza-3092015 
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną. -Karol Szymanowski
mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: mój język sze­leści słowa­mi które usychają nim przez us­ta przejdą i jest jeszcze cisza, która ma pra­wo głosu gdy py­tasz czy wszys­tko gra budzi się człowiek z pokąsaną duszą i zgu­bionym ryt­mem, uwikłany w od­wie­czną wojnę po­między ser­cem a rozumem uma­zane krwią ręce świat widział wiele, lecz nie dos­trze­ga mnie dam mu czas, a so­bie spokój https://youtu.be/kf_FvhVAdUY  -motylek96
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: sen budzi samotność. -thrillofit
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Ob­fi­tość budzi przesyt. -Tytus Liwiusz
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Obfitość budzi przesyt. -Tytus Liwiusz
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Ręka budzi rękę. -Anonim
ręka-budzi-rękę
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Czas, wiara i mu­zyka - oto naj­lepsi le­karze duszy. -jatoja
czas-wiara-i mu­zyka- oto-naj­lepsi-­karze-duszy
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Miej­sca, mu­zyka, myśli. Wszys­tko to łączy strata. -MarzycielS
miej­sca-mu­zyka-myśli-wszys­tko to łączy-strata
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Ten uśmiech budzi łzy... -Cykam
ten-uśmiech-budzi-łzy
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: niez­ro­zumienie budzi nieufność  -wenaa01
niez­ro­zumienie-budzi-nieufność 
Mu­zyka Budzi W ser­cu Cytaty: Człowiek pyszny budzi niesmak. -Stanisław Fornal