Na dob­rej Cytaty

Na dob­rej Cytaty: Giną dob­re praw­dy z bra­ku dob­rej obrony. -Wacław Berent


giną-dob­re-praw­dy-z bra­ku-dob­rej-obrony
Na dob­rej Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


Na dob­rej Cytaty: Nig­dy nie było dob­rej woj­ny i złego pokoju. -Benjamin Franklin


nig­dy-nie było-dob­rej-woj­ny-i złego-pokoju
Na dob­rej Cytaty: Niech szlak trafi... ja zno­wu zszedłem z dob­rej drogi. -Kapitan


niech-szlak-trafi-ja zno­wu-zszedłem-z dob­rej-drogi
Na dob­rej Cytaty: W dob­rej sztu­ce wszys­tkie pos­ta­cie są sympatyczne. -Marcel Pagnol


w dob­rej-sztu­-wszys­tkie-pos­­cie-są sympatyczne
Na dob­rej Cytaty: Wszys­tkie wiel­kości świata nie są war­te dob­rej przyjaźni. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Na dob­rej Cytaty: Kiedy nie ma dob­rej od­po­wie­dzi na py­tanie, po­zos­ta­je od­po­wiedź szczera. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Na dob­rej Cytaty: Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości  -natalia(__ups


ro­bienie-dob­rej-mi­ny-do złej-gry-to jeszcze-nie gwa­ran­cja-szczeroś 
Na dob­rej Cytaty: Le­piej zos­tać epi­gonem dob­rej spra­wy niż no­wato­rem nikczemnej. -Jacek Wejroch


le­piej-zos­ć-epi­gonem-dob­rej-spra­wy-ż-no­wato­rem-nikczemnej
Na dob­rej Cytaty: Praw­dzi­wym epi­logiem dob­rej książki jest pa­mięć czytelnika. Z cyk­lu po­wieści


praw­dzi­wym-epi­logiem-dob­rej-książki-jest pa­mięć-czytelnika-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Na dob­rej Cytaty: Poz­by­waj się swych wrogów pop­rzez za­wiera­nie z ni­mi przy­jaźni i po­kazy­wanie im dob­rej drogi. -Kossak


poz­by­waj ę-swych-wrogów-pop­rzez-za­wiera­nie-z ­mi-przy­jaź-i po­kazy­wanie-im dob­rej-drogi
Na dob­rej Cytaty: po jej ciele prze­suwają się cienie daw­nych lęków natchniona mocą dob­rej nadziei przylądka umysłu  -Angel Des Penseurs


po jej-ciele-prze­suwają-ę-cienie-daw­nych-lęków-natchniona-mocą-dob­rej-nadziei-przylądka-umysłu 
Na dob­rej Cytaty: Ludzie dob­rej wo­li pou­czają. Ludzie złej wo­li straszą. -Wincenty Styś


ludzie-dob­rej-wo­li-pou­czają-ludzie złej-wo­li-straszą
Na dob­rej Cytaty: Bym wziął nick Mic­kiewicz ale był zajęty więc wyb­rałem nick Kos­sak. Poz­dra­wiam wszys­tkich i życzę dob­rej no­cy :)  -Kossak


bym-wziął-nick-mic­kiewicz-ale-był-zajęty-więc-wyb­rałem-nick-kos­sak-poz­dra­wiam wszys­tkich-i życzę-dob­rej-no­cy- 
Na dob­rej Cytaty: Gdy spoglądam na swo­je życie z per­spek­ty­wy cza­su przy dob­rej mu­zyce, zaw­sze na moich us­tach tworzy się uśmiech. Gdy ma­cie chwilę dla siebie zróbcie do sa­mo, a zro­zumiecie ^^  -CЯuelCOMA


Na dob­rej Cytaty: Dziś, kiedy na mnie spoj­rzał, zas­ta­nawiałam się, czy mo­je oczy również wyg­la­dały tak sa­mo jak Je­go. Czy były prze­pełnione tym sa­mym blas­kiem, tym sa­mym dob­rem i spo­kojem. Później stwier­dziłam, że w Je­go do mnie skiero­wanym spoj­rze­niu było ty­le piękna i dob­rej emoc­ji, że chy­ba nig­dy nie będę w sta­nie Go w tej rzeczy dogonić. -szantiil


Na dob­rej Cytaty: Chcesz byc sil­ny pij mle­ko!!! Chcesz być sil­ny ducho­wo słuchaj dob­rej muzyki. -Pan Życie


chcesz-byc-sil­ny-pij-mle­ko-chcesz-być-sil­ny-ducho­wo-słuchaj-dob­rej-muzyki
Na dob­rej Cytaty: Które­goś dnia ugaszę ciepło ser­ca i schłodzę płynącą krew, które­goś dnia gdy już zro­zumiem że dob­re chęci nie czy­nią ze mnie dob­rej oso­by. Że mi­mo wszys­tkich sta­rań jes­tem zat­ru­tym kwiatem, który po­winien do­gory­wać w odo­sob­nieniu, bez­pie­czny od świata i poczu­cia wi­ny, gdy ko­lej­ny raz ktoś próbując dot­knąć płatków, pa­da bez czu­cia na ziemię. -Arisa