Mu­zyka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka zaczy­na się tam, gdzie słowo jest bez­silne - nie pot­ra­fi od­dać wy­razu; mu­zyka jest tworzo­na dla niewyrażalnego. -Claude Debussy
mu­zyka-zaczy­na ę-tam-gdzie-słowo-jest bez­silne- nie pot­ra­fi-od­dać-wy­razu-mu­zyka-jest tworzo­na-dla-niewyrażalnego
Mu­zyka Cytaty: In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST. -Frank Zappa
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka dziura­wi niebo. -Charles Baudelaire
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka wpływa na intelekt. -Piotr Szreniawski
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka za­pisem te­go, co kto ma w głowie. -szajbuss
mu­zyka-za­pisem-te­go-co kto- w głowie
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka pot­rzebą narodów. -Ludwig van Beethoven
Mu­zyka Cytaty: Uderzając w strunę wy­doby­wa się dźwięk Uderzając w ser­ce wy­doby­wa się uczucie Żyjąc mu­zyką zagląda­my w wnętrze Zaglądając w wnętrze słyszy­my muzykę Każda chwi­la ma je­den odcień A każdy od­cień za­war­ty jest w chwili Pa­mięć choć za­wod­na zos­ta­wia ślad Z naj­piękniej­szych chwil Czy­tając poezję kar­mi­my umysł Lecz słuchając mu­zyki kar­mi­my duszę War­to żyć mu­zyką w każdej chwili Która zni­ka jed­nocześnie zos­tając w pamięci  -Mitria
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka jest na­miętnością, miłością i tęsknotą. -Richard Wagner
mu­zyka-jest na­miętnośą-miłośą-i tęsknotą
Mu­zyka Cytaty: Dziś mu­zyka po­kazu­je mi drogę do miłości. -Aleksandra_Czarna
dziś-mu­zyka-po­kazu­-mi drogę-do miłoś
Mu­zyka Cytaty: Nie każda mu­zyka ser­ca dotyka. -Bujak Bogusław
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka wpływa na uszlachet­nienie obyczajów. -Arystoteles
mu­zyka-wpływa-na uszlachet­nienie-obyczajów
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka to dźwięki życia, które przys­wa­ja dusza. {3.09.2015}  -watchingmefall
mu­zyka-to dźwięki-życia-które-przys­wa­ja-dusza-3092015 
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną. -Karol Szymanowski
mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
Mu­zyka Cytaty: Miej­sca, mu­zyka, myśli. Wszys­tko to łączy strata. -MarzycielS
miej­sca-mu­zyka-myśli-wszys­tko to łączy-strata
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras
mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
Mu­zyka Cytaty: Czas, wiara i mu­zyka - oto naj­lepsi le­karze duszy. -jatoja
czas-wiara-i mu­zyka- oto-naj­lepsi-­karze-duszy
Mu­zyka Cytaty: Miaro­wość deszczu, mu­zyką sprag­nionych serc. Tan­go uczuć. -cytlopka
miaro­wość-deszczu-mu­zyką-sprag­nionych-serc-tan­go-uczuć
Mu­zyka Cytaty: Szum ko­ron sosen Stuk serc rwących ku sercom Mu­zyka wiosny  -fyrfle
szum-ko­ron-sosen-stuk-serc-rwących-ku sercom-mu­zyka-wiosny 
Mu­zyka Cytaty: wyr­wa­ny ze snów piani­no przes­tało grać lecz mu­zyka trwa  -marchand de sommeil
wyr­wa­ny-ze snów-piani­no-przes­ło-grać-lecz-mu­zyka-trwa 
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka po­maga leczyć duszę, lecz to od nas za­leży czy wyzdrowiejemy. -catpaki
mu­zyka-po­maga-leczyć-duszę-lecz-to od nas-za­ży-czy-wyzdrowiejemy
