Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty

Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Płonęła już cała bied­niej­sza część Mor­pork. Bo­gat­si, god­niej­si mie­szkańcy An­kh, na dru­gim brze­gu rze­ki, reago­wali na sy­tuację z bez­przykładną od­wagą, gorączko­wo burząc mosty. -Terry Pratchett


Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Na­hal­nie ją roz­bierał, aż czuła dreszcze na ciele z nad­wagą, tra­ciła przy­tom­ność szmat­ki zrzu­cała z po­wagą, tak się roz­marzyła, w bez­senne no­ce ba­rany liczyła, już myślała, że to amant ją ma­ca, a to gry­pa była. -Twarz


Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Dwie oso­by poj­mują tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się wątpli­wość, czy to is­totnie ta sa­ma sy­tuac­ja. Mnie, jed­nej i tej sa­mej oso­bie, zdarza się poj­mo­wać jedną i tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się py­tanie, czy chodzi o tę samą osobę. -Sławomir Mrożek


Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: w stwarza­niu siebie bez przerwy od nowa na przemian z od­wagą i lękiem układasz i burzysz świat różnych wymiarów z przeświad­cze­niem niezbitym że można że trzeba uciec... od swo­jej biografii  -Maverick123


Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Uważam, że prze­waga życia nad śmier­cią jest tak niewyob­rażal­na, że za­pew­nienie spraw­cy zbrod­ni zabójstwa tak niewyob­rażal­nej prze­wagi nad je­go ofiarą, jak prze­waga: ja będę żył, a ty nie będziesz, jest głębo­ko niemoralne. -Lech Kaczyński


Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: W Pol­sce na szczęście już ma­my taką sy­tuację, że na­wet z pre­zyden­tem wol­no się nie zgadzać. To jest duży postęp. -Lech Kaczyński


w pol­sce-na szczęście-już-­my-taką-sy­tuację-że na­wet-z pre­zyden­tem-wol­no ę-nie zgadzać-to jest ży-postęp
Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: gdy­by tak poukładał od­wagą słów swoich na smagłej niepewności mo­zaikę bar­wnych szeptów skwier­czałaby od ciepła przez krótki moment drżąc wsty­dem nakryta bez sztuczne­go sprzeciwu od­dałaby po chwili drze­miące w niej żywioły stałaby się tyl­ko naturą uczu­cia najprawdziwszego niszczącą wszys­tko przeszłe ażeby nie czuł już strachu przed tym co zdarzy się jutro a dusze bez­wa­run­ko­wo mag­ne­tyz­mem serc zes­poiłyby się w najpiękniejsze człowie­cze arcydzieło   -Papużka


Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Po­lacy są samą od­wagą. Są straszni!  -Dorothy Thompson


po­lacy-są samą-od­wagą-są straszni 
Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Waga jest z natury skłonna do kradzieży. -Ramon Gomez De La Serna


Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Najlepszą wagą do ważenia przyjaźni jest nieszczęście. -Plutarch


najlepszą-wagą-do-ważenia-przyjaź-jest-nieszczęście
Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Kto od­wagą słaby, ten moc­ny chytrością. -William Blake


kto-od­wagą-słaby-ten-moc­ny-chytrośą
Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Wol­ność po­lega na tym, aby śmiało roz­patry­wać każdą sy­tuację w jaką wpa­kuje nas życie i brać na siebie wszelką wy­nikłą stąd odpowiedzialność. -Jean-Paul Sartre


wol­ność-po­lega-na tym-aby śmiało-roz­patry­wać-każdą-sy­tuację-w jaką-wpa­kuje-nas-życie-i brać-na siebie-wszelką-wy­nikłą
Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Po­kojem myśli i po­wagą ciała dzieją się wiel­kie czyny. -Zygmunt Krasiński


po­kojem-myśli-i po­wagą-ciała-dzieją ę-wiel­kie-czyny
Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Chwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mo oblicze. -Cyceron


chwa­leb­na-jest w życiu-równo­waga-i zaw­sze-to ­mo-oblicze
Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Luz i swoboda Równo­waga umysłu Uczta duchowa Krys­ty­na Sz. 25.09.2014r. -krysta


luz-i swoboda-równo­waga-umysłu-uczta-duchowa-krys­ty­na-sz-25092014r
Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Waga wydarzeń uchodzi prawie zawsze uwagi tych, którzy są ich świadkami. -Andre Maurois


waga-wydarzeń-uchodzi-prawie-zawsze-uwagi-tych-którzy-są-ich-świadkami
Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy. -Adam Małysz


faj­nie-byłoby-pra­cując-nad-czymś-nag­-po­wie­dzieć-do siebie- ja już-tą sy­tuację-gdzieś-widziałem- i wie­dzieć
Na sy­tuację Z bez­przykładną Od­wagą Cytaty: Kto raz od­waży się pójść da­lej, ten z od­wagą na sztan­darze przez życie przejdzie. -Ryder


kto-raz-od­waży ę-pójść-da­lej-ten-z od­wagą-na sztan­darze-przez-życie-przejdzie