Myślą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Myślą Cytaty: Lu­bimy ludzi, którzy bez wa­hania mówią to, co myślą, pod wa­run­kiem, że myślą to sa­mo, co my. -Mark Twain
lu­bimy-ludzi-którzy-bez-wa­hania-mówią-to-co myślą-pod-wa­run­kiem-że myślą-to ­mo-co my
Myślą Cytaty: Kobiety są zdumiewające: albo nie myślą o niczym, albo myślą o czymś innym. -Aleksander Dumas
kobiety-są-zdumiewają-albo-nie-myślą-o-niczym-albo-myślą-o-czymś-innym
Myślą Cytaty: Małe umysły myślą tak sa­mo. Wiel­kie umysły nie myślą podobnie. -one drop for all
małe-umysły-myślą-tak-­mo-wiel­kie-umysły-nie myślą-podobnie
Myślą Cytaty: Oni pat­rząc na siebie nawza­jem. Pat­rzą w mil­cze­niu nie pot­ra­fiąc się odezwać. Myślą o po­lity­ce po­za swoim kra­jem. Myślą o rzeczach tak nieistotnych. Chcąc zmienić bieg spraw i lo­su spiralę. Myślą ile poświęci­li siebie i wspom­nień ulotnych. By zna­leźć się na szczy­cie, a jed­nak nicze­go nie dokonać.. -I'm nothing
Myślą Cytaty: Całe nieszczęście tego świata polega na tym, że ci, co się modlą nie myślą a ci, co myślą nie modlą się.... -Bruce Marshall
całe-nieszczęście-tego-świata-polega-na-tym-że-co-ę-modlą-nie-myślą-a-co-myślą-nie-modlą-ę
Myślą Cytaty: Przegrani dzielą się na dwie grupy: tych, którzy myślą i nic nie robią, i tych, którzy coś stale robią, ale nie myślą. -John Charles Salak
przegrani-dzielą-ę-na-dwie-grupy-tych-którzy-myślą-i-nic-nie-robią-i-tych-którzy-coś-stale-robią-ale-nie-myślą
Myślą Cytaty: Ra­dos­ny uśmiech kry­je cza­sem w so­bie smu­tek głębo­ki. Nie mówisz o swoich prob­le­mach i wszys­cy myślą, że jes­teś sil­na. Sil­na, ale łat­wo ją zra­nić. Wszys­cy myślą, że łat­wo jej wszys­tko w życiu wychodzi, bo jest ład­na, a ona za­cis­ka zęby i działa, żeby udo­wod­nić swoją war­tość. Niektórzy myślą, że pew­nie jest wyb­redna, a ona jest zbyt dum­na na pew­ne spra­wy. Życie jest pełne sprzeczności. -Elizabetta
Myślą Cytaty: Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą. -Krzysztof Kieślowski
krytycy-dzielą-ę-na-trzy-grupy-pierwsza-krytycy-którzy-piszą-to-co-myślą-druga-którzy-piszą-to-co-im-każą-trzecia-którzy-myślą
Myślą Cytaty: Kry­tycy dzielą się na trzy gru­py. Pier­wsza – kry­tycy, którzy piszą to, co myślą. Dru­ga – którzy piszą to, co im każą. Trze­cia – którzy myślą to, co im każą. -Krzysztof Kieślowski
Myślą Cytaty: Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami. -Alfons Karr
Myślą Cytaty: Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami. -Alfons Karr
Myślą Cytaty: ... bo ja myśla­mi biegam na przełaj. -Papużka
bo ja myś­mi-biegam-na przełaj
Myślą Cytaty: Pot­ra­fią, bo myślą, że potrafią. -Wergiliusz
pot­ra­fią-bo myślą-że potrafią
Myślą Cytaty: O pieniądzach naj­mniej myślą ci, co je mają. -Niusza
o pieniądzach-naj­mniej-myślą-co  mają
Myślą Cytaty: Pochłonięty in­ny­mi myśla­mi zos­taję podeptany... -Krisso
pochłonięty-in­ny­mi-myś­mi-zos­taję-podeptany
Myślą Cytaty: Praw­da is­tnieje. Wy­myśla się kłamstwo. -Georges Braque
Myślą Cytaty: Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią. -Anonim
im-mniej-ludzie-myślą-tym-więcej-mówią
Myślą Cytaty: Niektórzy myślą, że istniejemy, żeby się nudzić. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Myślą Cytaty: rośli­ny też myślą że są na końcu łańcucha pokarmowego  -stepbyson
rośli­ny-też-myślą-że są na końcu-łańcucha-pokarmowego 
Myślą Cytaty: Dwa rodzaje ludzi: ci, co myślą, i ci, co się bawią. -Montesquieu
Myślą Cytaty: Żyję myślą że wszys­tko będzie dobrze. -PróbujPatrzećKolorowo
Myślą Cytaty: Malarstwo - coś pośredniego między myślą a rzeczą. -Samuel Coleridge
malarstwo-coś-pośredniego-między-myślą-a-rzeczą
Myślą Cytaty: Dziewczęta wcześniej czują, niźli chłopcy myślą. -Wolter
dziewczę-wcześniej-czują-źli-chłopcy-myślą
Myślą Cytaty: Chciałbym wie­dzieć, co myślą małpy o Darwinie. -Żarko Petan
chciałbym-wie­dzieć-co myślą-łpy-o darwinie
Myślą Cytaty: sa­mot­ni z lękiem przed włas­ny­mi myśla­mi - ludzie statyści  -Maverick123
­­-z lękiem-przed-włas­ny­mi-myś­mi-ludzie-statyś 
Myślą Cytaty: Niektóre koguty myślą, że słońce wschodzi z ich powodu. -Theodor Fontane
niektóre-koguty-myślą-że-słoń-wschodzi-z-ich-powodu
Myślą Cytaty: His­to­ria ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett
his­to­ria- zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że ją zmieniają
Myślą Cytaty: Za­pach bzu tuli Przychodzi akceptacja Myślą do serca  -fyrfle
za­pach-bzu-tuli-przychodzi-akceptacja-myślą-do serca 
Myślą Cytaty: Do­tykiem wiatru, ciepłą pełnią księżyca. Wyklęta myślą. -Papużka
do­tykiem-wiatru-ciepłą-pełą-księżyca-wyklę-myślą
Myślą Cytaty: O niektórych mówią, że myślą, a oni się tylko namyślają. -Anonim
o-niektórych-mówią-że-myślą-a-oni-ę-tylko-namyślają
Myślą Cytaty: Ludzie to zwierzęta, które myślą ze świat należy do nich. -Anonim
ludzie-to-zwierzę-które-myślą-ze-świat-należy-do-nich
Myślą Cytaty: Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Myślą Cytaty: Historia ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett
historia-zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że-ją-zmieniają
Myślą Cytaty: Całe życie fi­lozo­fa to roz­myśla­nia o śmierci. -Cyceron
całe-życie-fi­lozo­fa-to roz­myś­nia-o śmierci
Myślą Cytaty: Kto się za wiele na­myśla, ten niewiele dokaże. -Friedrich von Schiller