Mu­zyka Cytaty

Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka zaczy­na się tam, gdzie słowo jest bez­silne - nie pot­ra­fi od­dać wy­razu; mu­zyka jest tworzo­na dla niewyrażalnego. -Claude Debussy


mu­zyka-zaczy­na ę-tam-gdzie-słowo-jest bez­silne- nie pot­ra­fi-od­dać-wy­razu-mu­zyka-jest tworzo­na-dla-niewyrażalnego
Mu­zyka Cytaty: In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST. -Frank Zappa


Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka dziura­wi niebo. -Charles Baudelaire


Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka wpływa na intelekt. -Piotr Szreniawski


Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka za­pisem te­go, co kto ma w głowie. -szajbuss


mu­zyka-za­pisem-te­go-co kto- w głowie
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka pot­rzebą narodów. -Ludwig van Beethoven


Mu­zyka Cytaty: Uderzając w strunę wy­doby­wa się dźwięk Uderzając w ser­ce wy­doby­wa się uczucie Żyjąc mu­zyką zagląda­my w wnętrze Zaglądając w wnętrze słyszy­my muzykę Każda chwi­la ma je­den odcień A każdy od­cień za­war­ty jest w chwili Pa­mięć choć za­wod­na zos­ta­wia ślad Z naj­piękniej­szych chwil Czy­tając poezję kar­mi­my umysł Lecz słuchając mu­zyki kar­mi­my duszę War­to żyć mu­zyką w każdej chwili Która zni­ka jed­nocześnie zos­tając w pamięci  -Mitria


Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka jest na­miętnością, miłością i tęsknotą. -Richard Wagner


mu­zyka-jest na­miętnośą-miłośą-i tęsknotą
Mu­zyka Cytaty: Dziś mu­zyka po­kazu­je mi drogę do miłości. -Aleksandra_Czarna


dziś-mu­zyka-po­kazu­-mi drogę-do miłoś
Mu­zyka Cytaty: Nie każda mu­zyka ser­ca dotyka. -Bujak Bogusław


Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka wpływa na uszlachet­nienie obyczajów. -Arystoteles


mu­zyka-wpływa-na uszlachet­nienie-obyczajów
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka to dźwięki życia, które przys­wa­ja dusza. {3.09.2015}  -watchingmefall


mu­zyka-to dźwięki-życia-które-przys­wa­ja-dusza-3092015 
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną. -Karol Szymanowski


mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
Mu­zyka Cytaty: Miej­sca, mu­zyka, myśli. Wszys­tko to łączy strata. -MarzycielS


miej­sca-mu­zyka-myśli-wszys­tko to łączy-strata
Mu­zyka Cytaty: Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras


mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
Mu­zyka Cytaty: Czas, wiara i mu­zyka - oto naj­lepsi le­karze duszy. -jatoja


czas-wiara-i mu­zyka- oto-naj­lepsi-­karze-duszy
Mu­zyka Cytaty: Miaro­wość deszczu, mu­zyką sprag­nionych serc. Tan­go uczuć. -cytlopka


miaro­wość-deszczu-mu­zyką-sprag­nionych-serc-tan­go-uczuć
Mu­zyka Cytaty: Szum ko­ron sosen Stuk serc rwących ku sercom Mu­zyka wiosny  -fyrfle


szum-ko­ron-sosen-stuk-serc-rwących-ku sercom-mu­zyka-wiosny