Myśli Byłoby Dla Cytaty

Myśli Byłoby Dla Cytaty: Pow­szechne od­ga­dywa­nie myśli byłoby dla większości katastrofą. -Stanisław Breyer


pow­szechne-od­ga­dywa­nie-myśli-byłoby-dla-większoś-katastrofą
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Nie urodzić się, byłoby dla człowieka najlepszym. -Teogonis


nie-urodzić-ę-byłoby-dla-człowieka-najlepszym
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy!  -Andrea


jes­teś-ob­sesją-moich-myśli-naj­większym-pożąda­niem-dla-moich-oczu-po­kusą-dla-moich-ust-tor­turą-dla-mej-tęsknoty-i-wreszcie
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Bóg jest nieuprzejmy: zmarszczki skoncentrował na twarzy, chociaż gdzie indziej też byłoby dla nich dość miejsca. -Jeanne Moreau


bóg-jest-nieuprzejmy-zmarszczki-skoncentrował-na-twarzy-chociaż-gdzie-indziej-też-byłoby-dla-nich-dość-miejsca
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne. -Jan du Plessis


Myśli Byłoby Dla Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Byłoby źle, gdy­by ktoś nie miał w swoim życiu ok­re­su, kiedy mu się wy­daje, że Wer­ter zos­tał na­pisa­ny tyl­ko dla niego. -Johann Wolfgang Goethe


byłoby-ź-gdy­by-ktoś-nie miał-w swoim-życiu-ok­re­su-kiedy-mu ę-wy­daje-że wer­ter-zos­ł-na­pisa­ny-tyl­ko-dla-niego
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Każdy naród wal­czący o niepod­ległość ma szan­se. Gdy­byśmy pat­rzy­li na to sto­sun­kiem sił, nie byłoby dziś wol­nej Gruz­ji, nie byłoby też zresztą wol­nej Polski. -Lech Kaczyński


każdy-naród-wal­czący-o niepod­ległość- szan­se-gdy­byśmy pat­rzy­li-na to sto­sun­kiem-ł-nie byłoby-dziś-wol­nej-gruz­ji
Myśli Byłoby Dla Cytaty: - Wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi - do­kończyłem - myśli­my tyl­ko o so­bie, a jeżeli zdarza nam się o kimś dru­gim, to dla­tego, by dla swoich celów wy­korzys­tać. Ta­ka jest, nies­te­ty, bru­tal­na praw­da o życiu. -Marta Fox


Myśli Byłoby Dla Cytaty: obłędna refleksja pojednania myśli zam­kniętej pod życiorysem spektakli ce­leb­rujących od­wie­czne przemijanie... nad skraw­kiem po­ran­ne­go światła w jut­rzen­ce po­zamy­kanych myśli i natchnień świętej z otoczenia dyskusji gdzie niewidzial­ny ele­ment pozostawia wiele do życzenia dla układan­ki z kazania puzzle  -Rewizor102


Myśli Byłoby Dla Cytaty: Dalekie przywiązania są schroniskiem dla myśli. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Myśli Byłoby Dla Cytaty:


ziemia-jest jak sztuka-zmien­na-i bezlitosna-bez-księżyca-nie byłoby-życia-bez-życia-nie byłoby-nas-bez-nas-nie było-szkód-~ pa­weł
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same. -Marie Von Ebner - Eschenbach


myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Kochając nie myśli się, by coś zachować dla siebie. -Romain Rolland


kochając-nie-myśli-ę-by-coś-zachować-dla-siebie
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Kochając nie myśli się, by coś zacho­wać dla siebie. -Romain Rolland


kochając-nie myśli-ę-by coś-zacho­wać-dla-siebie
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli. -Witold Gombrowicz


bez-uczniów-nie-byłoby-szkoły-a-bez-szkoły-nie-byłoby-nauczycieli
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Jak długo człowiek myśli w pierwszej osobie, konieczność jest dla niego wrogiem. -Simone Weil


jak-długo-człowiek-myśli-w-pierwszej-osobie-konieczność-jest-dla-niego-wrogiem
Myśli Byłoby Dla Cytaty: Iry­towa­nie się na moją nies­praw­ność byłoby stratą cza­su. Ludzie nie mają cza­su dla ko­goś, kto się zaw­sze złości lub narze­ka. Trze­ba iść ze swym życiem do przo­du, i myślę, że uda­wało mi się to nieźle. -Stephen Hawking