Na małych Cmen­tarzach Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell
na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Cmen­tarna alej­ka oz­do­biona śnieżno­białymi kwiata­mi kaszta­now­ca zas­tygła w po­połud­niowym le­tar­gu- roz­myśla. Roz­grza­na ka­mien­na płyta pul­su­je ciepłem słońca. Obudziła ro­baki. Roz­ma­wiamy. - Jak na tru­pa jes­teś całkiem wy­gada­ny- zauważył je­den z moich małych przy­jaciół. - Jeśli za­pomnę, że umarłem, więcej we mnie życia- od­parłem. Cza­sami war­to za­pom­nieć, że umarliśmy. -LunaAter
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz
mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Cmen­tarz to złomo­wis­ko pamięci. -Wojciech Kuczok
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau
cmen­tarze-pełne-są ludzi-niezastąpionych
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Pus­ty­nia serc, jak na cmen­tarzu życie - grawerowane. -Papużka
pus­ty­nia-serc-jak na cmen­tarzu-życie- grawerowane
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Nauka jest cmen­tarzys­kiem obu­marłych ludzi. -Miquel de Unamuno
nauka-jest cmen­tarzys­kiem-obu­marłych-ludzi
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: I cmen­tarz umiera. Po śmier­ci - sta­je się war­stwą geologiczną. -Wincenty Rzymowski
i cmen­tarz-umiera-po śmier­- sta­ ę-war­stwą-geologiczną
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Fut­ro jest cmen­tarzem. Ko­bieta nie po­win­na no­sić na so­bie cmentarza. -Brigitte Bardot
fut­ro-jest cmen­tarzem-ko­bieta nie po­win­na-no­ć-na so­bie-cmentarza
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Tam gdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnie. Cmen­tarz dla zwierząt.   -Seneka 18
tam-gdzie-żegnamy-naj­wier­niej­sze-przyjaźnie-cmen­tarz-dla-zwierząt- 
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Mo­ja mała, smut­na wyob­raźnia. Rzu­ca się na mnie dokład­nie wte­dy, kiedy po­win­na poz­wo­lić mi być spo­kojną. Jak mały, pucha­ty ko­tek, dra­pie swy­mi słod­ki­mi pa­zur­ka­mi naj­bar­dziej czułe miej­sca, a ja nie mogę zab­ra­niać jej się ba­wić. To tyl­ko kil­ka małych ran, pow­tarzam w kółko. Małych, płyt­kich, nic niez­naczących. Za­goją się. Szyb­ko się zagoją. -Arisa
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Małych znać po koturnach. -Anonim
małych-znać-po-koturnach
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Wielcy łotrowie sądzą małych. -Anonim
wielcy-łotrowie-sądzą-łych
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy. -Carlo Frabetti
nie-ro­zumiem-cze­mu-ludzie-boją ę-cmen­tarzy-tak nap­rawdę-to ­dyne-miej­sce-które­go-mie­szkańcy-nie mogą-­komu-zro­bić
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler
jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13
dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Widząc na cmen­tarzu siedzącą pod dużym og­ro­dowym pa­raso­lem ko­bietę za­dałam pytanie; A co Ty byś zro­bił, gdy­bym umarła? - sie­działbym w Twoim aucie i słuchał Two­jej ulu­bionej muzyki  -wspomnie
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z sa­mych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko
to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco
tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Potrzeba nam dyktatorów do małych interesów, nie do wielkich. -Karol Irzykowski
potrzeba-nam-dyktatorów-do-łych-interesów-nie-do-wielkich
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: By­cie naj­bo­gat­szym człowiekiem na cmen­tarzu mnie nie in­te­resu­je. Kłaść się do łóżka w no­cy z myślą, że stworzy­liśmy coś wspa­niałego... to się dla mnie liczy. -Steve Jobs
by­cie-naj­bo­gat­szym-człowiekiem-na cmen­tarzu-mnie-nie in­te­resu­-kłaść ę-do łóżka-w no­cy-z myślą-że stworzy­liśmy
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Człowiek ambitny może obejść się bez małych sukcesów. -Anonim
człowiek-ambitny-może-obejść-ę-bez-łych-sukcesów
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. -Stanisław Jerzy Lec
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Wielkie czasy mogą zmieścić pokaźną ilość małych ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
wielkie-czasy-mogą-zmieść-pokaźną-ilość-łych-ludzi
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. -Renard Jules
marzysz-o-rzeczach-wielkich-to-przynajmniej-pozwoli-zrobić-kilka-łych
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Mnóstwa radości daje dostrzeganie małych rzeczy i prostych ludzi. -Phil Bosmans
mnóstwa-radoś-daje-dostrzeganie-łych-rzeczy-i-prostych-ludzi
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: ro­jowis­ko mi­liona małych ro­baczków krążących dookoła ser­ca i umysłu. -cala_ja
ro­jowis­ko-mi­liona-łych-ro­baczków-krążących-dookoła-ser­ca-i umysłu
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Niektórych ludzi winno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach. -Ralph Waldo Emerson
niektórych-ludzi-winno-ę-zażywać-tylko-w-bardzo-łych-dawkach
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Po­za Fran­cją to tu, to tam w Euro­pie mor­do­wane są całe na­rody, ma­sowo de­por­to­wane, za­kuwa­ne w kaj­da­ny; Ir­landię ob­ra­ca się w cmen­tarz, Włochy ob­ra­ca się w więzienie, Sy­berię za­sied­la się Polską. -Victor Marie Hugo
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Kto potrafi cieszyć się z małych rzeczy, mieszka w ogrodzie pełnym szczęśliwości. -Phil Bosmans
kto-potrafi-cieszyć-ę-z-łych-rzeczy-mieszka-w-ogrodzie-pełnym-szczęśliwoś
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. -Mark Twain
wiele-rzeczy-łych-stało-ę-wielkimi-tylko-dzięki-odpowiedniej-reklamie
Na małych Cmen­tarzach Cytaty: Klaps w gołą pupę, postrach małych dziewczynek, staje się przyjemnością gdy dorosną. -Anonim
klaps-w-gołą-pupę-postrach-łych-dziewczynek-staje-ę-przyjemnośą-gdy-dorosną