Myślący Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Myślący Cytaty: Tylko myślący przeżywa swe życie, u bezmyślnego przechodzi ono obok. -Marie Von Ebner - Eschenbach
tylko-myślący-przeżywa-swe-życie-u-bezmyślnego-przechodzi-ono-obok
Myślący Cytaty: Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba. -Bertold Brecht
człowiek-myślący-nie-zużywa-nigdy-więcej-światła-chleba-i-myśli-ż-trzeba
Myślący Cytaty: Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożliwe, dla nieśmiałych - nieznane, myślący i walczący nazywa ją ideałem. -Wiktor Hugo
przyszłość-wiele-imion-dla-słabych-imię-niemożliwe-dla-nieśmiałych-nieznane-myślący-i-walczący-nazywa-ją-ideałem
Myślący Cytaty: Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożli­we, dla nieśmiałych - niez­na­ne, myślący i wal­czący na­zywa ją ideałem. -Victor Marie Hugo
przyszłość- wiele-imion-dla słabych- imię-niemożli­we-dla-nieśmiałych- niez­na­ne-myślący-i wal­czący-na­zywa-ją ideałem
Myślący Cytaty: Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Myślący Cytaty: Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Myślący Cytaty: De­huma­nizac­ja występu­je wte­dy, gdy pew­ne is­to­ty ludzkie uważają in­ne is­to­ty ludzkie za wyk­luczo­ne z ka­tego­rii mo­ral­nej, jaką sta­nowi oso­ba ludzka (…) W ta­kich wa­run­kach sta­je się możli­we, by nor­malni, zdro­wi mo­ral­nie, a zwyk­le na­wet idealis­tycznie myślący ludzie do­kony­wali aktów des­truk­cyjne­go okrucieństwa. -Philip Zimbardo