Na kil­ka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na kil­ka Cytaty: Stworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardów lat - je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund. -Jostein Gaarder
stworze­nie-człowieka-trwa-kil­ka-mi­liardów-lat- ­go-śmierć-za­led­wie-kil­ka-sekund
Na kil­ka Cytaty: Każdy autor sztuk ko­micznych wie, że większość wi­dow­ni śmieje się, gdy kil­ku widzów zacznie recho­tać. Cały prob­lem spro­wadza się za­tem do te­go, jak tych kil­ka osób zmu­sić do śmiechu. -Marcel Achard
Na kil­ka Cytaty: Kil­kakrot­nie spot­kałam się z tym, iż or­ga­niza­tor wy­ciągał rękę po skład­ki, czesne, a po kil­ku dniach pub­licznie wyśmiał płacące­go in­formując uczestników, iż płat­nik nie jest... człon­kiem ich gru­py. Nig­dy nie był. Tyl­ko pieniądze zostały. -Emilia Szumiło
Na kil­ka Cytaty: Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin
za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
Na kil­ka Cytaty: naj­bar­dziej lu­bię gdy księżyc gaśnie a oczy twoje dwa sza­re świetliki uf­nie na moim ramieniu siedzą cze­kają szepczą dziecięcą niewinnością po­tem z prędkością światła pod wpływem -- - kil­ku let­kich smaków truskawek - kil­ku let­kich mruków kocich - kil­ku let­kich muśnięć jedwabiu doj­rze­wasz agresywnie (świet­li­ki od­la­tują w tył głowy wiją się larwy) rym twe­go imienia w za­mian oferują (wraz z brzos­kwi­niowym wstydem) by wkrótce uf­nie na moim ramieniu - usiadły - - pocze­kały - - zaszep­tały nieświado­mie - świet­li­ki sza­re całkiem za zasłoną Morfeusza  -Ryan913
Na kil­ka Cytaty: Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne. -Coco Chanel
mo­da-toco-dziś-ład­neale-za kil­ka-lat-będzie-brzyd­kie-sztu­ka-toco dziś-brzyd­kiea-za kil­ka-lat-będzie-ładne
Na kil­ka Cytaty: A te­raz mnie zostawiłeś,chłopaku. A te­raz cier­pisz, dziewczyno. Będę śpiewać tru­pie kołysan­ki, będę usy­piać ten świat. Ty,wijący się z bólu. Ona Cię nie chcę. Ty, biedny. Ty, kacie. Ona, jeszcze silniejsza. Może to co się nam wy­darzyło było wszys­tkim co mogło się wydarzyć. Kil­ka słów, kil­ka wyznań. Ty chciałeś to zakończyć. Ona zakończyła. Jest już tyl­ko Pan. Jest tyl­ko Pa­ni. Nie ma Państwa. -respirer
Na kil­ka Cytaty: O życiu: Kil­ka mi­liardów równo­ległych światów. -Marcin Kossek
o życiu-kil­ka-mi­liardów-równo­ległych-światów
Na kil­ka Cytaty: Mają coś do powiedzenia... Cza­sem w kil­ku wcieleniach  -Kojak
mają-coś-do powiedzenia-cza­sem-w kil­ku-wcieleniach 
Na kil­ka Cytaty: `Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund. -bluecaffe
`każda-godzi­na-z tobą-upływa-w ągu-kil­ku-sekund
Na kil­ka Cytaty: Można kochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkich sił i z całej duszy. -Guy de de Maupassant
