Na niebie Dwie Cytaty

Na niebie Dwie Cytaty: Do łóżka idą zaw­sze czte­ry oso­by: dwie real­ne i dwie wyidealizowane. -Jan Kott


do łóżka-idą-zaw­sze-czte­ry-oso­by-dwie-real­ne-i dwie-wyidealizowane
Na niebie Dwie Cytaty: Tak dwie skraj­ności ludzkiej wrażliwości. Ko­bieta, mężczyz­na w og­niu skąpani On twar­dy jak skała Ona przy nim krucha i mała Jej lek­kie spoj­rze­nie a Je­go jak moc­ne uderzenie. Ich dłonie spot­ka­ne tak ra­zem w siebie dopasowane Chodź różni od siebie i tak w jedną całość złączą się w niebie. -vitaa


Na niebie Dwie Cytaty: Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają. -Rainer Maria Rilke


miłość-polega-na-tym-że-dwie-samotnoś-ochraniają-ę-dotykają-i-pozdrawiają-miłość-to-dwie-samotnoś-które-spotykają-ę-i-wzajem
Na niebie Dwie Cytaty: Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią. -Robert Benchley


są-tylko-dwie-klasy-ludzi-którzy-stale-dzielą-ludzi-na-dwie-klasy-i-którzy-tego-nie-robią
Na niebie Dwie Cytaty: Dwie Dusze, dwa Ser­ca, dwie pa­ry zielo­nych oczu Spot­kały się na skar­pie prze­ciwieństw losu Żad­ne z nich nie chciało kończyć w ten sposób Dla­tego jed­na ze stron pos­ta­nowiła skorzys­tać z pra­wa głosu Dwie Dusza, dwa Ser­ce, dwo­je Oczu połączo­ne w dwa ciała Te zaś chcą by z tych połówek całość powstała By głosy zadrżały, by ucichł w ser­cu hałas Od zaw­sze ma­my siebie, na zaw­sze nie będziesz sama. -Bruno


Na niebie Dwie Cytaty: Bochny chle­ba miedziane wśród księżyca na niebie płyną zas­pa­ne w bla­dej krwi poświaty Kon­tu­ry domów i drzew czeszą po­ran­ne niebo nasiąknięte na­siąknięte spo­radycznym deszczem mgłą Jas­kra­wa wstęga żył roz­strze­lona po niebie gra­nato­we słowa i smu­ga jak jęzor wy­lizu­je ziemię. -marka


Na niebie Dwie Cytaty: Nieboga Gwiaz­dka mała na niebie błyszczeć sa­ma chciała, tak się rozpychała, że z nieba słońce i księżyc zepchała. A kiedy su­mienie ug­ryzło Niebogę, przep­raszała nis­ko chyląc głowę. W złości o swo­je wdzięki się przewróciła i cały blask straciła. Te­raz na in­nym niebie świętą grywa i myśli Niebo­ga, że będzie szczęśli­wa. -NieBoska


Na niebie Dwie Cytaty: przychodzi piot­ruś do wróżki i py­ta o wy­nik meczu pol­ska - niem­cy. wróżka od­po­wiada : - po­lacy w tym meczu strzelą czte­ry bramki. za­dowo­lony piot­ruś odet­chnął, po czym wróżka po chwi­li do­dała : - bram­ki zdobędą - dwie klo­se i dwie podolski  -lovely-girl


Na niebie Dwie Cytaty: Noc roz­sy­pała gwiaz­dy na niebie dwie is­kry płomien­ny ta­niec zaczyna wiatr w pościeli fa­luje i kwiat lo­tosu rozchyla us­ta­mi gładź ra­mion jedwab zwie­dzaj każdy zakamarek drżenie przy­jem­nie przeszywa myśli krzyczą osza­lałe


Na niebie Dwie Cytaty: W niebie będę zno­wu słyszał. -Ludwig van Beethoven


Na niebie Dwie Cytaty: Małżeństwa kojarzą się w niebie. -Anonim


małżeństwa-kojarzą-ę-w-niebie
Na niebie Dwie Cytaty: Oj­cze nasz! W którymś jest niebie?... -Urszula Zybura


Na niebie Dwie Cytaty: na­der wyczyniam po­za na­mi w niebie mam przechlapane  -Cykam


na­der-wyczyniam-po­za-na­mi-w niebie-mam-przechlapane 
Na niebie Dwie Cytaty: Rzyć w po­piele, choć myśl w niebie. -Mikołaj Rej


rzyć-w po­piele-choć-myśl-w niebie
Na niebie Dwie Cytaty: Pesymista to ktoś, kto buduje lochy na niebie. -Walther Winchell


pesymista-to-ktoś-kto-buduje-lochy-na-niebie
Na niebie Dwie Cytaty: Zostaniecie tylko we dwoje: Bóg na niebie i ty na ziemi. -Jerzy Liebert


zostaniecie-tylko-we-dwoje-bóg-na-niebie-i-ty-na-ziemi
Na niebie Dwie Cytaty: Muzyka ma koronę w niebie, ale korzenie w ziemi. -Maria Kuncewicz


muzyka-koronę-w-niebie-ale-korzenie-w-ziemi
Na niebie Dwie Cytaty: Dwie ko­biety w do­mu - kłótnia w domu. -Talmud


dwie-ko­biety-w do­mu- kłótnia-w domu