Na pew­no Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na pew­no Cytaty: Nie bądź pew­ny, że masz czas bo pew­ność niepewna. -Jan Twardowski
nie-bądź-pew­ny-że masz-czas-bo pew­ność-niepewna
Na pew­no Cytaty: Czy aby na pew­no jes­teś pew­na że to ta dro­ga mi się wy­daje tu zbyt mrocznie  -samothnick
czy-aby na pew­no-jes­teś-pew­na-że-to  dro­ga-mi ę-wy­daje- zbyt-mrocznie 
Na pew­no Cytaty: Są pew­ne ko­biety, które są po­dob­ne do wstęgi Le­gii Ho­noro­wej. Nie pożąda się ich już więcej, po­nieważ zbrudzi­li je pew­ni ludzie. -Charles Baudelaire
są pew­ne-ko­biety-które-są po­dob­ne-do wstęgi-le­gii-ho­noro­wej-nie pożąda ę-ich-już-więcej-po­nieważ-zbrudzi­li- pew­
Na pew­no Cytaty: Aby być dob­rym, nie wys­tar­czy prze­mil­czeć pew­nych prawd. Trze­ba jeszcze mówić pew­ne kłamstwa. -Victor Marie Hugo
aby-być-dob­rym-nie wys­tar­czy-prze­mil­czeć-pew­nych-prawd-trze­ba jeszcze-mówić-pew­ne-kłamstwa
Na pew­no Cytaty: Pew­na ka­techet­ka z Żyw­ca Zabłocie Od­dała się pew­ne­go pro­boszcza ochocie Po­tem pa­rafię na za­możniej­szą zmienili Mieli dzieci i ra­dośnie żyli Ta­kich har­le­kinów jarzmo ce­liba­tu pisze krocie  -fyrfle
Na pew­no Cytaty: LI­MERYK POGŁĘBIAJĄCY WSPÓLNOTĘ Czy to miłość to nasze zespolenie Py­tała Do­ris gdy mi­jało już omdlenie Dżej­kob od­po­wie­dział pew­ny co się zowie Że na pew­no wyj­dzie im na zdrowie Na­wet jeśli to zwykłe p...ogłębienie znajomości?  -fyrfle
Na pew­no Cytaty: Kiedy wróci, drzwi będą dla Niego ot­warte. Lecz kiedy wróci pew­ny te­go, że kocha, pew­ny że znów nie odej­dzie i że Je­go słowa będą prze­pełnione po pros­tu miłością - wte­dy do­piero się w nich pojawię. -szantiil
Na pew­no Cytaty: On wie­dział, cze­go chcę – ja tyl­ko czułam. On z in­te­ligen­cją – ja z ser­cem, on przy­goto­wany do wal­ki – ja go­towa na wszys­tko nie wiedząc nic, on wyk­ształco­ny – ja pros­ta, on og­romny – ja ma­lut­ka, on mis­trz – ja uczen­ni­ca, on oso­bowość – ja je­go cień, on pew­ny swoich rac­ji – ja pew­na tyl­ko jego!  -Eva Perón (Evita)
Na pew­no Cytaty: Za­nim ot­worzysz us­ta, zas­tanów się dobrze... Czy aby na­pew­no to co masz do po­wie­dze­nia zos­ta­nie zrozumiane. Ludzie niezaw­sze są w sta­nie ogarnąć to co czujemy. Szuf­ladkują pew­ne fak­ty do ka­tego­rii przewinień, nie wy­biegając na bieżąco po­za ra­my schematu. Sche­matu, który nie jest uniwersalny... -patt_
Na pew­no Cytaty: To wsze­teczna jest banalność Widzę Cię nagą na wskroś Czy to herezja? Czy też poezja? Jeśli to drugie Ja Ci no­ce za­pew­nię długie Spi­jając Twój pot Dla mnie to żaden kłopot Dop­ro­wadzając Cię do Ekstazy Za­pew­niam Cie - mam jeszcze mlodzięncze zmazy Kocham Two­je usta A w myśłi mażę o Twych biustach  -Melchior
Na pew­no Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja
Na pew­no Cytaty: Cza­sem naj­gor­sze rzeczy, ja­kie nas spo­tykają, oka­zują się po­tem błogosławieństwem. Po pros­tu nie widzi­my te­go w da­nym mo­men­cie. Pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i to od­czuć. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i uz­nać, że tym ra­zem two­je życie nap­rawdę się rozpieprzyło. -Danielle Steel
Na pew­no Cytaty: Zdradzać się przed ludźmi oz­nacza głupotę. Zdradzać się przed sa­mym sobą - słabość i niedos­ta­teczną dys­cyplinę. Trze­ba sa­memu być w pan­cerzu, żeby dru­gich w pan­cerze za­kuć. Pew­ne myśli, uczu­cia i od­ruchy na­leży w so­bie bez­względnie i bez­li­tośnie za­bijać. Trze­ba być pew­nym siebie jak pre­cyzyj­ne­go instrumentu. -Marta Fox
Na pew­no Cytaty: Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej!  -Silvidian
