Na nas Liczyć Cytaty

Na nas Liczyć Cytaty: Dbaj­my o tych których kocha­my. Po­magaj­my im, mi­mo że oni często nas opuszczają. Niech wiedzą, że zaw­sze mogą na nas liczyć, bo prze­cież każdy pot­rze­buję ko­goś blis­kiego, do ko­go może zadzwo­nić o 3 nad ranem... -ktos-do-kochania


Na nas Liczyć Cytaty: Umiemy wy­liczyć wi­ny in­nych ludzi wo­bec nas, ale naszych win wo­bec in­nych na ogół nie widzi­my. O bel­ce we włas­nym oku będziemy mówi­li po­tem lub nig­dy. Naj­pierw wo­limy zająć się pyłkiem w oku bliźniego. -Stefan Wyszyński


Na nas Liczyć Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Na nas Liczyć Cytaty: Aby spoj­rzeć praw­dzie w oczy, mu­simy prze­bić się przez pan­cerz włas­ne­go ego­cen­tryz­mu. Tak, nie jes­tesmy wca­le różni. Co­kol­wiek uczy­niła jed­na z ludzkich is­tot, zalążek te­go drze­mie również w nas. Wiara w wewnętrzne pre­dys­po­zyc­je pod­trzy­muje fałszywą dycho­tomię my-oni, gdy tym­cza­sem mu­simy so­bie uświado­mić, że sy­tuac­ja w każdym mo­men­cie może wyw­rzeć na nas tak silną presję, że przes­ta­nie się liczyć wszys­tko in­ne: war­tości, his­to­ria, bi­logia, rodzi­na, religia. -Philip Zimbardo


Na nas Liczyć Cytaty: Słowa trzeba ważyć, nie liczyć. -Anonim


słowa-trzeba-ważyć-nie-liczyć
Na nas Liczyć Cytaty: Ar­gu­mentów nie na­leży liczyć, lecz ważyć. -Cyceron


ar­gu­mentów-nie na­ży-liczyć-lecz-ważyć
Na nas Liczyć Cytaty: Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć. -Cyceron


argumentów-nie-należy-liczyć-lecz-ważyć
Na nas Liczyć Cytaty: Dowodów nie należy liczyć, lecz ważyć. -Pliniusz Młodszy


Na nas Liczyć Cytaty: Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck


opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć
Na nas Liczyć Cytaty: Kto szu­ka praw­dy, nie po­winien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Na nas Liczyć Cytaty: Liczę się z tym, kto potrafi liczyć czas. -Sławomir Wróblewski


Na nas Liczyć Cytaty: Kto szuka prawdy, nie powinien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Na nas Liczyć Cytaty: Na ludzką pamięć nie można liczyć. Niestety również na niepamięć. -Stanisław Jerzy Lec


na-ludzką-pamięć-nie-można-liczyć-niestety-również-na-niepamięć
Na nas Liczyć Cytaty: Nieza­leżności uczy­my się wte­dy, gdy nie ma­my na ko­go liczyć. -Bruno


nieza­żnoś-uczy­my ę-wte­dy-gdy-nie ­my-na ko­go-liczyć
Na nas Liczyć Cytaty: Akt sek­sual­ny można za­liczyć do ty­pu reak­cji wybuchowych. -Antoni Kępiński


akt-sek­sual­ny-można-za­liczyć-do ty­pu-reak­cji-wybuchowych
Na nas Liczyć Cytaty: Nie wszys­tko co w życiu ważne da się prze­liczyć na pieniądze. -Halina Ewa Olszewska


nie-wszys­tko-co w życiu-ważne-da ę-prze­liczyć-na pieniądze
Na nas Liczyć Cytaty: Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Na nas Liczyć Cytaty: Na których tylko wtedy można liczyć, gdy się już nie liczą. -Anonim


na-których-tylko-wtedy-można-liczyć-gdy-ę-już-nie-liczą