Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty

Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Osob­li­wa rzecz, że przy­jaciel może być fałszy­wy, a niep­rzy­jaciel nigdy. -Alojzy Żółkowski


osob­li­wa-rzecz-że przy­jaciel-może-być-fałszy­wy-a niep­rzy­jaciel-nigdy
Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Pra­wa us­ta­nowione są dla spra­wied­li­wych nie dla­tego, by nie po­pełniali niep­ra­wości, lecz by jej nie doznawali. -Epikur


pra­wa-us­­nowione-są dla-spra­wied­li­wych-nie dla­tego-by nie po­pełniali-niep­ra­woś-lecz-by jej-nie doznawali
Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu


Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Trze­ba mi no­wych skrzy­deł, no­wych dróg potrzeba. -Juliusz Słowacki


trze­ba-mi no­wych-skrzy­deł-no­wych-dróg-potrzeba
Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół. -Terry Pratchett


Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi. -Pitagoras


tak-postępuj-z przy­jaciółmi-aby nie sta­li ę-niep­rzy­jaciółmi-a z niep­rzy­jaciółmi-tak-żeby-jak naj­prędzej-sta­li ę
Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Niech chłop­cy zro­zumieją, że czys­tość jest rzeczą męską. Daj­cie im pełnię zdro­wych zajęć, a w ten sposób naj­le­piej po­możecie im poz­być się brud­nych myśli i niewłaści­wych nawyków. -Robert Baden-Powell


Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: By­wa, że jed­na bar­dzo ważna rzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludzi. Ale by­wa też, że mało is­totna rzecz wpływa na całą ich rzeszę. -Cecelia Ahern


by­wa-że jed­na-bar­dzo-ważna-rzecz- wpływ-za­led­wie-na gar­stkę-ludzi-ale by­wa-też-że ło-is­totna-rzecz-wpływa-na całą-ich
Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów. -Melina Marchetta


sza­cunek-nie-cier­pię-te­go-słowa-pew­nie dla­tego-że na tym-świecie-trze­ba-sza­nować-niewłaś­wych-ludzi-z niewłaś­wych
Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. -Kartezjusz


rzecz-prawdziwa-to-rzecz-niepowątpiewalna
Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Na­tura nie zno­si zakłóceń wy­miaro­wych, więc od­dziela je spraw­nie, żeby nie de­ner­wo­wały ludzi. Na­tura, trze­ba przyz­nać, nie zno­si wielu rzeczy, w tym próżni, statków o naz­wie „Ma­rie Ce­les­te” i kluczy do­cis­ko­wych do wier­ta­rek elektrycznych. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd. -Marek Hłasko


Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Za­bijając miłość niep­rzy­jaciela, za­bija­my go po stokroć. -Bruno


za­bijając-miłość-niep­rzy­jaciela-za­bija­my-go po stokroć
Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: To niep­rawda, że ból z cza­sem zni­ka. On się tyl­ko stabilizuje. -MistrzyniPióra


to niep­rawda-że ból-z cza­sem-zni­ka-on ę-tyl­ko-stabilizuje
Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Niep­rawda, ja­koby ludzie by­li lep­si w bie­dzie niż w dostatku. -Vauvenargues


niep­rawda-ja­koby-ludzie-by­li-lep­-w bie­dzie-ż-w dostatku
Na rzecz Niep­ra­wych Cytaty: Niep­rze­myśla­ne de­cyz­je wpływają całko­wicie na nasze życie... -MyslacaWierszem


niep­rze­myś­ne-de­cyz­-wpływają-całko­wicie-na nasze-życie