Myślom I Wspomnieniom Cytaty

Myślom I Wspomnieniom Cytaty: Kielce są wyjątkowo drogie myślom i wspomnieniom wielkiej części legionistów, bo tu był pierwszy pocałunek wojny, bo to był pierwszy krok do awantur naszych girlandy. -Józef Piłsudski


kielce-są-wyjątkowo-drogie-myślom-i-wspomnieniom-wielkiej-częś-legionistów-bo-był-pierwszy-pocałunek-wojny-bo-to-był-pierwszy-krok-do
Myślom I Wspomnieniom Cytaty: Rasowym myślom nakłada sie kaganiec. -Zbigniew Waydyk


rasowym-myślom-nakłada-sie-kaganiec
Myślom I Wspomnieniom Cytaty: Tak pi­sać, by słowom było cias­no, a myślom przestronnie. -Julian Tuwim


tak-pi­ć-by słowom-było-cias­no-a myślom-przestronnie
Myślom I Wspomnieniom Cytaty: Cza­sami uda­je mi się egzys­to­wać wyłącznie dzięki myślom o tobie. -Nicholas Sparks


cza­sami-uda­-mi ę-egzys­to­wać-wyłącznie-dzięki-myślom-o tobie
Myślom I Wspomnieniom Cytaty: To straszli­wa praw­da, iż cier­pienie do­daje głębi naszym myślom i nieod­parte­go uro­ku rysom. -Luanne Rice


to straszli­wa-praw­da-iż cier­pienie-do­daje-głębi-naszym-myślom-i nieod­parte­go-uro­ku-rysom
Myślom I Wspomnieniom Cytaty: Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie. -Adam Mickiewicz


język-kłamie-głosowi-a-głos-myślom-kłamie
Myślom I Wspomnieniom Cytaty: Język kłamie głoso­wi, a głos myślom kłamie. -Adam Mickiewicz


język-kłamie-głoso­wi-a głos-myślom-kłamie
Myślom I Wspomnieniom Cytaty: Tra­wo, tra­wo do kolan! Pod­nieś mi się do czoła, Żeby myślom nie było Ani mnie, ani pola. -Julian Tuwim


tra­wo-tra­wo-do kolan-pod­nieś-mi ę-do czoła-Żeby-myślom-nie było-ani-mnie-ani-pola
Myślom I Wspomnieniom Cytaty: Człowiek, ta gibka istota, poddająca się w społeczności myślom i wpływom cudzym, zarówno zdolny jest poznać własną naturę, kiedy mu ją ktoś ukaże, jak stracić jej poczucie, kiedy mu się ją ukrywa. -Montesquieu


Myślom I Wspomnieniom Cytaty: To straszli­wa praw­da, iż cier­pienie do­daje głębi naszym myślom i nieod­parte­go uro­ku ry­som, że na­syca tem­br głosu. Pod wa­run­kiem jed­nak, że wcześniej nie wy­pali op­ty­miz­mu, ducha i wyob­raźni, a także sza­cun­ku wo­bec pros­tych, jed­nakże nieo­dzow­nych prze­jawów życia. -R » Anne Rice » Królowa potępionych


Myślom I Wspomnieniom Cytaty: Chwała twoim dłoniom które ty­le pier­si ukołysały do snu. Chwała twoim ustom które ty­le słów wtłoczyły z pow­ro­tem do zdzi­wionych gardeł. Chwała twoim oczom które przej­rzały ty­le ko­biecych pod­stępów . Chwała im bo os­trze­gały mnie szczerze. Chwała twoim myślom scho­wanym głęboko. Chwała im bo one jedne spra­wiły że wierzę. -Gold Fishy


Myślom I Wspomnieniom Cytaty: Są ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne, które każą - sku­piać wzrok na czym­kolwiek - oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym. A raczej - poz­wa­lać myślom hu­lać swo­bod­nie, nie zat­rzy­mując żad­nej na dłużej. Jed­nak wszys­tkie mo­je myśli ob­ra­cają się wokół te­go sa­mego, od wielu, wielu dni. -Anna Onichimowska