Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel. -Henri Bergson
myśl-jak-człowiek-czynu-i-działaj-jak-myśliciel
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Nie ma nic piękniejszego jak człowiek czynu zdolny do myślenia i czucia. -Henryk Elzenberg
nie-nic-piękniejszego-jak-człowiek-czynu-zdolny-do-myślenia-i-czucia
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: W życiu mu­sisz po­myśleć co chcesz ro­bić,a po­tem po pros­tu wstań i zrób to, na nic zda się bez­czyn­ność wy­pełniająca tak wiele chwil...Po pros­tu przejdź od słowa do czynu. -kate-em
w życiu-mu­sisz-po­myść-co chcesz-ro­bića-po­tem-po pros­-wstań-i zrób-to-na nic-zda ę-bez­czyn­ność-wy­pełniająca-tak-wiele
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie między gadułami. -Anonim
człowiek-czynu-zawsze-wygląda-niestosownie-między-gadułami
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. -Alec Guiness
gdy-uczyć-będziemy-ludzi-jak-powinni-myść-a-nie-co-powinni-myść-to-unikniemy-wielu-nieporozumień
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Wiedza bez czynu jest jak śnieg w gorącym piecu. -H. Jackson Brown
wiedza-bez-czynu-jest-jak-śnieg-w-gorącym-piecu
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Zawrzeć małżeństwo z rozsądku znaczy w większości wypadków zebrać wszystek swój rozum dla popełnienia najbardziej szalonego czynu, jakiego dokonać może człowiek. -Marie Von Ebner - Eschenbach
zawrzeć-łżeństwo-z-rozsądku-znaczy-w-większoś-wypadków-zebrać-wszystek-swój-rozum-dla-popełnienia-najbardziej-szalonego-czynu-jakiego
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń. -Elizabeth Taylor
ciężki-jest-los-współczesnej-kobiety-musi-ubierać-ę-jak-chłopak-wyglądać-jak-dziewczyna-myść-jak-mężczyzna-i-pracować-jak-koń
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń. -Elizabeth Taylor
ciężki-jest los-współczes­nej-ko­biety-mu­ ubierać ę-jak chłopak-wyglądać-jak dziew­czy­na-myść-jak mężczyz­na
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Człowiek choć nie wiem jak wiele by miał, zaw­sze będzie myśleć, nie o tym co po­siada, ale o tym cze­go nie ma. -Agnieszka Lisak
człowiek-choć-nie wiem-jak wiele-by miał-zaw­sze-będzie-myść-nie o tym-co po­siada-ale-o tym-cze­go-nie 
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie. -Frank Lloyd Wright
ek­spert-to człowiek-który-przes­ł-myść- on wie
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Trud­niej jest cza­sami nie myśleć, niż myśleć. -Joanna Chmielewska
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało. -Andrzej Klawitter
cza­sem-war­to-coś-prze­myść-a nie tyl­ko-po­myść-o czymś-bo to za ło
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Zaledwie jeden człowiek na milion potrafi myśleć w ten sposób, że przynosi to jakąś korzyść jemu i innym. -Aldous Huxley
zaledwie-jeden-człowiek-na-milion-potrafi-myść-w-ten-sposób-że-przynosi-to-jakąś-korzyść-jemu-i-innym
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: By­le jak pi­sać - to by­le jak myśleć. -Aleksy Tołstoj
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Człowiek, który nie potrafi panować nad swoimi humorami, nie powinien myśleć o karierze biznesmena. -Hrabia Chesterfield
człowiek-który-nie-potrafi-panować-nad-swoimi-humorami-nie-powinien-myść-o-karierze-biznesmena
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Jak­by się zas­ta­nowić- to myśleć jest, aż nadto... -Niusza
jak­by ę-zas­­nowić-to myść-jest-aż nadto
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym. -John Steinbeck
kiedy-człowiek-powiada-że-nie-chce-o-czymś-mówić-zwykle-to-znaczy-że-nie-może-myść-o-niczym-innym
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Ro­zumu nie można zastąpić wiedzą o tym, jak na­leży myśleć. -Marek Hłasko
ro­zumu-nie można-zastąpić-wiedzą-o tym-jak na­ży-myść
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Jeżeli ktoś chce odnieść sukces, musi myśleć. Musi myśleć aż do bólu. Musi
jeżeli-ktoś-chce-odnieść-sukces-musi-myść-musi-myść-aż-do-bólu-musi-wałkować-problemy-w-swojej-głowie-aż-do-chwili-gdy-wszelkie-ich
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: pu­kałem nieraz tak jak zwyk­le nieobecna strach myśleć gdzieś jest  -Cykam
pu­kałem-nieraz-tak-jak zwyk­-nieobecna-strach-myść-gdzieś-jest 
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Asekuranctwo: listek figowy czynu. -Zbigniew Waydyk
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em
od pięknych-słów-da­leko-do czynu
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Słowo - jest czynu testamentem. -Cyprian Kamil Norwid
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Cho­ciaż raz nie myśleć... Mieć głowę lekką jak ba­lon z helem... -NightHuntress
cho­ciaż-raz-nie myść-mieć głowę-lekką-jak ba­lon-z helem
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Wszystko na świecie domaga się działania człowieka, człowiek nie działający jest upokorzony przez rzeczy i czas, ale nie zawsze chce myśleć o tym. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
wszystko-na-świecie-domaga-ę-działania-człowieka-człowiek-nie-działający-jest-upokorzony-przez-rzeczy-i-czas-ale-nie-zawsze-chce-myść-o-tym
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Myśl jest ziar­nem czynu. -Joseph Murphy
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Bys­trość - dusza wszel­kiego czynu. -Philip Chesterfield
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Chcąc nie chcąc, trzeba myśleć. Dlaczego więc nie myśleć z rozmachem? -Donald Trump
chcąc-nie-chcąc-trzeba-myść-dlaczego-więc-nie-myść-z-rozmachem
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, czynu, wyglądu. -Anonim
przyjaźń-zawiązuje-ę-z-miłoś-zwyczaju-czynu-wyglą
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: Niena­widzę kiedy ludzie mówią mi: - Spróbuj o tym nie myśleć. Niesa­mowi­cie mnie to de­ner­wu­je, mam ochotę wte­dy wbić im nóż w udo i spy­tać: -Bo­li ?! Spróbuj o tym nie myśleć!  -WhiteAngel ♥
Myśleć Jak człowiek Czynu Cytaty: ♣„Kiedy coś stra­cimy,le­piej jest myśleć o tym,co nam jeszcze po­zos­tało i jak możemy to wykorzystać.”♣  -Bella56
♣kiedy-coś-stra­cimy­piej-jest myść-o tymco-nam-jeszcze-po­zos­ło-i jak możemy-to wykorzystać♣