Na pew­no Cytaty: wyśnij swój sen krocząc drogą życie gdzieś i nigdzie w przeznaczenie świt słońcem roz­dziera kotarę noc­ny czerń ot­wierasz oczy czy aby na pew­no ? a gdy­by to był sen nie, nie twój gdy­by to był sen in­ne­go ? powiesz, po­wiesz że majaczę zużywam słowa tar­gając zda­nia na pół połama­nymi literami za­pełniam strofy nim za­pad­nie noc i zam­kniesz oczy by śnić czy na pew­no ?  -Adamo70
Na pew­no Cytaty: Naj­le­piej będzie jak zacznę od początku,pew­ne­go dnia w moim życiu po­jawił sie chłopak o imieniu Dominik. Nig­dy nie spot­ka­liśmy się w rzeczy­wis­tości, z cze­go bar­dzo sie cieszę. Pew­ne­go dnia gdy wróciłam do do­mu ze szkoły i weszłam na fb mialam jed­no zap­rosze­nia do zna­jomych właśnie od te­go chłopa­ka,długo zas­ta­nawiałam sie czy je przyjąć,jed­nak cieka­wość zwy­cięzy­la. Zaak­cepto­wałam,po kil­ku dniach na­pisał do mnie,  -homowiator
Na pew­no Cytaty: Pew­ni­ki też by­wają dyskusyjne. -Andrzej Stok
pew­­ki-też-by­wają-dyskusyjne
Na pew­no Cytaty: Mo­ja pas­ja to mo­ja pew­ność siebie. -PoznajPrawdę
mo­ja-­ja-to mo­ja-pew­ność-siebie
Na pew­no Cytaty: Pew­ne myśli i idee sa­me mają talent. -Karol Irzykowski
Na pew­no Cytaty: Nic pew­ne­go w spra­wach ludzkich. -Tacyt
nic-pew­ne­go-w spra­wach-ludzkich
Na pew­no Cytaty: Ciągle szu­kam, ciągle błądzę, lecz ku praw­dzie co­raz bliżej. Czas mam, więc na pew­no zdążę. Gdy się do­wiem to napiszę. Bóg dał ro­zum mi otwarty abym mogła się dowiedzieć ja­ki sens ma mo­je życie, po co jes­tem na tym świecie. Było ze mną już niedobrze, wręcz kry­tycznie, blis­ko śmierci. Wierzę, że nie bez powodu pos­ta­nowił mnie oszczędzić. Wiem na­razie, że świat płaski i że Bo­giem nie Jehowa, lecz is­tnieje, wiem na pew­no ... Ona mnie na prawdę kocha!  -Angelique Cruelty
Na pew­no Cytaty: Gra­nice dają pew­ność istnienia. -Walenty
gra­nice-dają-pew­ność-istnienia
Na pew­no Cytaty: Wiara jest to pew­ność bez dowodu. -Henri Frédéric Amiel
Na pew­no Cytaty: Nikt nie może być pew­ny siebie. -Bujak Bogusław
Na pew­no Cytaty: Miłość to pew­ność. Niekończący się zachwyt. -tkaczu32
miłość-to pew­ność-niekończący ę-zachwyt
Na pew­no Cytaty: Ra­dos­ny uśmiech kry­je cza­sem w so­bie smu­tek głębo­ki. Nie mówisz o swoich prob­le­mach i wszys­cy myślą, że jes­teś sil­na. Sil­na, ale łat­wo ją zra­nić. Wszys­cy myślą, że łat­wo jej wszys­tko w życiu wychodzi, bo jest ład­na, a ona za­cis­ka zęby i działa, żeby udo­wod­nić swoją war­tość. Niektórzy myślą, że pew­nie jest wyb­redna, a ona jest zbyt dum­na na pew­ne spra­wy. Życie jest pełne sprzeczności. -Elizabetta
Na pew­no Cytaty: Zbyt duża pew­ność siebie gu­bi ludzi najbardziej. -każdyponadkażdym
zbyt-ża-pew­ność-siebie-gu­bi-ludzi-najbardziej
Na pew­no Cytaty: Wiara to do pew­ne­go stop­nia in­te­lek­tual­ny reumatyzm. -Pitigrilli
wiara-to do pew­ne­go-stop­nia-in­te­lek­tual­ny-reumatyzm
Na pew­no Cytaty: Miarą praw­dy jest pew­ność te­go, kto ją poznaje. -René Descartes (Kartezjusz)
Na pew­no Cytaty: Pew­ne­go przy­jaciela poz­na­je się w sy­tuac­ji niepewnej. -Cyceron
pew­ne­go-przy­jaciela-poz­na­ ę-w sy­tuac­ji-niepewnej
Na pew­no Cytaty:
je­dyne-co jest pew­ne-to toże-kiedyś-um­rze­my-~pa­weł-rychlica 
Na pew­no Cytaty: ko­bieta jak coś wymyśli to Chińczyk na pew­no to wyprodukuje  -wdech
ko­bieta-jak coś-wymyśli-to-chińczyk-na-pew­no-to wyprodukuje 
Na pew­no Cytaty: Swędzi cie ucho? Pew­nie dziś zagruchosz. -słońiczka
swędzi-cie-ucho-pew­nie-dziś-zagruchosz
Na pew­no Cytaty: W mo­wie pew­nych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Julian Tuwim
w mo­wie-pew­nych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Na pew­no Cytaty: Tyl­ko szar­la­tani są pew­ni swo­jej sprawy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)