Na ry­sun­ku Cytaty

Na ry­sun­ku Cytaty: Ko­loryt nasze­go świata wy­wodzi się ze sto­sun­ku do mat­ki, a je­go for­ma ze sto­sun­ku do ojca. -Antoni Kępiński


ko­loryt-nasze­go-świata-wy­wodzi ę-ze sto­sun­ku-do mat­ki-a ­go-for­-ze sto­sun­ku-do ojca
Na ry­sun­ku Cytaty: Mężczyźni przez długie wieki czu­wali nad tym, by ich sto­sun­ki z ko­bieta­mi były sto­sun­ka­mi panów do służebnych. -Rene Nelli


mężczyź-przez-długie-wieki-czu­wali-nad-tym-by ich-sto­sun­ki-z ko­bieta­mi-były-sto­sun­ka­mi-panów-do służebnych
Na ry­sun­ku Cytaty: Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba. -Henryk Sienkiewicz


Na ry­sun­ku Cytaty: Nig­dy nie będziemy mog­li z całą pew­nością stwier­dzić, na ile nasze sto­sun­ki z in­ny­mi ludźmi są wy­nikiem naszych uczuć, miłości, niena­wiści, dob­ro­ci lub złości, a na ile są spo­wodo­wane sto­sun­kiem sił po­między na­mi a nimi. -Milan Kundera


Na ry­sun­ku Cytaty: War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu. -Carl Gustav Jung


Na ry­sun­ku Cytaty: Make hay while the sun shines - zbieraj siano, póki świeci słońce. -Anonim


make-hay-while-the-sun-shines-zbieraj-siano-póki-świeci-słoń
Na ry­sun­ku Cytaty: Gra miłos­na jest z gier rucho­mych sto­sun­ko­wo najłatwiejsza. -Magdalena Samozwaniec


gra-miłos­na-jest z gier-rucho­mych-sto­sun­ko­wo-najłatwiejsza
Na ry­sun­ku Cytaty: Je­dyny dra­mat człowieka to brak sto­sun­ku do wie­czności, do ta­jem­ni­cy bytu. -Maria Dąbrowska


je­dyny-dra­mat-człowieka-to brak-sto­sun­ku-do wie­cznoś-do ­jem­­cy-bytu
Na ry­sun­ku Cytaty: Ludzie dob­rzy dla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


ludzie-dob­rzy-dla-zwierząt-by­wają-pot­worni-w sto­sun­ku-do bliźnich-swoich
Na ry­sun­ku Cytaty: Kto jest ok­rutny w sto­sun­ku do zwierząt, ten nie może być dob­rym człowiekiem. -Arthur Schopenhauer


kto-jest ok­rutny-w sto­sun­ku-do zwierząt-ten-nie może-być-dob­rym-człowiekiem
Na ry­sun­ku Cytaty: Two­ja obojętność w sto­sun­ku do mnie zadzi­wiająco mo­tywu­je mnie do działania. -szaralalka


two­ja-obojętność-w sto­sun­ku-do mnie-zadzi­wiająco-mo­tywu­-mnie-do działania
Na ry­sun­ku Cytaty: Pod­sta­wową de­cyzją emoc­jo­nalną w sto­sun­ku do dru­giego człowieka jest de­cyz­ja zbliżenia się do niego lub oddalenia. -Antoni Kępiński


pod­sta­wową-de­cyzją-emoc­jo­nalną-w sto­sun­ku-do dru­giego-człowieka-jest de­cyz­ja-zbliżenia ę-do niego-lub-oddalenia
Na ry­sun­ku Cytaty: Su­mienie jest pochodną sto­sun­ku do in­ne­go, dla­tego trud­no mówić o wycho­waniu su­mienia ja­ko ta­kiego w oder­wa­niu od dru­giego człowieka. -Ryszard Kapuściński


su­mienie-jest pochodną-sto­sun­ku-do in­ne­go-dla­tego-trud­no-mówić-o wycho­waniu-su­mienia-ja­ko-­kiego-w oder­wa­niu
Na ry­sun­ku Cytaty: Dwo­jako chy­biamy w naszych sto­sun­kach z ludźmi: gdy ich krzyw­dzi­my i gdy im nie po­maga­my, choć pomóc możemy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


dwo­jako-chy­biamy-w naszych-sto­sun­kach-z ludźmi-gdy-ich-krzyw­dzi­my-i gdy-im nie po­maga­my-choć-pomóc-możemy
Na ry­sun­ku Cytaty: Nie zna­my włas­nych uczuć w sto­sun­ku do ukocha­nych, dopóki nie za­bie­rze ich śmierć. -R » Anne Rice » Mumia


nie-zna­my-włas­nych-uczuć-w sto­sun­ku-do ukocha­nych-dopóki-nie za­bie­rze-ich-śmierć
Na ry­sun­ku Cytaty: Mo­ja bab­cia zwykła mówić, że Bóg ma swój plan w sto­sun­ku do każde­go z nas. Chciałbym móc zreali­zować Je­go plan, po­nieważ mój oka­zał się do dupy. -Mickey Rourke


mo­ja-bab­cia-zwykła-mówić-że bóg- swój-plan-w sto­sun­ku-do każde­go-z nas-chciałbym móc-zreali­zować-je­go-plan-po­nieważ
Na ry­sun­ku Cytaty: Rośli­na, zwierzę czy człowiek po­zos­tają sobą, mi­mo że w ciągu sto­sun­ko­wo krótkiego cza­su ani je­den atom w ich or­ga­niz­mie nie po­zos­tał ten sam. -Antoni Kępiński


rośli­na-zwierzę-czy-człowiek-po­zos­tają-sobą-mi­mo-że w ągu-sto­sun­ko­wo-krótkiego-cza­su-ani-­den-atom-w ich-or­ga­niz­mie
Na ry­sun­ku Cytaty: Jed­nak są ludzie, którzy nie wierzą, by dzieci były do końca ludźmi. Sądzą, że w sto­sun­ku do nich fun­kcjo­nowa­nie zwykłych dob­rych ma­nier ule­ga zawieszeniu. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo