Myśleć Jak człowiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. -Alec Guiness
gdy-uczyć-będziemy-ludzi-jak-powinni-myść-a-nie-co-powinni-myść-to-unikniemy-wielu-nieporozumień
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń. -Elizabeth Taylor
ciężki-jest-los-współczesnej-kobiety-musi-ubierać-ę-jak-chłopak-wyglądać-jak-dziewczyna-myść-jak-mężczyzna-i-pracować-jak-koń
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń. -Elizabeth Taylor
ciężki-jest los-współczes­nej-ko­biety-mu­ ubierać ę-jak chłopak-wyglądać-jak dziew­czy­na-myść-jak mężczyz­na
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Człowiek choć nie wiem jak wiele by miał, zaw­sze będzie myśleć, nie o tym co po­siada, ale o tym cze­go nie ma. -Agnieszka Lisak
człowiek-choć-nie wiem-jak wiele-by miał-zaw­sze-będzie-myść-nie o tym-co po­siada-ale-o tym-cze­go-nie 
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie. -Frank Lloyd Wright
ek­spert-to człowiek-który-przes­ł-myść- on wie
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Trud­niej jest cza­sami nie myśleć, niż myśleć. -Joanna Chmielewska
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało. -Andrzej Klawitter
cza­sem-war­to-coś-prze­myść-a nie tyl­ko-po­myść-o czymś-bo to za ło
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Zaledwie jeden człowiek na milion potrafi myśleć w ten sposób, że przynosi to jakąś korzyść jemu i innym. -Aldous Huxley
zaledwie-jeden-człowiek-na-milion-potrafi-myść-w-ten-sposób-że-przynosi-to-jakąś-korzyść-jemu-i-innym
Myśleć Jak człowiek Cytaty: By­le jak pi­sać - to by­le jak myśleć. -Aleksy Tołstoj
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Człowiek, który nie potrafi panować nad swoimi humorami, nie powinien myśleć o karierze biznesmena. -Hrabia Chesterfield
człowiek-który-nie-potrafi-panować-nad-swoimi-humorami-nie-powinien-myść-o-karierze-biznesmena
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Jak­by się zas­ta­nowić- to myśleć jest, aż nadto... -Niusza
jak­by ę-zas­­nowić-to myść-jest-aż nadto
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym. -John Steinbeck
kiedy-człowiek-powiada-że-nie-chce-o-czymś-mówić-zwykle-to-znaczy-że-nie-może-myść-o-niczym-innym
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Ro­zumu nie można zastąpić wiedzą o tym, jak na­leży myśleć. -Marek Hłasko
ro­zumu-nie można-zastąpić-wiedzą-o tym-jak na­ży-myść
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Jeżeli ktoś chce odnieść sukces, musi myśleć. Musi myśleć aż do bólu. Musi
jeżeli-ktoś-chce-odnieść-sukces-musi-myść-musi-myść-aż-do-bólu-musi-wałkować-problemy-w-swojej-głowie-aż-do-chwili-gdy-wszelkie-ich
Myśleć Jak człowiek Cytaty: pu­kałem nieraz tak jak zwyk­le nieobecna strach myśleć gdzieś jest  -Cykam
pu­kałem-nieraz-tak-jak zwyk­-nieobecna-strach-myść-gdzieś-jest 
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Cho­ciaż raz nie myśleć... Mieć głowę lekką jak ba­lon z helem... -NightHuntress
cho­ciaż-raz-nie myść-mieć głowę-lekką-jak ba­lon-z helem
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Wszystko na świecie domaga się działania człowieka, człowiek nie działający jest upokorzony przez rzeczy i czas, ale nie zawsze chce myśleć o tym. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
wszystko-na-świecie-domaga-ę-działania-człowieka-człowiek-nie-działający-jest-upokorzony-przez-rzeczy-i-czas-ale-nie-zawsze-chce-myść-o-tym
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Chcąc nie chcąc, trzeba myśleć. Dlaczego więc nie myśleć z rozmachem? -Donald Trump
chcąc-nie-chcąc-trzeba-myść-dlaczego-więc-nie-myść-z-rozmachem
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Niena­widzę kiedy ludzie mówią mi: - Spróbuj o tym nie myśleć. Niesa­mowi­cie mnie to de­ner­wu­je, mam ochotę wte­dy wbić im nóż w udo i spy­tać: -Bo­li ?! Spróbuj o tym nie myśleć!  -WhiteAngel ♥
Myśleć Jak człowiek Cytaty: ♣„Kiedy coś stra­cimy,le­piej jest myśleć o tym,co nam jeszcze po­zos­tało i jak możemy to wykorzystać.”♣  -Bella56
♣kiedy-coś-stra­cimy­piej-jest myść-o tymco-nam-jeszcze-po­zos­ło-i jak możemy-to wykorzystać♣ 
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Byle jak pisać - to byle jak myśleć. -Aleksy Tołstoj
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Pod­sta­wowym obo­wiązkiem in­te­lek­tualis­ty jest myśleć i mówić prawdę. (…) Myśleć to znaczy zas­ta­nawiać się nad tym, kim jes­teśmy i ja­ka jest otaczająca rzeczy­wis­tość. Oz­nacza to siłą rzeczy od­po­wie­dzial­ność za słowo. -Zbigniew Herbert
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Wierzyć nie myśląc, jest prawie równie źle, jak myśleć nie wierząc. -William James
wierzyć-nie-myśląc-jest-prawie-równie-ź-jak-myść-nie-wierząc
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Człowiek kierujący się wyłącznie rozumem staje się równie automatyczny w swoim postępowaniu, jak człowiek kierujący się instynktem, jak prymityw sterowany kilkoma elementarnymi instynktami. -Dana Dumitriu
człowiek-kierujący-ę-wyłącznie-rozumem-staje-ę-równie-automatyczny-w-swoim-postępowaniu-jak-człowiek-kierujący-ę-instynktem-jak-prymityw
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Nau­czy­liśmy się myśleć o przyszłości jak o Ziemi Obieca­nej, którą osiągają wiel­cy bo­hate­rowie. A nie jak o czymś, do cze­go każdy się dos­ta­nie z prędkością sześćdziesięciu mi­nut na godzinę, co­kol­wiek czy­ni, kim­kolwiek jest. -Clive Staples Lewis
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Człowiek musi mieszkać jak człowiek, żeby być człowiekiem. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd. -Marek Hłasko
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek. -Antoine De Saint - Exupery
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Leżał krzyżem ksiądz Krzyś wokół nie widzi nic przes­tań myśleć i Ty pad­niesz tru­pem jak Krzyś  -MyArczi
leżał-krzyżem-ksiądz-krzyś-wokół-nie widzi-nic-przes­ń-myść-i ty-pad­niesz-tru­pem-jak krzyś 
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Myśleć znaczy czuć. Ale czy czuć znaczy myśleć?  -NightHuntress
myść-znaczy-czuć-ale czy-czuć-znaczy-myść 
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowonarodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Myśleć Jak człowiek Cytaty: Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowo-narodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć