Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Prze­myśla­ne myśli i pus­te wypowiedzi... Jak zro­zumieć... co w Twoim ser­cu siedzi?  -Yankes
prze­myś­ne-myśli-i pus­te-wypowiedzi-jak-zro­zumieć-co w twoim-ser­cu-siedzi 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Mo­je osa­mot­nienie ... wilk na śnieżnym pus­tko­wiu ... niekończące się wy­cie ... -MAŁA ISLANDKA
mo­-osa­­nienie-wilk-na śnieżnym-pus­tko­wiu-niekończą ę-wy­cie
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Nieg­dyś wypchane Pełne przed­miotów różnych Dziś pus­tym pudłem  -Taiyono Kudarashi
nieg­dyś-wypchane-pełne-przed­miotów-różnych-dziś-pus­tym-pudłem 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Pus­te słowa lu­bią wy­pełniać us­ta. Z cyk­lu po­wieści
pus­te-słowa-lu­bią-wy­pełniać-us­-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Dusza już sucha, wśród wydm pus­tynnych szuka, choć krop­li życia. -Vergil
dusza-już-sucha-wśród-wydm-pus­tynnych-szuka-choć-krop­li-życia
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Życie jest niczym pus­ta kar­tka, i to my jes­teśmy auto­rami te­go dzieła. -Ryder
Życie-jest niczym-pus­-kar­tka-i to my jes­teśmy-auto­rami-te­go-dzieła
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Każdy wy­daje się być ślep­cem, pośród tej pus­ty­ni męczenników. 20.10.2011  -watchingmefall
każdy-wy­daje ę-być-ślep­cem-pośród-tej pus­ty­-męczenników-20102011 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: świat mar­twych pytań w przes­trze­ni pus­tej sce­ny - życie w niemocy  -Maverick123
świat-mar­twych-pytań-w-przes­trze­-pus­tej-sce­ny-życie-w niemocy 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Ni­kogo nie wy­kar­misz na pus­tej pier­si mle­kiem z pal­ca wyssanym. -Alfa Centauri
ni­kogo-nie wy­kar­misz-na pus­tej-pier­-mle­kiem-z pal­ca-wyssanym
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Ko­bieta, którą przes­tało się kochać - to jak pus­ta bu­tel­ka wy­pite­go szampana. -Alfred Aleksander Konar
ko­bieta-którą-przes­ło ę-kochać- to jak pus­-bu­tel­ka-wy­pite­go-szampana
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Cze­mu tak się dzieję? Cze­mu mo­je ser­ce pus­tką wieję? Nic nie czuję, jak w odrętwieniu. Było tak dob­rze, a znów trwam w oziębieniu. Cze­mu nie mogło tak zostać? Cze­mu mo­ja psychi­ka nie może te­mu sprostać? Chy­ba jed­nak śmierć, moim przeznaczeniem. Smu­tek i pus­tka, moim na ser­cu kamieniem. Cze­mu nie zwy­ciężę z chorobą? Cze­mu nie pot­ra­fię być sobą? To mnie ata­kuje, jest dob­rze, a nag­le jest źle.. Cze­mu tak się dzieję? Kto to wie.. -I'm nothing
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: nie pom­niej­sza żalu pus­ta bu­tel­ka.... jak kruche szkło ser­ce pęka.................. M. -cala_ja
nie pom­niej­sza-żalu-pus­-bu­tel­ka-jak kruche-szkło-ser­-pęka-m
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Mgłami sku­ty wiatr, pus­ty - pod wes­tchnieniem gwiazd, mil­knąc wtu­la czas. -Vergil
mgłami-sku­ty-wiatr-pus­ty- pod-wes­tchnieniem-gwiazd-mil­knąc-wtu­-czas
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Pus­tka nig­dy nie jest bez­domna. Wdziera się przez ot­warte ok­na samotności. -Halina Ewa Olszewska
pus­tka-nig­dy-nie jest bez­domna-wdziera ę-przez-ot­warte-ok­na-samotnoś
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Jest ta­ka słodycz ust która otarłszy się o serce nie zos­ta­wia pus­tych rąk  -Kruczek78
jest-­ka-słodycz-ust-która-otarłszy ę-o serce-nie-zos­­wia-pus­tych-rąk 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: mi­mo szu­mu wiat­ru...cicho,mi­mo zu­pełnej ciem­ności..jas­no, mi­mo pus­tki...obec­ność, bo czuję Ciebie  -psycholożka
mi­mo-szu­mu-wiat­rucichomi­mo-zu­pełnej-ciem­nośjas­no-mi­mo-pus­tkiobec­ność-bo czuję-ciebie 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: To nie do wiary, jak pus­ty może stać się świat, z po­wodu bra­ku jed­nej osoby!  -Gold Fishy
to nie do wiary-jak pus­ty-może-stać ę-świat-z po­wodu-bra­ku-jed­nej-osoby 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Nędza łamie ludzkie cha­rak­te­ry - nie sposób spra­wić, by pus­ty wo­rek stał prosto. -Benjamin Franklin
nędza-łamie-ludzkie-cha­rak­te­ry- nie sposób-spra­wić-by pus­ty-wo­rek-stał-prosto
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Życie jest jak krzyżówka, po­nieważ od­czu­wamy pot­rzebę za­pełniania pus­tych przestrzeni. -MyBigDreams
Życie-jest jak krzyżówka-po­nieważ-od­czu­wamy-pot­rzebę-za­pełniania-pus­tych-przestrzeni
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Poczu­cie niższości nad po­ziomy wzlata - głowa lek­ka, bo pus­ta, język macha jak łopata. -musicalna
poczu­cie-ższoś-nad-po­ziomy-wzlata-głowa-lek­ka-bo pus­-język-macha-jak łopata
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Stoisz pod pryszni­cem, a ja cze­kam przy ko­min­ku i spi­jam gorącą herbatę - co będzie po­tem nie wiem, siedzę i spi­jam her­batę da­lej. Wo­da spływa po Twym ciele, a ja cze­kam tu na Ciebie Mam dziś ochotę pieścić Twe ciało i tonąc we włosach czar­nych długich czcić naszą tu obecność, bo jes­tem niena­syco­ny, bo mi jest mało. -Paja
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: A miłos­na potęga, żywe złoto we krwi, uni­ces­twia na wieki nasze pus­te imię. Czesław Miłosz  -panpe1908
a miłos­na-potęga-żywe-złoto-we krwi-uni­­twia-na wieki-nasze-pus­te-imię-czesław-miłosz 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Nikt w pus­tce pełni nie od­naj­dzie, gdy szu­kać sen­su będzie na dnie nicości. -Devin
nikt-w pus­tce-peł-nie od­naj­dzie-gdy-szu­kać-sen­su-będzie-na dnie-nicoś
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Iro­nia i szy­der­stwo wla­ne do pus­tych naczyń, stają się tyl­ko mętną cieczą. -Jerzy Andrzejewski
iro­nia-i szy­der­stwo-wla­ne-do pus­tych-naczyń-stają ę-tyl­ko-mętną-cieczą
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Ona w białej pościeli spląta­na, ta­ka gorąca , rozgrzana On noszący głowę w chmu­rach, rozmarzony Ona cze­kała na niego od ra­na do późnej nocy On jak zwyk­le spóźniony lecz jej spragniony Ona słowa­mi zachęca i ust nie od­ry­wa od ust je­go On zachwy­co­ny pos­tawą swo­jej ko­biety nur­ku­je w jej biust Oni całują się na­miętnie lecz to ko­niec już z ta­kim miłym akcentem... றiℓℓ... -mill
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Była ko­bietą wątpli­wej jakości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Oczy - niewinne Us­ta - ponętne. Od­dech - miarowy Krok jednakowy. Jej myśli - grzeczne Je­go - lu­bieżne. Była ko­bietą wątpli­wej ja­kości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Ju­lia sztyw­na i bla­da cała wciąż była gorąca gdy umierała. -abaj
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Naj­niebez­pie­czniej­sza jest pus­tka. Bo jak nie ma nic, to możesz wy­myślić coś sama. -Jeanette Winterson
naj­niebez­pie­czniej­sza-jest pus­tka-bo jak nie  nic-to możesz-wy­myślić-coś-sama
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Ko­biety mają przy­naj­mniej stro­je. Ale czym mogą przyk­ryć swą pus­tkę mężczyźni?  -Karl Kraus
ko­biety-mają-przy­naj­mniej-stro­-ale czym-mogą-przyk­ryć-swą-pus­tkę-mężczyź 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Jeżeli ta pus­tka kiedyś znów się za­pełni ciepłem i praw­dziwą przy­jaźnią, może wy­baczę wam, że odeszliście. [*]  -AnDree
jeżeli- pus­tka-kiedyś-znów ę-za­peł-ciepłem-i praw­dziwą-przy­jaźą-może-wy­baczę-wam-że odeszliście- 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Sa­mot­ny człowiek jak za­pom­niany ziem­niak. Je­go przy­jaciółmi je­dynie sza­lone króli­ki na pus­tym polu. -Anna Onichimowska
sa­­ny-człowiek-jak za­pom­niany-ziem­niak-je­go przy­jaciółmi-­dynie-sza­lone-króli­ki-na pus­tym-polu