Na Tym świecie Cytaty

Na Tym świecie Cytaty: Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości. -Jan Twardowski


Na Tym świecie Cytaty: Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich. -Anonim


Na Tym świecie Cytaty: Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. -Edward Stachura


kto-ją ob­darzył-taką-de­likat­nośą-mu­-jej-być-bar­dzo-nielek­ko-w życiu-tym-w świecie-tym
Na Tym świecie Cytaty: Chciałabym z Tobą po­roz­ma­wiać, pośmiać się, przy­tulić, naj­gor­sze w tym wszys­tkim jest to, że Ciebie na tym świecie już nie ma... Tęsknie A.[*]  -AnDree


chciałabym-z tobą-po­roz­­wiać-pośmiać-ę-przy­tulić-naj­gor­sze-w tym-wszys­tkim-jest to-że ciebie-na tym-świecie-już-nie 
Na Tym świecie Cytaty: Pogódź z tym, że na świecie nie ma sprawiedliwości. -Richard Carlson


pogódź-z-tym-że-na-świecie-nie-sprawiedliwoś
Na Tym świecie Cytaty: Skłonni jesteśmy przywiązywać niezmierną wagę do wszystkiego, w czym sami uczestniczymy, i co bywa codziennym udziałem ludzi takich jak my. Nasza próżność nadaje tym rzeczom szczególnie zaszczytne miejsce wśród spraw dziejących się na tym świecie. -Montesquieu


Na Tym świecie Cytaty: Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy. -Rabindranath Tagore


Żyjemy-na-tym-świecie-dotąd-dopóki-kochamy
Na Tym świecie Cytaty: Na tym świecie wszystko skazane jest na krótki żywot. -Paulo Coelho


na-tym-świecie-wszystko-skazane-jest-na-krótki-żywot
Na Tym świecie Cytaty: Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. -Diogenet


czym-jest-dusza-w-ciele-tym-są-w-świecie-chrześcijanie
Na Tym świecie Cytaty: Niejed­nej ko­biecie źle się żyje na tym świecie. -Bujak Bogusław


niejed­nej-ko­biecie-ź ę-żyje-na tym-świecie
Na Tym świecie Cytaty: Ty i ja ma­my ciepło. Tak trud­no je zna­leźć na tym świecie. /z filmu/  -Majka_Majdan


ty i ja ­my-ciepło-tak trud­no- zna­źć-na tym-świecie-z-filmu 
Na Tym świecie Cytaty: Mało rzeczy na tym świecie dorównuje swojemu obrazowi w sztuce. -Klapka Jerome Jerome


mało-rzeczy-na-tym-świecie-dorównuje-swojemu-obrazowi-w-sztuce
Na Tym świecie Cytaty: Na tym świecie jest tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte


na-tym-świecie-jest-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać
Na Tym świecie Cytaty: Jeśli niewiedza jest szczęściem, skąd tylu nieszczęśliwych na tym świecie? -Oscar Levant


jeśli-niewiedza-jest-szczęściem-skąd-tylu-nieszczęśliwych-na-tym-świecie
Na Tym świecie Cytaty: Na tym świecie istnieje tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte


na-tym-świecie-istnieje-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać
Na Tym świecie Cytaty: Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe. -Nicholas Sparks


Na Tym świecie Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


Na Tym świecie Cytaty: Prawdziwa mądrość nie jest pewna niczego na tym pełnym sprzeczności świecie. -Joseph Conrad


prawdziwa-mądrość-nie-jest-pewna-niczego-na-tym-pełnym-sprzecznoś-świecie