Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty

Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń. -Elizabeth Taylor


ciężki-jest-los-współczesnej-kobiety-musi-ubierać-ę-jak-chłopak-wyglądać-jak-dziewczyna-myść-jak-mężczyzna-i-pracować-jak-koń
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. -Alec Guiness


gdy-uczyć-będziemy-ludzi-jak-powinni-myść-a-nie-co-powinni-myść-to-unikniemy-wielu-nieporozumień
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Nie ma innego zaklęcia na szczęście -jak tylko umieć i lubić pracować. -Maria Dąbrowska


nie-innego-zaklęcia-na-szczęście-jak-tylko-umieć-i-lubić-pracować
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń. -Elizabeth Taylor


ciężki-jest los-współczes­nej-ko­biety-mu­ ubierać ę-jak chłopak-wyglądać-jak dziew­czy­na-myść-jak mężczyz­na
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Mężczyzna to jest mężczyzna, ale przystojny mężczyzna - to całkiem co innego. -Louise de Vilmorin


mężczyzna-to-jest-mężczyzna-ale-przystojny-mężczyzna-to-całkiem-co-innego
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Trud­niej jest cza­sami nie myśleć, niż myśleć. -Joanna Chmielewska


Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało. -Andrzej Klawitter


cza­sem-war­to-coś-prze­myść-a nie tyl­ko-po­myść-o czymś-bo to za ło
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. -Oscar Wilde


idealny-mężczyzna-powinien-zawsze-mówić-więcej-ż-myśli-i-zawsze-więcej-myść-ż-mówi
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą. -Liv Ullman


Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: By­le jak pi­sać - to by­le jak myśleć. -Aleksy Tołstoj


Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Jak­by się zas­ta­nowić- to myśleć jest, aż nadto... -Niusza


jak­by ę-zas­­nowić-to myść-jest-aż nadto
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson


działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Mężczyzna wchodzi do świątyni nauki jako jej czciciel, kobieta jak mniszka do klasztoru. On nie potrzebuje się wyrzekać niczego, ona bardzo wiele. On pozostaje ciągle mężczyzną, ona zamienia się w półkobietę. Jemu każdy warunek życia pomaga, z nią każdy walczy. -Aleksander Świętochowski


Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Ro­zumu nie można zastąpić wiedzą o tym, jak na­leży myśleć. -Marek Hłasko


ro­zumu-nie można-zastąpić-wiedzą-o tym-jak na­ży-myść
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Jeżeli ktoś chce odnieść sukces, musi myśleć. Musi myśleć aż do bólu. Musi


jeżeli-ktoś-chce-odnieść-sukces-musi-myść-musi-myść-aż-do-bólu-musi-wałkować-problemy-w-swojej-głowie-aż-do-chwili-gdy-wszelkie-ich
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: pu­kałem nieraz tak jak zwyk­le nieobecna strach myśleć gdzieś jest  -Cykam


pu­kałem-nieraz-tak-jak zwyk­-nieobecna-strach-myść-gdzieś-jest 
Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Muszę pracować, aby istnieć. -Zofia Kucówna


Myśleć Jak Mężczyzna I Pracować Cytaty: Cho­ciaż raz nie myśleć... Mieć głowę lekką jak ba­lon z helem... -NightHuntress


cho­ciaż-raz-nie myść-mieć głowę-lekką-jak ba­lon-z helem