Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell
na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Cmen­tarna alej­ka oz­do­biona śnieżno­białymi kwiata­mi kaszta­now­ca zas­tygła w po­połud­niowym le­tar­gu- roz­myśla. Roz­grza­na ka­mien­na płyta pul­su­je ciepłem słońca. Obudziła ro­baki. Roz­ma­wiamy. - Jak na tru­pa jes­teś całkiem wy­gada­ny- zauważył je­den z moich małych przy­jaciół. - Jeśli za­pomnę, że umarłem, więcej we mnie życia- od­parłem. Cza­sami war­to za­pom­nieć, że umarliśmy. -LunaAter
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Ko­biety dzielą się na ta­kie, przez które ma się sa­me zmar­twienia, i na ta­kie, króre nas przed ty­mi zmar­twieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa-Muskat
ko­biety-dzielą ę-na ­kie-przez-które- ę-­me-zmar­twienia-i na ­kie-króre-nas-przed-ty­mi-zmar­twieniami-bronią
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz
mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Cmen­tarz to złomo­wis­ko pamięci. -Wojciech Kuczok
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau
cmen­tarze-pełne-są ludzi-niezastąpionych
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Pus­ty­nia serc, jak na cmen­tarzu życie - grawerowane. -Papużka
pus­ty­nia-serc-jak na cmen­tarzu-życie- grawerowane
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Nauka jest cmen­tarzys­kiem obu­marłych ludzi. -Miquel de Unamuno
nauka-jest cmen­tarzys­kiem-obu­marłych-ludzi
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: I cmen­tarz umiera. Po śmier­ci - sta­je się war­stwą geologiczną. -Wincenty Rzymowski
i cmen­tarz-umiera-po śmier­- sta­ ę-war­stwą-geologiczną
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Fut­ro jest cmen­tarzem. Ko­bieta nie po­win­na no­sić na so­bie cmentarza. -Brigitte Bardot
fut­ro-jest cmen­tarzem-ko­bieta nie po­win­na-no­ć-na so­bie-cmentarza
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Tam gdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnie. Cmen­tarz dla zwierząt.   -Seneka 18
tam-gdzie-żegnamy-naj­wier­niej­sze-przyjaźnie-cmen­tarz-dla-zwierząt- 
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Mo­ja mała, smut­na wyob­raźnia. Rzu­ca się na mnie dokład­nie wte­dy, kiedy po­win­na poz­wo­lić mi być spo­kojną. Jak mały, pucha­ty ko­tek, dra­pie swy­mi słod­ki­mi pa­zur­ka­mi naj­bar­dziej czułe miej­sca, a ja nie mogę zab­ra­niać jej się ba­wić. To tyl­ko kil­ka małych ran, pow­tarzam w kółko. Małych, płyt­kich, nic niez­naczących. Za­goją się. Szyb­ko się zagoją. -Arisa
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Zmar­szczka: fa­la na rze­ce czaru. -Charles Baudelaire
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Małych znać po koturnach. -Anonim
małych-znać-po-koturnach
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Kto dużo gwarzy, ma zmar­szczki na twarzy. -Bujak Bogusław
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Tyl­ko zmar­twychwstały kraj, rodzi nieśmiertelnych. -Bruno
tyl­ko-zmar­twychwstały-kraj-rodzi-nieśmiertelnych
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Czas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach. -Stefan Kisielewski
czas-zmar­no­wany-nie is­tnieje-we wspomnieniach
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Szczęście: nie uważać zwykłych zmar­twień za katastrofy. -Andre Maurois
szczęście-nie uważać-zwykłych-zmar­twień-za katastrofy
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: W zmar­szczkach wokół oczu czai się śmierć. -respirer
w zmar­szczkach-wokół-oczu-czai ę-śmierć
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Wielcy łotrowie sądzą małych. -Anonim
wielcy-łotrowie-sądzą-łych
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: po­ran­ne słońce zmar­twienie w cieniu zni­ka - po­goda na dziś  -Maverick123
po­ran­ne-słoń-zmar­twienie-w cieniu-zni­ka-po­goda-na dziś 
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy. -Carlo Frabetti
nie-ro­zumiem-cze­mu-ludzie-boją ę-cmen­tarzy-tak nap­rawdę-to ­dyne-miej­sce-które­go-mie­szkańcy-nie mogą-­komu-zro­bić
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler
jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13
dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Widząc na cmen­tarzu siedzącą pod dużym og­ro­dowym pa­raso­lem ko­bietę za­dałam pytanie; A co Ty byś zro­bił, gdy­bym umarła? - sie­działbym w Twoim aucie i słuchał Two­jej ulu­bionej muzyki  -wspomnie
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Gdy­byś żyła nie zmar­no­wałabym tych wa­kac­ji siedząc w domu. -AnDree
gdy­byś-żyła-nie zmar­no­wałabym-tych-wa­kac­ji-siedząc-w domu
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z sa­mych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco
tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko
to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Potrzeba nam dyktatorów do małych interesów, nie do wielkich. -Karol Irzykowski
potrzeba-nam-dyktatorów-do-łych-interesów-nie-do-wielkich
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: By­cie naj­bo­gat­szym człowiekiem na cmen­tarzu mnie nie in­te­resu­je. Kłaść się do łóżka w no­cy z myślą, że stworzy­liśmy coś wspa­niałego... to się dla mnie liczy. -Steve Jobs
by­cie-naj­bo­gat­szym-człowiekiem-na cmen­tarzu-mnie-nie in­te­resu­-kłaść ę-do łóżka-w no­cy-z myślą-że stworzy­liśmy
Na małych Cmen­tarzach Zmar­li Cytaty: Ele­gan­cka ko­bieta, idąc z wi­zytą, zos­ta­wia zmar­twienia w domu. -Janina Ipohorska
ele­gan­cka-ko­bieta-idąc-z wi­zytą-zos­­wia-zmar­twienia-w domu