Na klęczkach A ściana Cytaty

Na klęczkach A ściana Cytaty: Na ulicy na tej ulicy na zacieku na ścianie po­jawił się Chrystus cier­nie z za­sieków miał wiel­ki jak cholera jasna Zaczęły się schodzić prze­ważnie baby z okolicy z różańcami pa­liły gromnice kładły kwiaty Młodzi na tej ścianie nic nie widzieli ktoś powiedział - schi­zof­re­nia -  i modlą się na klęczkach a ściana bar­dziej nacieka Była to uszkodzo­na kanalizacja a wiatr z południa zab­rał do nieba Jezusa. -marka


Na klęczkach A ściana Cytaty: nic nie wychodzi prośba o garść nadziei grzesznik na klęczkach...   -Natuuś


nic-nie wychodzi-prośba-o garść-nadziei-grzesznik-na klęczkach- 
Na klęczkach A ściana Cytaty: - Czołgać się? - rzekł z oburze­niem - to niegod­ne człowieka. - I poszedł da­lej dum­nie na klęczkach. -Wiesław Brudziński


 czołgać-ę- rzekł-z oburze­niem- to niegod­ne-człowieka-i-poszedł-da­lej-dum­nie-na klęczkach
Na klęczkach A ściana Cytaty: Każdy mężczyzna, skoro tylko się zakocha, jest słaby, podatny, niedołężny, śmieszny, oddaje się w ręce kobiecie z pokorą, na klęczkach. -Anonim


każdy-mężczyzna-skoro-tylko-ę-zakocha-jest-słaby-podatny-niedołężny-śmieszny-oddaje-ę-w-rę-kobiecie-z-pokorą-na-klęczkach
Na klęczkach A ściana Cytaty: Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. -Khalil Gibran


smu­tek-to ściana-między-dwo­-ogrodami
Na klęczkach A ściana Cytaty: Naj­lep­szy słuchacz to ściana. 011  -wdech


naj­lep­szy-słuchacz-to ściana-011 
Na klęczkach A ściana Cytaty: Cza­sami mur obojętności sta­je się ścianą płaczu. -Bogusław Wojnar


cza­sami-mur-obojętnoś-sta­ ę-ścianą-płaczu
Na klęczkach A ściana Cytaty: Ciebie wszak rzecz do­tyczy, gdy ściana u sąsiada płonie. -Horacy


ciebie-wszak-rzecz-do­tyczy-gdy-ściana-u sąsiada-płonie
Na klęczkach A ściana Cytaty: Gwóźdź własnej osobowości trudno wbić w twardą ścianą epoki. -Zbigniew Waydyk


gwóźdź-własnej-osobowoś-trudno-wbić-w-twardą-ścianą-epoki
Na klęczkach A ściana Cytaty: kiedy po­myślisz, że masz ciężko w życiu, to po­myśl też, że ktoś za ścianą może mieć gorzej. -blanejszyna


kiedy-po­myślisz-że masz-ężko-w życiu-to po­myśl-też-że ktoś-za ścianą-może-mieć-gorzej
Na klęczkach A ściana Cytaty: Mil­cząca ściana: ot masz ci twar­dy orzech do zgryzienia. Więzień w ko­zie marzy o roz­mownej kracie, Krzyżówki pisze na pa­sias­tej szmacie, A nam cegła do kro­jenia. Życie to nie baj­ka tyl­ko urojenia. -Witold


Na klęczkach A ściana Cytaty: Nie kuszą mnie ba­nały Zbyt wiele jest podobieństw Unii z Radziec­ka wspólnotą By po­pierać Mi­raż kom­fortu Jałowej mie­szan­ki bez na­rodo­wej Tam za ścianą następne­go ro­ku Wi­dać tyl­ko prob­le­my Nie po­pieram no­wej Czer­wo­nej gangreny  -RozaR


Na klęczkach A ściana Cytaty: Mis­trz był bla­dy jak ściana. Kro­pel­ki po­tu przyl­gnęły mu do wąsów, ciało tra­wiła gorączka. Ale wzrok miał przy­tom­ny. Całe swe siły skon­cen­tro­wał w oczach i nie spuszczał go ze mnie przez cały czas swo­jej przemowy. -Paul Auster


Na klęczkach A ściana Cytaty: Gra­nito­wa ściana nie był duża. Całkiem pro­por­cjo­nal­nie do serca Jak wte­dy, gdy je­go zat­rzy­manie za­bijało inne. Jakże trud­no jest do­sięgnąć piekła. A dusza bez­czel­nie wi­je się Wbrew naj­silniej­szej woli. -michaelangelo


Na klęczkach A ściana Cytaty: cze­kaniem wy­pełniamy szczeliny w pęknięciach szkla­nych domów os­trożnie sta­wiamy kroki nad prze­paścią od ok­na do okna za szybą kwiet­niowy deszcz a nadzieja usycha na progu a gdzieś za ko­lejną ścianą spo­koj­nie od­dycha miłość co przyszła zno­wu nie w porę i gdy usychałeś z tęsknoty pod ty­mi sa­mymi ok­na­mi bez­wza­jem­nie mokła  -giulietka


Na klęczkach A ściana Cytaty: Każda chwi­la przeżywa­nia piękna jest bez­cenna. Świat na pew­no nie jest tyl­ko tym, co widzi­my na co dzień. Praw­dzi­wy świat mu­si is­tnieć, jes­tem te­go pewna. Praw­dzi­wy świat, który is­tnieje za ściana­mi te­go świata i prześwieca przez nie, jak za­palo­na świeca przez lampion. -Janet Fitch


Na klęczkach A ściana Cytaty: Jes­teś moją na­jukochańszą przy­jaciółką, kocham Cię i mar­twię się o Ciebie, a to oz­nacza, że nic nie mu­sisz ro­bić sama. Przy­jaźń oz­nacza, że nig­dy nie jes­teś sa­ma. Oz­nacza, że is­tnieje ściana so­lidar­ności, na­wet jeśli wszys­tko wokół Ciebie zaczy­na się walić. Możesz na mnie zaw­sze liczyć ! Mi­mo wszystko  -czarnycharakter_xd


Na klęczkach A ściana Cytaty: krop­le spa­dają powoli jak gęsty lip­co­wy miód ser­ca werbel od­bi­ja się echem od ścian za ścianą me­lodia ze sta­rej płyty me­lodia naszych młodych lat zmysły spuszczo­ne z uwięzi jak psy myśliw­skie ści­gają to co ucieka nieśmiałość mie­sza się z lękiem ucie­czki w głębię jeziora w zachłyście ekstazy a krop­le spa­dają po­woli ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77