można-kochać-kil­ka-ra­zy-ze wszys­tkich-ł-i z całej-duszy
Na kil­ka Cytaty: Z każdej sy­tuac­ji jest kil­ka wyjść - każde na in­nym poziomie. -Wiesław Brudziński
z każdej-sy­tuac­ji-jest kil­ka-wyjść- każde-na in­nym-poziomie
Na kil­ka Cytaty: Pier­wszą miłość przeżywa­my naj­częściej kil­ka razy. -Aleksander Kumor
pier­wszą-miłość-przeżywa­my-naj­częściej-kil­ka-razy
Na kil­ka Cytaty: Każdy zasługu­je na drugą szansę, ale kil­ka­naście trze­cich- to już przesada... -Riot
każdy-zasługu­-na drugą-szansę-ale-kil­ka­naście-trze­cich-to już-przesada
Na kil­ka Cytaty: Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość. -bystry.76
góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość
Na kil­ka Cytaty: Kto chce odeg­rać większą rolę, mu­si mieć za sobą kil­ka mniej­szych ról. -Bolesław Paszkowski
kto-chce-odeg­rać-większą-rolę-mu­-mieć-za sobą-kil­ka-mniej­szych-ról
Na kil­ka Cytaty: Postępuj zaw­sze właści­wie. Da to sa­tys­fak­cję kil­ku ludziom, a resztę zadziwi. -Mark Twain
postępuj-zaw­sze-właś­wie-da to ­tys­fak­cję-kil­ku-ludziom-a resztę-zadziwi
Na kil­ka Cytaty: Marzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych. -Renard Jules
marzysz-o rzeczach-wiel­kich-to  przy­naj­mniej-poz­wo­li-zro­bić-kil­ka-łych
Na kil­ka Cytaty: Dwa kieliszki wys­tar­czą. Naj­pierw je­den, po­tem kil­ka­naście drugich. -Julian Tuwim
dwa-kieliszki-wys­tar­czą-naj­pierw ­den-po­tem-kil­ka­naście-drugich
Na kil­ka Cytaty: Jeśli chcesz człowieka uszczęśli­wić, nie do­dawaj nic do te­go, co po­siada, ale uj­muj mu kil­ka z je­go życzeń. -Epikur
jeśli-chcesz-człowieka-uszczęśli­wić-nie do­dawaj-nic-do te­go-co po­siada-ale-uj­muj-mu kil­ka-z ­go-życzeń
Na kil­ka Cytaty: Kil­ku fra­jerów rządzi świata te­go polityką Naj­potężniej­si z nich myślą o władzy nad galaktyką  -Kazik Staszewski
kil­ku-fra­jerów-rządzi-świata-te­go-polityką-naj­potężniej­-z nich-myślą-o władzy-nad-galaktyką 
Na kil­ka Cytaty: Pa­lenie za­bija, ale tyl­ko miłość może złamać ci serce. ang: Smo­king kil­ls, but on­ly lo­ve can break your heart. -Ville Valo
pa­lenie-za­bija-ale-tyl­ko-miłość-może-złamać- serce-ang-smo­king-kil­ls-but-on­ly-lo­ve-can-break-your-heart
Na kil­ka Cytaty: Gwałt jest jedną z naj­bar­dziej prze­rażających zbrod­ni na ziemi, a zdarza się co kil­ka minut. -Kurt Cobain
gwałt-jest jedną-z naj­bar­dziej-prze­rażających-zbrod­-na ziemi-a zdarza ę-co kil­ka-minut
Na kil­ka Cytaty: Na­wet na od­ległość wy­miana kil­ku miłych słów wys­tar­czy, by smu­tek uśmie­chnął się. Krys­ty­na A.Sz. 06.06.2016r. -krysta
na­wet-na od­ległość-wy­miana-kil­ku-miłych-słów-wys­tar­czy-by smu­tek-uśmie­chnął-ę-krys­ty­na-asz-06062016r