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka to sztu­ka cie­sze­nia się i smu­cenia bez powodu. -Tadeusz Kotarbiński
mu­zyka-to sztu­ka-cie­sze­nia ę-i smu­cenia-bez-powodu
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyką świergot Par­kietem gałązki drzew Pta­sie zaloty K.A.Sz.  2015r.05.11. -Cris
mu­zyką-świergot-par­kietem-gałązki-drzew-pta­sie-zaloty-kasz- 2015r0511
Mu­zyka Cytaty: Bi­cie ser­ca ukocha­nej oso­by to naj­piękniej­sza mu­zyka na świecie. -Lanni
bi­cie-ser­ca-ukocha­nej-oso­by-to naj­piękniej­sza-mu­zyka-na świecie
Mu­zyka Cytaty: ( Z cyk­lu pa­raf­ra­za na patelni.) Daj­cie mi człowieka, a mu­zyka się znaj­dzie.   -M44G
 z cyk­lu-pa­raf­ra­za-na patelni-daj­cie-mi człowieka-a mu­zyka ę-znaj­dzie- 
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety. -Ludwig van Beethoven
mu­zyka-po­win­na-za­palać-płomień-w ser­cu-mężczyz­ny-i na­pełniać-łza­mi-oczy-kobiety
Mu­zyka Cytaty: Gdy­by fiołki i konwalie, Za­miast pachnąć grać umiały, Byłaby to mu­zyka Chopina. -Leopold Staff
gdy­by-fiołki-i konwalie-za­miast-pachnąć-grać-umiały-byłaby-to mu­zyka-chopina
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka jest wyższym ob­ja­wieniem niż wszys­tka mądrość i ja­kakol­wiek filozofia. -Ludwig van Beethoven
mu­zyka-jest wyższym-ob­ja­wieniem-ż-wszys­tka-mądrość-i ja­kakol­wiek-filozofia
Mu­zyka Cytaty: Praw­dzi­wa do­rosłość oz­nacza roz­ważenie ry­zyka dużo wcześniej niż nagrody. -Nicholas Sparks
praw­dzi­wa-do­rosłość-oz­nacza-roz­ważenie-ry­zyka-żo-wcześniej-ż-nagrody
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka po­jawia się wte­dy, gdy nie pot­ra­fimy opi­sać słowa­mi te­go co czujemy. -Papużka
mu­zyka-po­jawia ę-wte­dy-gdy-nie pot­ra­fimy-opi­ć-słowa­mi-te­go-co czujemy
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka- zbiór nut, który pot­ra­fi po­ruszyć nie tyl­ko nasze ciała, ale i dusze. -NightHuntress
mu­zyka-zbiór-nut-który-pot­ra­fi-po­ruszyć-nie tyl­ko-nasze-ciała-ale-i dusze
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka punk jest wol­na, każde zag­ra­nie na gi­tarze, in­ny chwyt... to już ko­lej­na odmiana. -Kurt Cobain
mu­zyka-punk-jest wol­na-każde-zag­ra­nie-na gi­tarze-in­ny-chwyt-to już-ko­lej­na-odmiana
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka jest je­dyną zmysłową przy­jem­nością poz­ba­wioną zna­mion grzechu. -Paul Samuel Leon Johnson
mu­zyka-jest ­dyną-zmysłową-przy­jem­nośą-poz­ba­wioną-zna­mion-grzechu
Mu­zyka Cytaty: Pragnąłbym, by mu­zyka spra­wiała wrażenie, iż wychodzi z cienia i chwi­lami doń pow­ra­ca; by była kimś dyskretnym. -Claude Debussy
pragnąłbym-by mu­zyka-spra­wiała-wrażenie-iż wychodzi-z cienia-i chwi­lami-doń-pow­ra­ca-by była-kimś-dyskretnym
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka jest jak morze - widzisz brzeg, na którym stoisz, lecz dru­giego doj­rzeć nie podobna. -Henryk Sienkiewicz
mu­zyka-jest jak morze- widzisz-brzeg-na którym stoisz-lecz-dru­giego-doj­rzeć-nie podobna
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka jest jak morze – widzisz brzeg, na którym stoisz, lecz dru­giego doj­rzeć nie podobna. -Henryk Sienkiewicz
mu­zyka-jest jak morze- widzisz-brzeg-na którym stoisz-lecz-dru­giego-doj­rzeć-nie podobna