Na ja­kiś Cytaty

Na ja­kiś Cytaty: Różni­ce między ge­nerac­ja­mi spro­wadzają się do te­go, że ja­kiś czas piszą:


Na ja­kiś Cytaty: By is­tniało zwier­ciadło świata, świat mu­si mieć ja­kiś kształt. -Umberto Eco


by is­tniało-zwier­ciadło-świata-świat-mu­-mieć-ja­kiś-kształt
Na ja­kiś Cytaty: Ludzie złodzieje, zys­kując ja­kiś przedmiot. Tracą na wartości. -cytlopka


ludzie-złodzieje-zys­kując-ja­kiś-przedmiot-tracą-na wartoś
Na ja­kiś Cytaty: Ta sa­ma dro­ga Te sa­me od­ległości Te sa­me oso­by Tyl­ko ja ja­kiś in­ny Ja­koś dziw­nie zagubiony  -samothnick


ta ­-dro­ga-te ­me-od­ległoś-te ­me-oso­by-tyl­ko-ja ja­kiś-in­ny-ja­koś-dziw­nie-zagubiony 
Na ja­kiś Cytaty: Cze­kis­ta po­winien mieć chłod­ny umysł, gorące ser­ce i czys­te ręce. -Feliks Dzierżyński


cze­kis­-po­winien-mieć-chłod­ny-umysł-gorą-ser­-i czys­te-rę
Na ja­kiś Cytaty: Ilek­roć zadźwięczy dzwo­nek, ja­kiś anioł dos­ta­je skrzydła i aureolę. -Jill Barnett


ilek­roć-zadźwięczy-dzwo­nek-ja­kiś-anioł-­­-skrzydła-i aureolę
Na ja­kiś Cytaty: Nie na­zywaj mnie swoim szczęściem, bo­wiem szczęście co ja­kiś czas nas opuszcza. -Nicole


nie-na­zywaj-mnie-swoim-szczęściem-bo­wiem-szczęście-co ja­kiś-czas-nas-opuszcza
Na ja­kiś Cytaty: `Po­dob­no ko­bieta do płaczu zaw­sze znaj­dzie ja­kiś powód, gorzej z siłami. -bluecaffe


`po­dob­no-ko­bieta-do płaczu-zaw­sze-znaj­dzie-ja­kiś-powód-gorzej-z łami
Na ja­kiś Cytaty: Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. A cad is a man who kis­ses and tel­ls. (ang.)  -Autor nieznany


cham-to ktoś-kto-mówi-gdy-całuje-a-cad-is a man-who-kis­-and-tel­ls-ang 
Na ja­kiś Cytaty: Cza­sem jest zbyt późno żeby w ja­kiś sposób pomóc cho­rej osobie... -AnDree


cza­sem-jest zbyt-późno-żeby-w ja­kiś-sposób-pomóc-cho­rej-osobie
Na ja­kiś Cytaty: Film koszto­wał 31 mi­lionów do­larów? Mając ta­kie pieniądze, mógłbym do­konać in­wazji na ja­kiś kraj. -Clint Eastwood


film-koszto­wał-31 mi­lionów-do­larów-mając-­kie-pieniądze-mógłbym-do­konać-in­wazji-na ja­kiś-kraj
Na ja­kiś Cytaty: Jeżeli poz­wo­licie, żeby ja­kiś człowiek mówił dos­ta­tecznie długo, to znaj­dzie wyznawców. -Robert Louis Stevenson


jeżeli-poz­wo­licie-żeby-ja­kiś-człowiek-mówił-­­tecznie-długo-to znaj­dzie-wyznawców
Na ja­kiś Cytaty: W każdym związku na­poty­kamy na ja­kiś prob­lem, lecz liczy się to żebyśmy ra­zem z niego wyszli. -AnDree


w każdym-związku-na­poty­kamy-na ja­kiś-prob­lem-lecz-liczy ę-to żebyśmy-ra­zem-z niego-wyszli
Na ja­kiś Cytaty: Miłość to ta­ki krótki ok­res, w którym ja­kiś bliźni płci prze­ciw­nej jest o nas te­go sa­mego zda­nia, co i my. -Magdalena Samozwaniec


miłość-to ­ki-krótki-ok­res-w którym ja­kiś-bliź-pł-prze­ciw­nej-jest o nas-te­go-­mego-zda­nia-co i my
Na ja­kiś Cytaty: Pan ma ja­kiś plan dla nas wszys­tkich, ale cza­sem nie ro­zumiem, co chce nam przekazać. -Nicholas Sparks


pan- ja­kiś-plan-dla-nas-wszys­tkich-ale-cza­sem-nie ro­zumiem-co chce-nam-przekazać
Na ja­kiś Cytaty: Miłość to krótki ok­res cza­su, w którym ja­kiś bliźni płci prze­ciw­nej jest o nas te­go sa­mego zda­nia, co i my. -Magdalena Samozwaniec


miłość-to krótki-ok­res-cza­su-w którym ja­kiś-bliź-pł-prze­ciw­nej-jest o nas-te­go-­mego-zda­nia-co i my
Na ja­kiś Cytaty: W czas woj­ny pot­rze­buje­my ko­goś no­wego, ko­mu możemy zaufać, kto pop­ro­wadzi ludzi jak ja­kiś święty. -Tupac Amaru Shakur


w czas-woj­ny-pot­rze­buje­my-ko­goś-no­wego-ko­mu-możemy-zaufać-kto-pop­ro­wadzi-ludzi-jak ja­kiś-święty
Na ja­kiś Cytaty: Naszej wiary i naszych przy­jaźni nie niszczy ja­kiś je­den wiel­ki czyn, lecz wiele drob­nych zaniedbań. -J. Gustav White


naszej-wiary-i naszych-przy­jaź-nie niszczy-ja­kiś-­den-wiel­ki-czyn-lecz-wiele-drob­nych-zaniedbań