Na kil­ka Cytaty: Spoj­rzaw­szy na Po­laków i na­puszo­ność kil­ku nieuków, jakąż mam zaw­sze chęć co prędzej coś napisać. -Bogdan Jański
spoj­rzaw­szy-na po­laków-i na­puszo­ność-kil­ku-nieuków-jakąż-mam-zaw­sze-chęć-co prędzej-coś-napisać
Na kil­ka Cytaty: Ważnych jest kil­ka tych chwil, tych na które czekamy. -Marek Grechuta
ważnych-jest kil­ka-tych-chwil-tych-na które-czekamy
Na kil­ka Cytaty: To, co różni kul­kudziesięciolet­nich od kil­ku­nas­to­let­nich chłopców, to głównie ce­na ich zabawek. -Janusz Leon Wiśniewski
to-co róż-kul­kudziesięciolet­nich-od kil­ku­nas­to­let­nich-chłopców-to głównie-­na-ich-zabawek
Na kil­ka Cytaty: Uza­leżniam się od sta­nu,w którym wdycha­nie ace­tonu przez kil­ka godzin działa na mnie jak gaz rozweselający. -kitsh
uza­żniam ę-od sta­nuw-którym wdycha­nie-ace­tonu-przez-kil­ka-godzin-działa-na mnie-jak gaz-rozweselający
Na kil­ka Cytaty: Cza­sem na kil­ka dni chciałabym zos­tać fa­cetem, by po­kazać in­nym mężczyz­nom jak po­win­no się dbać o kobietę. -Riot
cza­sem-na kil­ka-dni-chciałabym-zos­ć-fa­cetem-by po­kazać-in­nym-mężczyz­nom-jak po­win­no ę-dbać-o kobietę
Na kil­ka Cytaty: Kil­ka ty­sięcy Polaków, pra­cowało na je­go emeryturę. Za­bijał ich włas­noręcznie! Żyd, który na­lewał z pustego. Pa­mięć to wciąż antysemityzm!  -IKON
kil­ka-ty­ęcy-polaków-pra­cowało-na ­go-emeryturę-za­bijał-ich-włas­noręcznie-Żyd-który-na­lewał-z pustego-pa­mięć-to wciąż
Na kil­ka Cytaty: Dob­rze się składało, że chcę stu­diować psycho­logię. Może za kil­ka lat będę wie­działa, co ze mną nie tak. -Martina Sahler
dob­rze ę-składało-że chcę-stu­diować-psycho­logię-może za kil­ka-lat-będę-wie­działa-co ze mną-nie tak
Na kil­ka Cytaty: Po­dob­no człowiek może wyczuć kroplę so­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­set lit­rach wody. Ty jes­teś tą kwaśną kroplą w wodzie mo­jego życia. -Gold Fishy
po­dob­no-człowiek-może-wyczuć-kroplę-so­ku-z cyt­ry­ny-w kil­ku­set-lit­rach-wody-ty-jes­teś-tą kwaśną-kroplą-w wodzie
Na kil­ka Cytaty: No cóż? było kil­ka miłości i trwo­ga, i no­ce bezsenne, było dużo tkli­wości i złości, wszys­tko zmienne. -Władysław Broniewski
no cóż-było-kil­ka-miłoś-i-trwo­ga-i no­-bezsenne-było-żo-tkli­woś-i złoś-wszys­tko-zmienne
Na kil­ka Cytaty: Czu­je je­go od­dech Jest kil­ka kroków ode mnie Lecz to ta­ka wiel­ka od­ległość... Te­raz to ona jest naj­bliżej niego.. -stokrotka123
czu­-­go-od­dech-jest-kil­ka-kroków-ode-mnie-lecz-to ­ka-wiel­ka-od­ległość-te­raz-to ona-jest naj­bliżej-niego
Na kil­ka Cytaty: Gdy możesz zdo­być wszys­tko cze­go prag­niesz, wy­powiadając kil­ka słów, cel nie ma znacze­nia, liczy się tyl­ko podróż. -Christopher Paolini
gdy-możesz-zdo­być-wszys­tko-cze­go-prag­niesz-wy­powiadając-kil­ka-słów-cel-nie  znacze­nia-liczy ę-tyl­ko-podróż