Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty

Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Płonęła już cała bied­niej­sza część Mor­pork. Bo­gat­si, god­niej­si mie­szkańcy An­kh, na dru­gim brze­gu rze­ki, reago­wali na sy­tuację z bez­przykładną od­wagą, gorączko­wo burząc mosty. -Terry Pratchett


Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: wszys­tkie sny o tobie obudź dru­gim brze­giem nie od­da­laj mostów gdyż tyl­ko pod bramą pięknych uczuć zap­raszają ogrody kwiata­mi myśli niepojętych po ludzku ra­dos­nych chwil i wszys­tkich początków  -wdech


Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Od­da os­tatni kęs, uwierz jest ta­ka postać Kwin­te­sen­cja człowie­czeństwa w osobie Mały chłopiec, które­mu nie wiele los dał Lecz też nie zat­ruł wbi­jając w ser­ce kolec Wszys­cy za­tonięci w ma­terial­nym buszu Nikt nie pot­ra­fiłby choćby popatrzeć W stronę pot­rze­bujące­go, te­go bez ruchu Leżące­go, uwięzione­go jak­by w klatce Pou­cza je­den z dru­gim, je­den z dru­gim tak na prawdę Nic nie war­te jed­nos­tki, py­tające tylko Autorów o treści uk­ry­te na kartce Między wier­sza­mi, myślą, że coś widzą. -Bruno


Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Można wejść do tej sa­mej rze­ki - jak naj­bar­dziej - na­wet jeżeli brze­gi za­rosły trzciną, a gdzieś przy brze­gu po­jawiła się nieo­cze­kiwa­na mieliz­na. To właśnie rze­ki są jed­ny­mi z rzad­kich niez­mien­nych zja­wisk na świecie, i w cza­sie, i w przestrzeni. -Olga Tokarczuk


Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: By­wały mo­men­ty,że jed­no by za dru­gim w og­nień skoczyło... Dziś wiem, ze jed­no by dru­gie w ten ogień pchneło, by­le by so­bie ulżyc... -kate-em


by­wały-mo­men­tyże-jed­no-by za dru­gim-w og­nień-skoczyło-dziś wiem-ze jed­no-by dru­gie-w ten-ogień-pchneło-by­
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Bar­dziej się ciesz z wyświad­czo­nych dru­gim, niż z odeb­ra­nych dob­rodziej­stw, bo za pier­wsze masz chwałę, a dru­gie wkładają na ciebie ciężar wdzięczności. -Sokrates


bar­dziej ę-ciesz-z wyświad­czo­nych-dru­gim-ż-z odeb­ra­nych-dob­rodziej­stw-bo za pier­wsze-masz-chwałę-a dru­gie-wkładają
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem. -Alighieri Dante


nadzieja-przychodzi-do człowieka-wraz-z dru­gim-człowiekiem
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Wie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi. -Platon


wie­dza-jest dru­gim-słońcem-dla-ludzi
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Łat­wiej niektórym książkę na­pisać, niż dru­gim ją przeczytać. -Alojzy Żółkowski


Łat­wiej-niektórym-książkę-na­pisać-ż-dru­gim-ją przeczytać
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Wie­dza jest dru­gim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. -Heraklit z Efezu


wie­dza-jest dru­gim-słońcem-dla-tych-którzy-ją posiadają
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Gdy­by Bóg ob­darzył go dru­gim ro­zumiem, to ten ro­zum umarłby z samotności. -Harlan Coben


gdy­by-bóg-ob­darzył-go dru­gim-ro­zumiem-to ten-ro­zum-umarłby-z samotnoś
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty:


je­den-dru­giego-brze­miona-noście-no­simy-na ple­cach-trzeciego
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Czy jes­teśmy świado­mi te­go ja­kie uczu­cia budzi­my w dru­gim człowieku?  -opuszczona


czy-jes­teśmy-świado­mi-te­go-ja­kie-uczu­cia-budzi­my-w dru­gim-człowieku 
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Sa­mot­ny kot Nikt mnie nie chciał Więc umarłem po dru­gim życiu. -insomnia04


sa­­ny-kot-nikt-mnie-nie chciał-więc-umarłem-po dru­gim-życiu
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Sen jest dru­gim życiem. Widzisz w nim to, cze­go tak nap­rawdę pragniesz. -PoznajPrawdę


sen-jest dru­gim-życiem-widzisz-w nim-to-cze­go-tak-nap­rawdę-pragniesz
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Niepo­mier­ne to szczęście, kiedy od­najdu­jesz w dru­gim człowieku swoją prozę życia. -Papużka


niepo­mier­ne-to szczęście-kiedy-od­najdu­jesz-w dru­gim-człowieku-swoją-prozę-życia
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Kto wie­rzy w obec­ność dob­ra w dru­gim człowieku, roz­budza je w nim. -Jean-Paul Sartre


kto-wie­rzy-w obec­ność-dob­ra-w dru­gim-człowieku-roz­budza- w nim
Na dru­gim Brze­gu Rze­ki Cytaty: Licz na tych, którzy nie za­wodzą: pier­wszym jest Bóg, dru­gim - Ty sam. -św. Tomasz z Akwinu


licz-na tych-którzy-nie za­wodzą-pier­wszym-jest bóg-dru­gim- ty sam